Chiar avem păduri virgine?

Foarte puțini dintre cei care vorbesc despre pădurile virgine știu care sunt criteriile care definesc aceste ecosisteme.


Se vor­beș­te in­tens în ul­ti­ma vre­me des­pre pă­duri vir­gi­ne și des­pre fap­tul că am avea în Ro­mâ­nia două tre­imi din ceea ce a mai ră­mas ne­a­tins în Eu­ro­pa. Ceea ce e de bine, nu‑i așa? E ge­nul ăla de lu­cruri cu care ne mân­drim, deși n‑am con­tri­bu­it cu ni­mic la ele, cum sunt co­pi­ii olim­pici sau spor­ti­vii ro­mâni. Și, la fel ca în ca­zul olim­pi­ci­lor și spor­ti­vi­lor, ha­bar n‑avem cu ce se mă­nân­că su­biec­tul des­pre care dis­cu­tăm. Știm ce în­seam­nă pă­du­re vir­gi­nă? Știm unde se gă­sesc în Ro­mâ­nia? Sau doar ne ba­zăm pe ceea ce ne spun unii și al­ții prin in­ter­me­di­ul re­țe­le­lor sociale?

În Ro­mâ­nia pă­du­ri­le vir­gi­ne și cva­si-vir­gi­ne sunt de­fi­ni­te prin­tr-un or­din de mi­nis­tru din 2012, care spu­ne des­tul de lim­pe­de care sunt cri­te­ri­i­le ce tre­bu­ie în­de­pli­ni­te de o pă­du­re pen­tru a in­tra în ca­te­go­ri­i­le as­tea: na­tu­ra­li­ta­tea pă­du­rii, mă­ri­mea su­pra­fe­ței și de­li­mi­ta­rea ei cla­ră. Pe scurt trea­ba stă cam așa: tre­bu­ie să aibă mă­car 20 de hec­ta­re, să fie clar de­li­mi­ta­tă prin li­mi­te na­tu­ra­le, să aibă con­ti­nu­i­ta­te (fără go­luri), să nu fi fost atin­să de om nici­o­da­tă, să aibă o com­po­zi­ție na­tu­ra­lă (adi­că spe­cii care sunt ca­rac­te­ris­ti­ce lo­cu­lui, nu adu­se prin în­sămân­ța­re ar­ti­fi­ci­a­lă sau îm­pă­du­riri), să aibă o struc­tu­ră eta­ja­tă (adi­că să exis­te ar­bori de toa­te vâr­ste­le, de di­ver­se înăl­țimi), să aibă o struc­tu­ră mo­zai­ca­tă pe ori­zon­ta­lă (adi­că să aibă spe­cii di­ver­se și ne­u­ni­form dis­tri­bu­i­te pe su­pra­fa­ța sa), să aibă sol neal­te­rat, să aibă lemn mort pe jos, să nu exis­te dru­muri sau con­struc­ții, să fie inac­ce­si­bi­lă. Dacă vreți să lec­tu­rați toa­te cri­te­ri­i­le, le gă­siți aici. Știți câte pă­duri se în­ca­drea­ză în aces­te mul­te cri­te­rii? Foar­te pu­ți­ne. Chiar în or­di­nul de mi­nis­tru se re­cu­noaș­te că de fapt ma­jo­ri­ta­tea pă­du­ri­lor așa-zis vir­gi­ne din Ro­mâ­nia sunt, de fapt, cva­si-vir­gi­ne. Și nici din alea nu sunt mul­te, pen­tru că atunci când am în­ce­put să le iden­ti­fi­căm mai con­cret, abia dacă am gă­sit vreo 14.000 de hec­ta­re, din care doar 2.600 sunt re­al­men­te vir­gi­ne. Dacă vreți să știți exact unde se gă­sesc aces­te pă­duri, gă­siți in­for­ma­ții în ca­ta­lo­gul pă­du­ri­lor vir­gi­ne și cva­si­vir­gi­ne.

Și-atunci cum de am ajuns să cre­dem că avem 300.000 de hec­ta­re de pă­duri vir­gi­ne, adi­că de 20 de ori mai mul­te de­cât in re­a­li­ta­te? Păi să vă spun cum s‑a în­tâm­plat. Cu niș­te ani în urmă un va­j­nic cer­ce­tă­tor sil­vic, care pro­ba­bil că se afla în cri­ză de teme de cer­ce­ta­re, a avut ide­ea de a că­u­ta pă­duri vir­gi­ne prin Ro­mâ­nia. Cum-ne­cum, a re­u­șit să im­pli­ce în po­ves­te și un ONG din Olan­da, pa­sămi­te Doam­ne cu mari spe­cia­liști în pă­duri vir­gi­ne. Cer­ce­tă­to­rul nos­tru a strâns niș­te date din ame­na­ja­men­te­le sil­vi­ce (un fel de pla­nuri de ma­na­ge­ment al pă­du­ri­lor) și a fă­cut o lis­tă de pă­duri care ar fi pu­tut fi vir­gi­ne. Vreo câ­ți­va olan­dezi au ve­nit pro­ba­bil la Bu­cu­rești și s‑au ui­tat pes­te da­te­le as­tea și s‑au en­tu­zi­as­mat brusc: uau! voi aveți 300.000 de hec­ta­re de pă­duri vir­gi­ne, fra­te! Aflat în fața unei ast­fel de “des­co­pe­riri epo­ca­le” și a șansei de a de­ve­ni ce­le­bri­ta­te eu­ro­pea­nă, cer­ce­tă­to­rul nos­tru n‑a mai vrut să spu­nă că n‑a ve­ri­fi­cat ni­mic în te­ren și că toa­te da­te­le lui se ba­zea­ză pe niș­te scrip­te în­toc­mi­te cu un grad de pre­ci­zie des­tul de dis­cu­ta­bil. Și uite așa s‑a dus bu­hul că în Ro­mâ­nia avem o co­moa­ră in­ter­națio­na­lă. Nu­mai că acu­ma, când în­cer­căm să o gă­sim, nu prea dăm de ea.

O să spu­neți că ONG-uri din Ro­mâ­nia au gă­sit deja pă­duri vir­gi­ne și că doar sta­tul nu vrea să se pre­o­cu­pe de ele. În fond îi avem pe flă­că­ii de la Agent Gre­en care sunt cei mai va­j­nici des­co­pe­ri­tori de pă­duri vir­gi­ne: pes­te tot pe unde se duc ră­sar vir­gi­ni­tă­ți­le ca flori­ce­le­le puse la mi­cro­un­de. Ceea ce nu știți este că ma­jo­ri­ta­tea agen­ți­lor ăș­tia (ca să nu zic toți) nu cu­nosc de­cât su­per­fi­ci­al de­fi­ni­ția pă­du­rii vir­gi­ne și că nu au nici un fel de ca­li­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă ca să o de­ter­mi­ne. Adi­că nu știu să apre­cie­ze cri­te­ri­i­le alea de care v‑am spus, pen­tru că oa­me­nii nu sunt de me­se­rie. Sunt însă buni de gură și vor fon­duri care să‑i fi­nan­țe­ze, așa că au în­vă­țat un lu­cru sim­plu: dacă fac agi­ta­ție în ju­rul su­biec­tu­lui ăsta, vor crea dis­cu­ții, con­fu­zii și con­flic­te, ceea ce le va adu­ce no­to­ri­e­ta­te, iar no­to­ri­e­ta­tea le va adu­ce bani. Și după cum ve­deți sunt foar­te buni la trea­ba asta.

Con­clu­zia e sim­plă: avem nis­cai pă­duri vir­gi­ne, dar des­tul de pu­ți­ne, de ace­ea e bine să le pro­te­jăm. Și am vrea să iden­ti­fi­căm cât mai mul­te, res­pec­tând strict cri­te­ri­i­le eu­ro­pe­ne. Dar hai să nu fo­lo­sim ter­me­nul de pă­du­re vir­gi­nă ca să in­ven­tăm tot fe­lul de con­fu­zii și fal­se con­flic­te care n‑aduc nici un fel de fo­los pă­du­rii, ci doar unor in­di­vizi in­te­re­sați să ob­ți­nă fonduri.

11 comentarii

Gheorghe Roman 13 iunie 2017 Răspunde

„ Pa­du­rea in care mana omu­lui n‑a pus picioru”’

Sferle Vio 13 iunie 2017 Răspunde

Prac­tic nu. Niș­te bu­căți mici si­tu­a­te în zone foar­te greu ac­ce­si­bi­le cu o su­pra­fa­ță de cca 0,1 la sută din total

virgil 14 iunie 2017 Răspunde

Pa­du­ri­le vir­gi­ne din pa­ca­te au fos ta­ia­te de di­ver­si agen­ti in­te­re­sati , vezi Va­lea Cer­nei, vezi Rau Ses sub Vf. Gugu, vezi Re­te­za­tu Mic, vezi Semenic.
Dom­nu Sfar­lo­gea am um­blat in pa­duri vir­gi­ne acu 20 de ani . Din pa­ca­te au ra­mas pu­ti­ne pen­tru ca au fost ta­ia­te cu apro­ba­rea unor sil­vi­c­u­tori cu fa­cul­ta­te care sti­au ei ce in­seam­na pa­du­re vir­gi­na si ce nu. Dum­ne­a­voas­tra ca sil­vi­cul­tor ar tre­bui sa pro­te­jati pa­du­rea nu sa o re­co­man­dati pen­tru va­lo­ri­fi­ca­re excesiva.

Pa­du­rea vir­gi­na sau ne­vir­gi­na tre­bu­ie pro­te­ja­ta in to­ta­li­ta­tea ei de la­co­mia uno­ra de a se im­bo­gati, Pa­du­re exis­ta in tara asta pen­tru toa­ta lu­mea, pro­ble­ma e cu cei nesatuli 🙂

Ioan Simtion 14 iunie 2017 Răspunde

NU MAI SUNT VIRGINE – LE-AU VIOLAT AUSTRIECII

Anonymous 16 iunie 2017 Răspunde

Noi nu mai avem pa­duri vir­gi­ne de foar­te mult timp. Si nu pen­tru ca le-au vi­o­lat unii sau al­tii, asa cum ten­den­ti­os spu­neti. Des­pre care „aus­trieci” vor­bi­ti? Vor­bi­ti in cu­nos­tin­ta de ca­u­za? Pa­du­ri­le pro­duc lemn. Lem­nul este un pro­dus care se co­mer­ci­a­li­zea­za. Co­mer­ci­an­tii cum­pa­ra si vand pro­du­se. Pe baza unor con­trac­te, intr-un ca­dru le­gal. In­di­fe­rent des­pre ce „aus­trieci” vor­bi­ti dum­ne­a­voas­tra, tre­bu­ie sa sti­ti ca ei cum­pa­ra si vand (daca do­ri­ti vi­o­lea­za) cu sti­rea au­to­ri­ta­ti­lor ro­ma­ne si in acord cu pre­ve­de­ri­le con­trac­tu­a­le ac­cep­ta­te de cei ce au in­che­iat con­trac­te­le res­pec­ti­ve in nu­me­le aces­tei tari mi­nu­na­te, Ro­ma­nia. Dum­ne­a­voas­tra pro­ba­bil ca sun­teti man­dru ca sun­teti ro­man dar, nu in­te­le­geti ca cei ce tipa ca nu-si vand tara (a se citi pro­pa­gan­da PSD), o vand, zi de zi, cu acte in regula.

Adriana Diachi 14 iunie 2017 Răspunde

S‑ar pu­tea sa fi sca­pat vreo ca­te­va pa^lcuri

octavian 19 iunie 2017 Răspunde

Ca­te­va ob­ser­va­tii la ar­ti­co­lul dumneavoastra:
1. Stu­di­ul pri­vind in­ven­ta­ri­e­rea pa­du­ri­lor vir­gi­ne a fost fa­cut acum mai bine de 10 – 12 ani. In­tre timp mul­te din­tre aces­te pa­duri au fost par­cur­se de ta­ieri. Nor­mal ca acum nu se mai poa­te zice ca sunt pa­duri vir­gi­ne. ( d‑aia nu le-ati gasit )
2. Au fost iden­ti­fi­ca­te doar 14.000 de ha pen­tru ca nu exis­ta in­te­res sa se iden­ti­fi­ce mai mul­te. Stu­di­i­le du­rea­za, cos­ta, iar daca esti pro­pri­e­tar si vin unii si iti zic ca in pa­du­rea ta n‑ai voie sa tai ca e vir­gi­na, nu o sa fii prea incantat.
3. Ca­ta­lo­gul aces­ta al pa­du­ri­lor vir­gi­ne si cva­si­vir­gi­ne da­tea­za doar din man­da­tul mi­nis­tru­lui Pas­ca Pal­mer, deci nu e asa de re­le­vant, fi­ind WORK IN PROGRESS. Mul­te stu­dii de do­cu­men­ta­re a pa­du­ri­lor vir­gi­ne au fost re­fu­za­te fara sa se ex­pli­ce mo­ti­ve­le. Acest lu­cru mi se pare ex­trem de grav.
4. In stu­di­ul ini­ti­al fa­cut de olan­dezi ori­cum nu fu­se­se­ra iden­ti­fi­ca­te toa­te pa­du­ri­le po­ten­ti­al vir­gi­ne, deci e po­si­bil sa fii fost mai mult de 300 de mii de ha.
5. Fa­ceti re­marci ten­den­ti­oa­se des­pre Agen­tGre­en, dar nu te poti as­tep­ta la alt­ce­va de la un sil­vi­cul­tor. Sa sti­ti ca chiar daca lu­crati cu pa­siu­ne in acest do­me­niu, nu in­seam­na ca sun­teti atotstiutor.
Con­clu­zia ar­ti­co­lu­lui e de toa­ta jena, pai cine e mai in­te­re­sat sa fie cat mai pu­ti­ne pa­duri vir­gi­ne? Nu cum­va este ace­la care vrea sa scoa­ta lemn? ONG-uri­le fac un lu­cru rau ca vor sa pro­te­je­ze cat mai mul­te pa­duri? Nor­mal ca e ne­vo­ie de fon­duri pen­tru a face stu­dii. Dum­ne­a­voas­tra fa­ceti pre­su­pu­neri rau­ta­cioa­se, tot ar­ti­co­lul e scris de par­ca sun­teti so­mi­ta­te in do­me­niu, iar res­tul nis­te ne­s­ti­u­tori care vor doar bani. Tris­ta gan­di­re, nu de­gea­ba un pri­e­ten ce a ter­mi­nat sil­vi­cul­tu­ra la Bra­sov a ra­mas scar­bit de cat de li­mi­tati in gan­di­re sunt cei de acolo

Sorin Sfirlogea 19 iunie 2017 Răspunde

Că­te­va pre­ci­zări ajutătoare:
1. Da, stu­di­ul e vechi. Mul­te din­tre pă­du­ri­le pre­su­pus vir­gi­ne nu au fost tă­i­a­te, ci atunci când s‑a mers în te­ren s‑a con­sta­tat că “vir­gi­ni­ta­tea” e pur scriptică.
2. Așa e, ați sur­prins esen­ța. Pri­mul lu­cru pe care eco­lo­giș­tii ar tre­bui să‑l spu­nă ar fi: hai să re­com­pen­săm cum­va pe pro­pri­e­ta­rii pri­vați care nu se ating de pă­du­ri­le vir­gi­ne pe care le de­țin. După care să facă un fond și să dea bani. Sau să con­vingă sta­tul să plă­teas­că din bu­ge­tul pu­blic. Ca să în­țe­le­gem toți că dra­gos­tea (in­clu­siv de na­tu­ră) tre­ce prin sto­mac. S‑ar pu­tea să avem mai pu­țin eco­lo­giști dacă e vor­ba de con­tri­bu­ții, dar mai de­di­cați și mai con­ști­enți. Ceea ce nu e rău.
3. Dacă aveți exem­ple con­cre­te de stu­dii re­fu­za­te fără mo­ti­va­ție, vă rog să le dați. Alt­min­teri sunt doar povești…
4. Mă în­do­iesc. Cele 300 de mii de hec­ta­re au fost iden­ti­fi­ca­te nu în te­ren, că era im­po­si­bil în timp așa scurt, ci pe hârtie.
5. Nu e ni­mic ten­den­ți­os să spui că niș­te per­soa­ne au sau nu ca­li­fi­că­ri­le ne­ce­sa­re. Ten­den­ți­os în­seam­nă să in­si­nu­ezi ceva cu sco­puri as­cun­se. Nu in­si­nu­ez, spun di­rect, nu am sco­puri as­cun­se, ci la ve­de­re. Cred că per­soa­ne­le din aceas­tă or­ga­ni­za­ție nu trec tes­tul unei mi­ni­me ve­ri­fi­cări de cu­noș­tin­țe de eco­lo­gie apli­ca­tă. Sunt en­tu­ziaști, unii din­tre ei bine in­ten­țio­nați și naivi, al­ții in­te­re­sați și ver­sați. La un mo­ment dat se vor afla mai mul­te des­pre acest tip de or­ga­ni­za­ții și atunci vă veți amin­ti ceea ce am spus aici.

Apro­po, de 15 ani nu mai lu­crez în sil­vi­cul­tu­ră, ci în IT. Iar con­clu­zi­i­le mele se poa­te să nu pla­că tu­tu­ror. Nu sunt o so­mi­ta­te în do­me­niu, dar știu cu ce se mă­nân­că su­biec­te­le as­tea pen­tru că am stu­di­at și am prac­ti­cat sil­vi­cul­tu­ra, spre de­o­se­bi­re de dvs care vă ba­zați ju­de­că­ți­le pe in­for­ma­ții lu­a­te de pe in­ter­net și pe afir­ma­ți­i­le unui pri­e­ten care pare să aibă niș­te frus­trări personale…

Sorin Sfirlogea 11 iulie 2017 Răspunde

Da, era o ini­ția­ti­vă mai ve­che care abia acum s‑a ma­te­ria­li­zat. E foar­te bine, dar pen­tru sil­vici nu e nici o sur­pri­ză pen­tru că au con­tri­bu­it la do­cu­men­ta­rea argumentației.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.