Roșia Montană. Perspectiva silvică.

Lungul drum dintre promisiunile făcute din vârful buzelor și împlinirea lor în realitate.


Sil­vi­cul­to­rul din mine tră­ieș­te și știu asta pen­tru că încă re­ac­țio­nez atunci când aud vor­bin­du-se pros­tii des­pre pă­du­re. E greu să-ți pierzi com­plet re­fle­xe­le pro­fe­sio­na­le când ai pe­tre­cut 22 ani în­vă­țând sau prac­ti­când sil­vi­cul­tu­ra. Am mai ui­tat de­ta­lii teh­ni­ce, de­nu­mi­ri ști­in­ți­fi­ce și amă­nu­n­te prac­ti­ce, dar nu poți să-mi vinzi go­goși des­pre cum se ad­mi­nis­trea­ză o pă­du­re, mă prind ime­di­at când ceva e cu­sut cu ață albă. Așa de pil­dă s‑a în­tâm­plat când am au­zit afir­ma­ția că RMGC va de­fri­șa 250 ha de pă­du­re, dar va plan­ta în loc și în avans alte 1.000 ha. La care se ada­u­gă și enor­mi­ta­tea ve­hi­cu­la­tă de unii cum că vor fi plan­tati pu­ieți de ta­lie mare, ceea ce este ne­u­zu­al pen­tru su­pra­fe­țe așa de mari, foar­te cos­ti­si­tor și de prea lun­gă durată.

Măi să fie, mi-am zis. Ia să văd și eu mi­nu­nea asta și m‑am dus pe site-ul com­pa­niei mi­ni­e­re. Deci de­fri­șăm 250 de ha de pă­du­re, zice RMGC, dar îna­in­te plan­tăm 1.000 ha. Bun, hai să por­nim de la pre­zum­ția de bună in­ten­ție. La o ana­li­ză su­ma­ră îmi vin în min­te ur­mă­toa­re­le întrebări:

1. Unde plan­tea­ză cele 1.000 ha, pe am­pla­sa­man­te de te­ren de­gra­dat sau pe pă­șu­ni­le și fâ­ne­țe­le oa­me­ni­lor? Sunt su­pra­fe­țe­le ace­lea deja in­clu­se în fond fo­res­ti­er? Dacă nu, este fă­cu­tă do­cu­men­ta­ția și mă­su­ră­to­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru a fi tre­cu­te în fond fo­res­ti­er? Exis­tă un plan de ame­na­ja­re de­ta­li­at pen­tru în­fi­in­ța­rea pă­du­rii? S‑au sta­bi­lit spe­ci­i­le și teh­no­lo­gi­i­le de îm­pă­du­ri­re care vor fi uti­li­za­te? S‑a fă­cut un de­viz es­ti­ma­tiv al lu­cră­ri­lor? Pen­tru că toa­te as­tea ne­ce­si­tă timp.

2. Ce în­seam­nă că plan­tea­ză 1.000 ha? Su­por­tă RMGC chel­tu­ie­li­le până la în­chi­de­rea stă­rii de ma­siv? Sau doar în­fig niș­te pu­ieți și mai de­par­te cum ne‑o fi no­ro­cul, se prind bine, nu se prind, ia­răși bine? Care este bu­ge­tul alo­cat plan­tă­rii ce­lor 1.000 ha și cât de în­des­tu­lă­tor e față de de­vi­zul es­ti­ma­tiv al lucrărilor?

3. Pre­su­pu­nând că se va uti­li­za o sche­ma de îm­pă­du­ri­re cu 5.000 de pu­ieți la ha, una obiș­nu­i­tă pen­tru zona res­pec­ti­vă (deși pe te­re­nuri de­gra­da­te se poa­te mer­ge până la 10.000 de pu­ieți la ha!), de unde vor pro­ve­ni cei 5 mi­li­oa­ne de pu­ieți ne­ce­sari? Exis­tă pe­pi­ni­e­re deja pre­gă­ti­te și, dacă da, unde? Dacă de­fri­șa­rea face par­te din pri­me­le ac­țiuni ne­ce­sa­re des­chi­de­rii ex­ploa­tă­rii, iar îm­pă­du­ri­rea pre­ce­de aceas­tă de­fri­șa­re, când vor fi pre­gă­tiți acești pu­ieți ști­ind că tre­bu­ie să aibă în­tre 2 și 5 ani – func­ție de spe­cie – la mo­men­tul plan­tă­rii pen­tru a pu­tea fi utilizabili?

4. În câți ani vor plan­ta cele 1.000 ha? La nivel na­țio­nal se îm­pă­du­resc vreo 18.000 de ha anu­al, deci 1.000 de ha sunt efor­tul echi­va­lent a două di­rec­ții sil­vi­ce (ju­de­țe). De unde for­ța de mun­că ne­ce­sa­ră? Se­zo­nul de îm­pă­du­ri­re are mai pu­țin de o lună (func­ție de evo­lu­ția vre­mii). 5 mi­li­oa­ne de pu­ieți în vreo 20 de zile, cu o pro­duc­ti­vi­ta­te de 1 un pu­iet la zece mi­nu­te (că­rat la lo­cul de plan­ta­re, să­pat groa­pa, plan­tat), timp de zece ore pe zi fără pa­u­ze, în­seam­nă pes­te 4.000 de oa­meni care vin zi de zi la mun­că, timp de trei săp­tămâni. Dacă se­zo­nul se scur­tea­ză, nu­mă­rul ăsta creș­te pro­por­țio­nal. De unde atâ­ția plantatori?

Di­a­vo­lul se as­cun­de în de­ta­lii, me­se­ria de pro­ject ma­na­ger m‑a în­vă­țat asta cu vârf și în­de­sat, tă­bă­cin­du-mi pie­lea prin ne­nu­mă­ra­te pre­su­pu­neri in­va­li­da­te de re­a­li­ta­te. A face pă­du­re pe 1.000 ha de te­ren de­gra­dat – pre­su­pu­nând că e vor­ba de pă­șuni, deși nici aco­lo nu‑i de­loc sim­plu – e un efort co­lo­sal și o chel­tu­ia­lă foar­te mare. Pre­gă­tești pe­pi­ni­e­re, le ari și le ier­bi­ci­dezi, le tra­tezi îm­po­tri­va dă­u­nă­to­ri­lor, apoi se­meni, re­pici și aș­tepți încă 3–4 ani până ob­ții pu­ieți gata de plan­ta­re. Chiar dacă ape­lea­ză la Rom­sil­va pen­tru pu­ieți, tot tre­bu­ie să se pre­gă­teas­că din timp, pen­tru că ni­meni nu are mi­li­oa­ne de pu­ieți pro­duși în plus, că poa­te i‑or cum­pă­ra ci­ne­va. Iar Rom­sil­va, bie­ții de ei, nu prea mai au pe­pi­ni­e­re – mă ui­tam pe site-ul lor și cred că au ră­mas nici ju­mă­ta­te din alea care ști­am că exis­tă. De pil­dă în ju­de­țul Alba pare că nu e nici una…

Apoi în fi­e­ca­re an tre­bu­ie să re­vii cu plan­tări su­pli­men­ta­re ca să com­ple­tezi aco­lo unde pu­ie­ții s‑au us­cat, tre­bu­ie să des­co­ple­șești pu­ie­ții de ier­buri și tufe, să faci de­ga­jări în­lă­tu­rând spe­ci­i­le pi­o­ni­e­re ne­va­lo­roa­se (săl­cii și plop), tre­bu­ie să ai mun­ci­tori ca­li­fi­cați și uti­la­je­le ne­ce­sa­re, pen­tru ca 1.000 de ha nu se fac cu mi­neri și nici lu­crând ma­nu­al, tre­bu­ie să te rogi să plo­uă de ajuns, dar nu prea mult, că iri­ga­ții nu‑s po­si­bi­le, însă nici să-ți spe­le plo­i­le so­lul de pe te­re­nul de­gra­dat nu‑i bine. Și după ce te ca­no­nești așa vreo zece ani pe pu­țin, poți să spui că ești no­ro­cos dacă în­chizi sta­rea de ma­siv, adi­că co­roa­ne­le pu­ie­ți­lor în­cep să se atingă în­tre ele aco­pe­rind vreo 70% din su­pra­fa­ța so­lu­lui, ceea ce cre­ea­ză pen­tru pri­ma dată eco­sis­te­mul spe­ci­fic pă­du­rii. A plan­ta e doar în­ce­pu­tul, in­fi­nit mai sim­plu și mai ieftin de­cât res­tul lu­cră­ri­lor care ur­mea­ză. Am vă­zut șan­ti­e­re de îm­pă­du­ri­re mult mai mici ca su­pra­fa­ță unde a du­rat 15–20 de ani până când s‑a re­u­șit în­fi­in­ța­rea pă­du­rii. Dar domnii ma­na­geri de la RMGC au avo­cați buni și pro­ble­ma lor s‑ar pu­tea re­zol­va iute: am pro­mis că plan­tăm, am adus nis­cai brad din Olan­da și-am plan­tat. Că nu s‑a prins nu mai e trea­ba noas­tră, nu e pre­vă­zut în contract.

Și ca să aveți o ima­gi­ne cla­ră a ceea ce po­ves­tesc aici, ima­gi­nați-vă că tre­bu­ie să trans­for­mați în pă­du­re un loc ca ăsta:

cariera-miniera

Vi se pare ușor? Plan­tezi co­pă­cei și gata?

E un drum lung de la afir­ma­ția “vom plan­ta 1.000 de ha de pă­du­re” până la trans­for­ma­rea ei în fap­te. Câți oa­meni din Ro­mâ­nia în­țe­leg com­ple­xi­ta­tea pro­ce­su­lui? Câ­te­va mii, pro­ba­bil. Cei­lalți vor rămâ­ne cu im­pre­sia că un di­rec­tor de la RMGC sem­nea­ză două hâr­tii, poc­neș­te din de­ge­te și – voila! – o mie de hec­ta­re de pădure.

7 comentarii

daniel lupu 5 octombrie 2013 Răspunde

So­ri­ne ai re­u­șit sa tre­zești și sil­vi­cul­to­rul din mine. Și hai sa te pa­ra­fra­zez, să spun și eu că deși, fără voia mea, am ajuns să ”slu­jesc” la alte porți, nu pot uita ca am fă­cut Fa­cul­ta­tea de Sil­vi­cul­tu­ră și ca am lu­crat în Sil­vi­cul­tu­ră 20 de ani.
Aș dori să com­ple­tez ar­ti­co­lul tău, ex­ce­lent din punct de ve­de­re teh­nic și ma­na­ge­ri­al, cu câ­te­va mici ob­ser­v­ții pe în­țe­le­sul ”ma­re­lui pu­blic”, pen­tru că sil­vi­cul­to­rii au în­țe­les exact ce ai scris dar, mă în­do­iesc în ceea ce‑i pri­veș­te pe ceilalți.
Oa­meni buni. Șme­che­rii ăș­tia de la RMGC spe­cu­lea­ză o sen­si­bi­li­ta­te pe care voi o aveți deja in­sta­la­tă, un sin­drom aș în­drăzni să spun, con­stru­it de veș­nic in­com­pe­ten­ta și rău in­ten­țio­na­ta me­dia ro­mâ­neas­că. L‑aș numi ”Sin­dro­mul ja­fu­lui din pă­du­re”. Ce vreau să spun? Că domnii RMGC vin cu po­ves­tea asta cu îm­pă­du­ri­rea a 1000 de ha, clar ști­in­ți­fi­co-fan­tas­ti­că, așa cum v‑a de­mon­strat So­rin, și spe­cu­lea­ză sen­si­bi­li­ta­tea voas­tră pri­vind ”ja­ful” care se face în pă­du­ri­le Ro­mâ­ni­ei de pes­te 20 de ani. Sau alt­fel spus, ”uite dom­nu­le că vine în sfâr­șit și ci­ne­va care face pă­du­re, nu nu­mai dis­tru­ge, ca ne­no­ro­ci­ții ăș­tia de la Rom­sil­va!”. Voi, oa­meni buni, nu știți că re­a­li­ta­tea e mult mai com­pli­ca­tă. Că cei de la Rom­sil­va chiar plan­tea­ză mii de hec­ta­re de pă­du­re, an de an și, se chi­nu­ie să le în­gri­jeas­că. Că fac și mul­te lu­cruri bune, pe lân­gă une­le dis­cu­ta­bi­le. Eti­che­ta asta ge­ne­ra­li­za­toa­re ”ja­ful din pă­duri” e o ma­ro­tă me­dia, in că­u­ta­rea dis­pe­ra­tă și de­șăn­ța­tă a sen­zațio­na­lu­lui. Ja­ful aces­ta exis­tă pe alo­curi dar, el are ca­u­ze ce tre­bu­ie că­u­ta­te în po­li­ti­ca dez­as­troa­să prac­ti­ca­tă la noi de pes­te 20 de ani.
Re­ți­neți vă rog, doar, că po­ves­tea cu cele 1000 de hec­ta­re de pă­du­re nouă, ca­dou de la RMGC, este o spe­cu­la­ție psi­ho-pro­pa­gan­dis­ti­că ordinară.

Codrut Bratu 6 octombrie 2013 Răspunde

In pri­mul rand, fe­li­ci­tari pen­tru articol!
E bun pen­tru a te con­vin­ge sa nu crezi pana nu vezi un pro­iect de im­pa­du­ri­re si ba­nii pen­tru re­a­li­za­rea lui in cont … asa cum dealt­fel pre­ve­de Le­gea 462008 Co­dul Sil­vic la Art.41(e)
http://lege5.ro/Gratuit/geytambvha/codul-silvic-din-2008?d=2008–03-27
Tot Co­dul Sil­vic zice la Art. 37(8) “Te­re­nu­ri­le scoa­se de­fi­ni­tiv din fon­dul fo­res­ti­er şi te­re­nu­ri­le pri­mi­te în com­pen­sa­re do­bân­desc si­tu­a­ţia ju­ri­di­că a te­re­nu­ri­lor pe care le în­lo­cu­iesc. “, asa ca daca cele 250 ha scoa­se din fon­dul fo­res­ti­er sunt pro­pri­e­ta­tea pu­bli­ca a sta­tu­lui, cele 1000 ha date in com­pen­sa­re de­vin pro­pri­e­ta­tea pu­bli­ca a sta­tu­lui, in ad­mi­nis­tra­rea Rom­sil­va si tre­bu­ie im­pa­du­ri­te de Rom­sil­va, pe ba­nii so­li­ci­tan­tu­lui scoa­te­rii din fon­dul fo­res­ti­er (Art.41(e) Co­dul Sil­vic), in ma­xim 2 ani, mai exact 2 sez­oa­ne de ve­ge­ta­tie, DE LA APROBAREA SCOATERII …
Art.37(5) Co­dul Sil­vic “Pen­tru te­re­nu­ri­le pre­vă­zu­te la alin. (4) sunt obli­ga­to­rii în­scri­e­rea în ame­na­ja­men­te­le sil­vi­ce şi asi­gu­ra­rea ad­mi­nis­tră­rii sau ser­vi­ci­i­lor sil­vi­ce în ter­men de 30 de zile de la data apro­bă­rii scoa­te­rii de­fi­ni­ti­ve din fon­dul fo­res­ti­er, pre­cum şi îm­pă­du­ri­rea în ma­xi­mum două sez­oa­ne de vegetaţie. ”
In ca­zul al­tor ca­te­go­rii de pro­pri­e­ta­te si­tu­a­tia e ase­ma­na­toa­re, dar administratorul/prestatorul de ser­vi­cii sil­vi­ce poa­te fi un ocol sil­vic privat.
A se ve­dea si sche­ma din Anexa.12 la Me­to­do­lo­gia apro­ba­ta prin OM 252009 (nu stiu daca mai e in vigoare…)
http://lege5.ro/Gratuit/gezdemrthe/metodologia-din-04022009-de-stabilire-a-echivalentei-valorice-a-terenurilor-si-de-calcul-al-obligatiilor-banesti-pentru-scoaterea-definitiva-sau-ocuparea-temporara-a-terenurilor-din-fondul-forestier‑n?d=2009–02-19
To­tu­si, 4000 de oa­meni la 1000 de hec­ta­re, chiar si in 3 sap­ta­mani … e cam mult. Tre­bu­ie sa ca­uti mult in car­tea de nor­me ca sa ga­ses­ti o com­bi­na­tie de con­di­tii de te­ren pen­tru un ast­fel de ne­ce­sar de ore-om …
Co­drut Bratu
doar de un an ie­sit “din productie” …

Sorin Sfirlogea 6 octombrie 2013 Răspunde

Păi cal­cu­lul meu a fost unul sim­plu: 1.000 ha îm­păr­țit la 20 de zile de mun­că fac 50 de ha pe zi, adi­că 50 ha x 5.0000 puieti/ha = 250.000 pu­ieti pe zi. Dacă zi­cem că se mun­ceș­te EFECTIV zece ore pe zi (ceea ce știm că nu se poa­te, du­rea­ză până aduci oa­me­nii de aca­să la lo­cul de plan­ta­re, pa­u­za de masă, până îi aduni sea­ra să îi duci îna­poi etc, plus că ziua în mar­tie are ma­xim zece ore de lu­mi­nă) deci tre­bu­ie să plan­tezi 25.000 de pu­ieți pe oră.
Eu am es­ti­mat zece mi­nu­te pe pu­iet, in­clu­zând și tim­pul de trans­port al pu­ie­ți­lor (care de obi­cei sunt ți­nuti la șanț, un­de­va în vale) până la lo­cul de plan­ta­re. Dacă pu­ie­ții sunt cu pământ la ră­dă­ci­nă – foar­te po­si­bil în ca­zul te­re­nu­ri­lor de­gra­da­te – nu­mă­rul de pu­ieți trans­por­tați la o tură (până jos și îna­poi sus) sca­de, pen­tru că sunt grei. S‑ar pu­tea ca tim­pul me­diu pe pu­iet plan­tat să cre­as­că. Plus că zece ore de mun­că efec­ti­vă pe zi sunt ceva im­po­si­bil de atins în prac­ti­că, mai de­gra­bă aș zice 6–7 ore de plantat.
Gân­deș­te-te că oa­me­nii ăș­tia tre­bu­ie strânși de pe o arie foar­te lar­gă dacă nu le oferi ca­za­re și masă în apro­pi­e­rea șan­ti­e­re­lor de îm­pă­du­ri­re. La sa­la­ri­ul ofe­rit pen­tru plan­tat ni­meni nu-și per­mi­te să stea la pen­siu­ne, deci tre­bu­ie cu­leși cu auto­bu­ze­le din sa­te­le dim­pre­jur, aduși cu re­morci de trans­port per­soa­ne tra­se de trac­toa­re pe dru­muri fo­res­ti­e­re până la lo­cul de mun­că (dru­muri fo­res­ti­e­re care tre­bu­ie re­pa­ra­te în avans ca să nu rămâi îm­pot­mo­lit în caz de ploa­ie), alt­fel mai pierzi timp și cu de­pla­sa­rea pe jos până la șan­ti­er. Ca să gă­sești 4.000 de oa­meni care pot și vor să vină la plan­tat cred că aria de co­lec­ta­re e foar­te mare, poa­te pes­te 50 de ki­lo­me­tri diametru.
Con­clu­zie: nu se pot plan­ta 1.0000 ha într-un an. Re­zul­tă că RMGC tre­bu­ie să-și re­vi­zu­ias­că min­ciu­ni­le, ca să le facă mai credibile :))

Codrut Bratu 6 octombrie 2013 Răspunde

Fara nici o le­ga­tu­ra cu RMGC sau cu te­re­nu­ri­le de­gra­da­te … Eu zic ca 5 min / pu­iet e su­fi­cient … Asa ca, iaca, se poa­te ajun­ge usor de la 4000 la 2000 de oa­meni … dar sti­ti ca nu asa se cal­cu­lea­za ne­ce­sa­rul de for­ta de mun­ca. Ne­a­vand date, ne lan­sam in estimari …

daniel lupu 9 octombrie 2013 Răspunde

Nu știu cât con­tea­ză pă­re­rea mea dar sunt tare bu­cu­ros că mai exis­tă oa­meni cu opi­nii co­rec­te, fer­me și dez­in­te­re­sa­te, așa cum a do­ve­dit prin co­men­ta­ri­ul ei Teia Ma­ri­na Ga­vri­les­cu. Bravo!
(Imi cer scu­ze ca nu pot da di­rect re­ply la co­men­ta­ri­ul res­pec­tiv, de­o­a­re­ce nu am cont fa­ce­bo­ok. Și nici nu-mi voi face vreodată)

fanica 10 octombrie 2013 Răspunde

Oare cine se sesizează?
Că pe la noi Unii pro­cu­rori sunt corupți

adrianm 11 octombrie 2013 Răspunde

Am in­trat doar ca sa va fe­li­cit pen­tru ar­ti­col. Foar­te per­ti­nent. Se vede ca va cu­nos­teati foar­te bine me­se­ria. Fe­li­ci­tari pen­tru co­e­ren­ta si re­zu­ma­tul bine prezentat. 

Nu de­gea­ba aveti mii de Share/Like pe Fa­ce­bo­ok, ar­ti­co­lul Dvs. a de­ve­nit vi­ral pe drept. Ma inclin.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.