Cine trage foloase din noul cod silvic (II)

Renunțarea la amenajamentul silvic pentru proietățile forestiere mici nu este o veste bună, dacă nu e înlocuit de niște reguli clare.


În pri­ma par­te a aces­tui ar­ti­col v‑am po­ves­tit des­pre ma­rea în­șe­lă­ciu­ne din noul cod sil­vic cu li­mi­ta­rea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici la ma­xim 30% din lem­nul ex­ploa­tat anu­al în Ro­mâ­nia. Pe care cei mai mulți din­tre “iu­bi­to­rii de pă­du­re” au susținut‑o fără să-și dea sea­ma că de fapt fac jo­cu­ri­le ma­fi­ei lem­nu­lui. Hai­deți să mai fa­cem un pas îm­pre­u­nă în în­țe­le­ge­rea no­u­lui cod silvic.

Ade­vă­ra­ta ne­no­ro­ci­re din acest act nor­ma­tiv este pre­ve­de­rea care dă voie pro­pri­e­ta­ri­lor de pă­du­re cu su­pra­fa­ță mai mică de 10 ha să nu în­toc­meas­că ame­na­ja­ment sil­vic. Pen­tru un ne­spe­cia­list nu sună foar­te grav, e ca și cum pro­pri­e­ta­rul ar fi scu­tit de o bi­ro­cra­ție inu­ti­lă, așa cum sunt mul­te al­te­le in­ven­ta­te de sta­tul ro­mân – ce poa­te fi rău în a eli­mi­na hâr­țo­gă­ri­i­le sil­vi­ce? Dar în re­a­li­ta­te asta e o lo­vi­tu­ră dată pă­du­rii, iar “iu­bi­to­rii de pă­du­re” o trec cu ve­de­rea cu o in­con­ști­en­tă non­șa­lan­ță. Hai să vă ex­plic de ce e grav.

Ima­gi­nați-vă o vale pe care cur­ge un pârâu și de‑o par­te și alta sunt ver­sanți de deal sau mun­te aco­pe­riți de pă­du­re pri­va­tă. Dacă pro­pri­e­ta­rul e o co­mu­ni­ta­te, o obș­te sau o pri­mă­rie, su­pra­fa­ța în­tre­gii văi e con­si­de­ra­tă ca un tot, de­pă­șind 10 ha și fi­ind ast­fel obli­ga­to­rie în­toc­mi­rea ame­na­ja­men­tu­lui. Dacă pă­du­rea apar­ți­ne câ­tor­va sute de pro­pri­e­tari, fi­e­ca­re având în­tre ju­mă­ta­te de hec­tar și câ­te­va hec­ta­re, pă­du­rea nu mai e un tot, ci suma unor pro­pri­e­tăți sub 10 ha, deci nu se în­toc­meș­te nici un ame­na­ja­ment. Dar ce e ame­na­ja­men­tul și de ce e important?

Ca să gos­po­dă­rești o pă­du­re tre­bu­ie să aplici o su­i­tă de lu­crări, la anu­mi­te mo­men­te din via­ța sa. Aproa­pe toa­te lu­cră­ri­le con­stau în ex­ploa­ta­rea unor ar­bori din pă­du­re pen­tru a‑i pro­mo­va pe al­ții, mai va­lo­roși din di­ver­se punc­te de ve­de­re, deci aproa­pe ori­ce lu­cra­re are ca re­zul­tat lem­nul ex­ploa­tat. Lo­cul unde sunt ne­ce­sa­re lu­cră­ri­le și care anu­me din­tre ele, in­ten­si­ta­tea cu care se ex­ploa­tea­ză lem­nul aco­lo unde se fac lu­crări, toa­te fac obiec­tul unor re­guli des­tul de pre­ci­se care sunt scri­se într-un plan de ame­na­ja­re a pă­du­rii, care se re­în­no­ieș­te la fi­e­ca­re zece ani. O dată în­toc­mit, ame­na­ja­men­tul nu mai poa­te fi în­căl­cat. Și pen­tru a‑i asi­gu­ra o anu­mi­tă im­par­ți­a­li­ta­te, ame­na­ja­men­tul nu e în­toc­mit de in­gi­ne­rii sil­vici lo­cali, ci de unii in­de­pen­denți, care fac per­ma­nent aceas­tă me­se­rie1.

Acum să ne în­toar­cem pe va­lea noas­tră cu pă­duri pri­va­te. Fără ame­na­ja­ment nu exis­tă nici o re­gu­lă de ur­mat, nici o li­mi­tă pen­tru ex­ploa­ta­rea lem­nu­lui, nici o mo­da­li­ta­te de a ve­ri­fi­ca dacă lu­cră­ri­le sil­vi­ce s‑au fă­cut con­form cu un plan. Pro­pri­e­ta­rii pot face ori­ce poftesc pen­tru că nu exis­tă nici un do­cu­ment care să‑i îm­pie­di­ce. Dacă fi­e­ca­re pro­pri­e­tar vrea să taie, e li­ber s‑o facă – în câ­ți­va ani va­lea va fi de­fri­șa­tă in­te­gral și ni­meni nu va pu­tea fi tras la răs­pun­de­re pen­tru asta. Cam asta e in­ter­pre­ta­rea sim­plis­tă a pre­ve­de­rii din mult acla­ma­tul nou cod sil­vic. Vă pla­ce ideea?

Încă o dată, hai să ana­li­zăm cine be­ne­fi­ci­a­ză de o ast­fel de pre­ve­de­re. Să gân­dim eco­no­mic: ne­o­bli­ga­ti­vi­ta­tea ame­na­ja­men­tu­lui va în­cu­ra­ja tă­ie­ri­le ex­ce­si­ve, va exis­ta un ex­ces de lemn pe pia­ță, ceea ce în­seam­nă că lem­nul din pă­du­re se va ieftini. Cine se va bu­cu­ra să cum­pe­re lemn mult și ieftin? Ați ghi­cit din nou: fir­me­le de ex­ploa­ta­re, adi­că ale po­li­ti­cie­ni­lor și ale sil­vi­ci­lor co­rupți. Pen­tru că ei îl vor vin­de apoi că­tre di­verși cum­pă­ră­tori și vor ob­ține un pro­fit mai mare.

Încă o dată vă spun: acla­măm un cod sil­vic fă­cut de hoți, pen­tru hoți. Și nici mă­car nu ne dăm sea­ma de asta, pen­tru că sun­tem prea ocu­pați să în­ju­răm stră­i­nii care ne dis­trug pă­du­ri­le. În tim­pul ăsta ro­mâ­nul, fra­te­le nos­tru drag, își vede mai de­par­te de de­fri­șări, bu­cu­ros că l‑am aju­tat să fure cu și mai mult spor. Fe­li­ci­tări, eco­lo­giști români!

  1. Aici e o altă dis­cu­ție, des­pre co­rup­ti­bi­li­ta­tea in­gi­ne­ri­lor care fac ame­na­ja­men­te, dar n‑o să in­trăm acum în aces­te de­ta­lii. []

4 comentarii

Stelian 29 mai 2015 Răspunde

Ex­trem de sim­plis­tă in­ter­pre­ta­rea dvs.! Pe­ri­cu­los de sim­plis­tă, mai ales pen­tru cei ne­a­vi­zați! Chiar cre­deți că se poa­te DEFRIȘA un ba­zi­net ex­ploa­tând 3 mc/an/ha? Cât timp cre­deți că îi tre­bu­ie unui pri­vat pen­tru a ex­ploa­ta, de exem­plu, un ar­bo­ret de 9 ha, cu un vo­lum me­diu la hec­tar de cca. 100 mc (nu zic mai mult) și o creș­te­re de 4–5 mc/an/ha (nu zic mai mult ținând cont de vo­lu­mul me­diu la hec­tar)? Nu sunt par­ti­za­nul no­u­lui Cod Sil­vic, dar de la un sil­vi­cul­tor ast­fel de pă­reri tre­bu­ie mult mai atent ex­pri­ma­te! Apoi nu pot să nu ob­serv că aveți o pă­re­re ge­ne­ra­lă proas­tă des­pre sil­vici, toc­mai dvs., care sun­teți sau ați fost, sil­vic (pro­ba­bil că aveți ceva mo­ti­ve, nu con­test, dar de aici și până la a ge­ne­ra­li­za e cale lungă).

Sorin Sfirlogea 30 mai 2015 Răspunde

Ste­li­an, ai fost vreo­da­tă pe va­lea Agă­șu­lui? În anii ’90 aco­lo s‑a în­tâm­plat exact ce po­ves­tesc eu aici, într‑o vre­me când era obli­ga­to­riu ame­na­ja­men­tul – dar cui îi păsa?!? Au ras ver­sanți în­tregi, au de­bi­tat lem­nul cu cir­cu­la­re (ima­gi­nea­ză-ți cât ru­me­guș, ce ran­dament prost de de­bi­ta­re) am­pla­sa­te pe ma­lul apei, apoi când au ve­nit plo­i­le mari apa a curs pe ver­san­ții goi ca pe aco­pe­ri­șul ca­sei, a um­flat râul care a luat tot ru­me­gu­șul și la pri­mul cot în­gust s‑a în­fun­dat, inun­dând tot în jur.
Tu-mi spui că nu e po­si­bil, eu îți spun că deja s‑a în­tâm­plat asta. Nu te ilu­zio­na că pri­va­tul nu poa­te ex­ploa­ta atâ­ta lemn, pen­tru că ime­di­at îi sar în aju­tor fir­me­le de ex­ploa­ta­re dacă e rost de câștiguri.
Cât des­pre sil­vici… din pă­ca­te știu ce vorbesc.

Stelian 1 iunie 2015 Răspunde

Nu in­tru în po­le­mi­că cu dvs. Aici vor­beați de un po­ten­ți­al efect al art. 20 din ac­tu­a­lul Cod Sil­vic, nu de ceea ce s‑a în­tâm­plat an­te­ri­or. Eu vă sem­na­lam că sun­teți în EROARE în ceea ce‑i pri­veș­te pe pro­pri­e­ta­rii cu su­pra­fe­țe sub 10 ha, care spu­neți că pot de­fri­șa îm­pre­u­nă un ver­sant, ba­zi­net, etc., pre­va­lân­du-se de ar­ti­co­lul amin­tit mai sus. Nu poți de­fri­șa un ar­bo­ret ex­tră­gând ma­xim 3 mc/an/ha, atâ­ta vre­me cât creș­te­rea cu­ren­tă me­die anu­a­lă este un­de­va pe la 4 mc/an/ha!!! Că se poa­te ajun­ge la ver­sanți dezgo­liți, aceas­ta nu este trea­ba Co­du­lui Sil­vic, știți foar­te bine trea­ba aceas­ta. Pen­tru ast­fel de abu­zuri exis­tă ITRSV, Gar­da de Me­diu, Po­li­ție, Jan­dar­me­rie, etc., care din pă­ca­te nu-și fac trea­ba (din va­ri­a­te motive).
Și stați li­niș­tit, am vă­zut și eu zone în care OMUL (pri­vat, ex­ploa­ta­tor, sil­vic, etc.) și‑a bă­tut joc de PĂDURE – nu vor­besc din po­vești, din zia­re sau de la te­le­vi­zor. Dar, în pa­ra­lel, am în­tâl­nit și per­soa­ne care s‑au de­di­cat na­tu­rii (im­pli­cit prin sil­vi­cul­tu­ră). Dacă dvs. ați dat un exem­plu ne­ga­tiv, eu o să vă dau și eu un exem­plu, însă unul po­zi­tiv (poa­te pen­tru că fi­ind mai tâ­năr de­cât dvs., încă mai am ceva spe­ran­ță și în­cre­de­re). În Hu­ne­doa­ra exis­tă un ocol sil­vic de stat, con­dus de niș­te oa­meni de­di­cați și pa­sio­nați care, la un mo­ment dat, au fost în­tre­bați dacă vor să ex­tin­dă su­pra­fa­ța ar­bo­re­te­lor în care se ex­ploa­tea­ză un vo­lum MAI MIC de masă lem­noa­să (pen­tru cu­nos­că­tori să ex­tin­dă su­pra­fa­ța SUP G, în de­fa­voa­rea SUP A). Și în se­cun­da doi așa au ales; au ales să ex­ploa­te­ze mai pu­țin din fi­e­ca­re ar­bo­ret (pro­cent de ex­tras pe 10 ani de ma­xim 10–15% din vo­lu­mul to­tal), au ales să gân­deas­că de două ori ce ar­bori ex­ploa­tea­ză, au ales să vân­dă și mai greu masa lem­noa­să res­pec­ti­vă, mai pu­ți­nă can­ti­ta­tiv, dar di­si­pa­tă pe o su­pra­fa­ță mai mare.
Și vă mai pot da și alte exem­ple…, dar nu știu dacă are rost.
E drep­tul dvs. să vă ex­pri­mați pă­re­rea, nu­mai să o fa­ceți CORECT, fără a in­du­ce oa­me­nii în eroa­re! Avem ne­vo­ie de so­lu­ții, nu de no­roi, dez­in­for­ma­re, partizanat.…
Alt­fel … nu aju­tați pe ni­meni, mai rău în­cur­cați, cu atât mai mult cu cât v‑ați pier­dut SPERANȚA! Cu bine!

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.