Cum să oprim hoții de lemn

A fost lansată o versiune nouă a Inspectorului Pădurilor care dă posibilitatea fiecărui cetățean să verifice legalitatea transporturilor de lemn.


Bă­nu­iesc că ați au­zit cu to­ții deja des­pre In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor, apli­ca­ția de mo­bil care vă per­mi­te să ve­ri­fi­cați pe loc le­ga­li­ta­tea unui trans­port de lemn. Pen­tru că am fost im­pli­cat pu­țin în con­ce­pe­rea ei și pen­tru că mi se pare o idee foar­te bună, am să vă spun câ­te­va lu­cruri pe care nu aveți de unde să le aflați din altă par­te. Așa că, in­di­fe­rent dacă sun­teți sau nu adep­ții aces­tei apli­ca­ții, vă in­vit să ci­tiți mai în­tâi și abia apoi să vă spu­neți părerea.

Mai în­tâi de toa­te tre­bu­ie să știți că ide­ea apli­ca­ți­ei s‑a năs­cut din do­rin­ța de a trans­pa­ren­ti­za cât se poa­te de mult in­for­ma­ți­i­le le­ga­te de trans­por­tu­ri­le de lemn ile­gal. Po­ves­tea fur­tu­ri­lor din pă­duri du­rea­ză de ceva timp, dar în ul­ti­ma vre­me s‑a cre­at – în sfâr­șit – un cu­rent de opi­nie fa­vo­ra­bil pro­tec­ți­ei aces­tei ne­pre­țu­i­te re­sur­se pe care o avem. Oa­me­nii au în­ce­put să în­țe­lea­gă că nu se poa­te să to­le­răm fur­tu­ri­le și dis­tru­ge­ri­le la nesfâr­șit, pen­tru că în ul­ti­mă in­stan­ță ne afec­tea­ză pe fi­e­ca­re din­tre noi. Ca­li­ta­tea vie­ții noas­tre de­pin­de, într‑o anu­mi­tă mă­su­ră, de exis­ten­ța pădurilor.

Din pă­ca­te, așa cum se în­tâm­plă ade­sea, so­ci­e­ta­tea tre­ce dintr‑o ex­tre­mă în alta. De la ne­pă­sa­rea com­ple­tă a ani­lor ’90, când mul­te din pă­du­ri­le re­tro­ce­da­te la pri­vați au fost mă­ce­lă­ri­te fără milă fără ca ni­meni să aibă ceva de obiec­tat, am tre­cut acum la ide­ea com­plet exa­ge­ra­tă de a in­ter­zi­ce com­plet ex­ploa­tă­ri­le fo­res­ti­e­re. Sunt mulți care cred cu con­vin­ge­re că ar fi foar­te bine să trans­for­măm toa­tă Ro­mâ­nia într-un soi de re­zer­va­ție na­țio­na­lă în care să nu mai tă­iem nici un ar­bo­re. Voi re­ve­ni într-un ar­ti­col vi­i­tor la su­biec­tul ăsta, deo­cam­da­tă vă spun că doar că asta e o idee proas­tă și vă rog să mă cre­deți pe cu­vânt. Dar din ide­ea aces­tei in­ter­zi­ceri to­ta­le a ex­ploa­tă­ri­lor s‑a năs­cut apoi trep­tat con­vin­ge­rea că ori­ce ca­mion cu lem­ne este mu­sai ile­gal și tre­bu­ie cer­ce­tat de po­li­ție sau jan­dar­me­rie. Nu e ade­vă­rat. În Ro­mâ­nia se ex­ploa­tea­ză vreo 15 mi­li­oa­ne de mc de lemn anu­al și doar vreo 1–2 mi­li­oa­ne se taie ile­gal (cel pu­țin astea‑s in­for­ma­ți­i­le care cir­cu­lă prin pre­să, deși ni­meni n‑are niș­te ci­fre exac­te). Asta în­seam­nă că din zece ca­mi­oa­ne cu lemn 9 sunt le­ga­le și doar unul e po­ten­ți­al ilegal.

Îna­in­te de In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor, când ci­ne­va vro­ia să ve­ri­fi­ce le­ga­li­ta­tea unui trans­port de lemn tre­bu­ia să sune la 112. Tre­bu­ia să par­cur­gă tot pro­ce­sul de iden­ti­fi­ca­re, să-și dea CNP-ul și așa mai de­par­te, după uzan­țe­le ser­vi­ci­u­lui de ur­gen­țe. Apoi pri­mea in­for­ma­ția dacă nu­mă­rul auto res­pec­tiv este în­scris în baza de date cu un cod va­lid de trans­port le­gal de lemn. După cum v‑am spus mai sus, în 9 ca­zuri din 10 era timp pier­dut pen­tru ope­ra­to­rul de la 112, pen­tru că trans­por­tul era ok. Apoi mulți re­nun­țau să sune la 112 pen­tru că pro­ce­du­ra era prea lun­gă și îi de­ran­ja să își de­cli­ne iden­ti­ta­tea. S‑au năs­cut chiar le­gen­de că niș­te oa­meni ar fi fost amen­dați pen­tru că au re­cla­mat greșit niș­te trans­por­turi de lemn – o fi fost vreo în­tâm­pla­re ne­fe­ri­ci­tă de fe­lul ăsta, dar nu asta a fost regula.

Și-atunci s‑a năs­cut ide­ea de a face o apli­ca­ție mo­bi­lă care să per­mi­tă ori­cui să ve­ri­fi­ce le­ga­li­ta­tea unui trans­port. În fond in­for­ma­ția e pu­bli­că, de vre­me ce ope­ra­to­rul de la 112 ne-ar fi dat‑o ori­cum. Când ne-am gân­dit cum s‑o con­ce­pem s‑au pus o gră­ma­dă de în­tre­bări. De pil­dă dacă oa­me­nii vor pu­tea să facă și o poză a ca­mio­nu­lui cu lem­ne. Sau dacă știu că tre­bu­ie în­tot­dea­u­na să ia nu­mă­rul din spa­te al ca­mio­nu­lui, pen­tru că pe ace­la se dă au­to­ri­za­ția de trans­port. Sau ce se în­tâm­plă dacă per­soa­na care vrea să ve­ri­fi­ce trans­por­tul e pe jos și ca­mio­nul tre­ce în vi­te­ză. Sau dacă sunt ceva ris­curi ca un șo­fer să mear­gă în spa­te­le unui ca­mion și să uti­li­ze­ze apli­ca­ția pen­tru ve­ri­fi­ca­re, pu­nân­du-și via­ța în pe­ri­col. Sau dacă in­for­ma­ția că un ca­mion cu lemn ile­gal se află în punc­tul X este su­fi­cien­tă pen­tru aler­ta­rea po­li­ți­ei – ar fi foar­te im­por­tant să se știe și în­co­tro se în­dreap­tă, ca să știi unde să tri­miți aler­ta, la ce sec­ție de po­li­ție, pen­tru că dacă spui că e în Plo­iești nu e su­fi­cient, tre­bu­ie să pre­ci­zezi că se în­dreap­tă spre Bra­șov sau spre București.

S‑a pus și în­tre­ba­rea ce se în­tâm­plă cu ca­mi­oa­ne­le care trans­por­tă lemn apar­ținând mai mul­tor per­soa­ne (de pil­dă lemn de foc pen­tru trei-pa­tru cum­pă­ră­tori) caz în care fi­e­ca­re cum­pă­ră­tor are co­dul lui, deci un ca­mion are mai mul­te co­duri în ace­lași timp. S‑a mai dis­cu­tat dacă e sau nu oport­un să se pre­ci­ze­ze vo­lu­mul de lemn și spe­ci­i­le de ar­bori din care pro­vi­ne – adi­că mo­lid, fag, ste­jar etc – pen­tru că din vi­te­za unui ca­mion nu prea poți să apre­ciezi co­rect de­ta­li­i­le as­tea, plus că un ne­spe­cia­list nici nu prea știe să es­ti­meze din ochi vo­lu­me­tria unor pie­se de lemn. Și cum sunt mulți în­fi­er­bân­tați de ide­ea sal­vă­rii pă­du­ri­lor, exis­tă ris­cul să se re­cla­me aiu­rea trans­por­turi per­fect legale.

Pen­tru une­le din aces­te în­tre­bări s‑au gă­sit și răs­pun­suri po­tri­vi­te. Pen­tru al­te­le, tot ce se poa­te face e să rogi uti­li­za­to­rii să fo­lo­seas­că apli­ca­ția cu res­pon­sa­bi­li­ta­te. Să n‑o ope­re­ze în timp ce go­nesc cu ma­și­na în spa­te­le unui ca­mion – nu e ca­zul să ne dăm Ja­mes Bond. Să nu se pri­peas­că să re­cla­me că în ca­mion sunt mai mult de 25 mc de lemn, pen­tru că atunci când sunt sti­vu­i­te trun­chiuri de lemn ele ocu­pă un vo­lum mai mare din ca­u­za spa­ți­i­lor din­tre ele (vo­lu­mul spa­ți­u­lui ocu­pat de lem­ne­le clă­di­te se nu­meș­te me­tru ster, iar trans­for­ma­rea din me­tri cubi în me­tri steri se face prin­tr-un așa nu­mit fac­tor de așe­za­re). Și așa mai de­par­te. Veți ve­dea în aplicație.

Deo­cam­da­tă însă ve­deți doar o ver­siu­ne beta. Ea e sim­pli­fi­ca­tă și are me­ni­rea de a tes­ta in­te­re­sul vos­tru pen­tru un ast­fel de in­stru­ment. Pen­tru că, nu o să vă as­cund, apli­ca­ția asta nu are doar pri­e­te­ni, ci și du­ș­mani. Iar fap­tul că ea to­tuși a apă­rut de­mon­strea­ză fap­tul că, în acest gu­vern, for­țe­le care vor schim­ba­rea în bine sunt mai mul­te de­cât cele care vor să păs­tre­ze lu­cru­ri­le așa cum erau, as­cun­se de ochii pu­bli­cu­lui. Și de ase­me­nea tre­bu­ie să știți că prin­tre cei care do­resc schim­ba­rea se află mi­nis­trul me­diu­lui și se­cre­ta­rul de stat pen­tru pă­duri, per­soa­ne cu care am avut oca­zia să vor­besc di­rect, deci nu vor­besc din auzite.

Aș mai vrea să ada­ug că unul din ar­gu­men­te­le ce­lor care au în­cer­cat să pună bețe în roa­te pro­iec­tu­lui a fost că pe voi nu vă in­te­re­sea­ză o ast­fel de apli­ca­ție. Eu cred că gre­șesc. Dar de­pin­de de voi să de­mon­strați asta. In­sta­lați-vă apli­ca­ția și folosiți‑o ori de câte ori aveți oca­zia. De­mon­strați tu­tu­ror că vă e uti­lă și o do­riți. Pen­tru că o do­riți. Să vă spun de ce: nu sem­na­rea unor pe­ti­ții stu­pi­de pe in­ter­net va opri tă­ie­ri­le ile­ga­le, ci pre­siu­nea con­stan­tă a so­ci­e­tă­ții asu­pra ce­lor care în­cal­că le­gea, tea­ma ho­ți­lor că la fi­e­ca­re colț de stra­dă poa­te fi ci­ne­va cu apli­ca­ția asta care poa­te să‑i re­cla­me și să pi­ar­dă nu doar lem­nul, ci și ca­mio­nul cu care îl transportau.

In­sta­lați In­spec­to­rul Pă­du­rii! Folosiți‑l! Con­vin­geți-vă pri­e­te­nii să facă la fel. Eu vă mul­țu­mesc de pe acum că în acest fel veți spri­jini cu ade­vă­rat pădurea.

Apli­ca­ția o gă­siți aici. Și e gra­tis, bineînțeles.

2 comentarii

Stoian Radu 23 iulie 2016 Răspunde

OK, o am de­mult dar nu func­tio­na. O voi fo­lo­si cat de des pot dar am o in­tre­ba­re: Fo­lo­si­rea apli­ca­ti­ei nu e de-ajuns…cand des­co­pe­rim un trans­port ile­gal tre­bu­ie sa anun­tam au­to­ri­ta­ti­le? Fa­cem si o poza cu ca­mio­nul? Care ar fi mo­dul cel mai co­rect de a actiona?

Sorin Sfirlogea 23 iulie 2016 Răspunde

Dacă apli­ca­ția spu­ne că trans­por­tul e ile­gal, suni la 112 și anunți. În vi­i­tor exis­tă in­ten­ția de a crea po­si­bi­li­ta­tea aler­tă­rii ser­vi­ci­u­lui 112 di­rect din apli­ca­ție, dar va mai dura puțin.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.