Pană de vulpe

Despre numirile în postul de ministru al pădurilor și semnificațiile lor politice.


Cu si­gu­ran­ță vă amin­tiți de în­tre­ba­rea cap­ca­nă “cum se spu­ne co­rect: pană de vul­pe la pă­lă­rie sau pană de vul­pe cu pă­lă­rie?”. Poan­ta e evi­den­tă – dis­tra­ge­rea aten­ți­ei de la o eroa­re gra­vă prin sub­li­ni­e­rea une­ia se­cun­da­re ca im­por­tan­ță. Cam așa ceva se în­tâm­plă și cu mi­nis­te­rul ape­lor și pă­du­ri­lor în gu­ver­nul Pon­ta 3: mi­nis­trul no­mi­na­li­zat și, nu mă în­do­iesc, va­li­dat de par­la­ment, este doam­na Do­i­na Pană, o bla­ji­nă ar­de­lean­că din Bistrița.

Dum­nea­ei este in­gi­ner elec­tro­teh­nist cu nis­cai ex­pe­rien­ță de fa­bri­că, dar cu o mult mai în­de­lun­gă prac­ti­că de pro­fe­sor de li­ceu. De alt­fel se și mân­dreș­te cu aceas­tă ac­ti­vi­ta­te, afir­mând că i‑au tre­cut prin mână mul­te pro­mo­ții de elevi și pe toți i‑a păs­to­rit cu bine. Necunoscând‑o, nu am a mă în­doi de asta – îi acord pre­mi­za de ne­vi­no­vă­ție. Mă în­do­iesc însă de com­pe­ten­țe­le ei în pos­tu­ri­le ul­te­ri­oa­re. De pil­dă, acum un an, a apă­rut în gu­ver­nul Pon­ta 2 pe post de mi­nis­tru al di­a­lo­gu­lui so­ci­al și, așa cum voi n‑ați au­zit ni­mic des­pre ea – nici de bine, nici de rău – nici eu n‑am a adă­u­ga ceva. În ciu­da fap­tu­lui că au exis­tat des­tu­le pro­ble­me cu sin­di­ca­te­le – la Poș­ta Ro­mâ­nă, la Olt­chim – care re­cla­mau o im­pli­ca­re mai ac­ti­vă, doam­na Pană a tă­cut in­te­li­gent, pen­tru că dacă ar fi des­chis gura pro­ba­bil s‑ar fi dat de gol că ha­bar n‑are cu ce se mă­nân­că di­a­lo­gul social.

Însă îna­in­te de a ne re­pezi să ne in­dig­năm cu voce tare că mi­nis­trul ape­lor și pă­du­ri­lor e o pro­fe­soa­ră cu spe­cia­li­za­re în elec­tro­teh­ni­că, hai să ad­mi­tem îm­pre­u­nă că asta e par­tea cu Pană la pă­lă­rie. Al că­rei scop este să mas­che­ze pe Pană de vul­pe, adi­că fap­tul că – uti­li­zând ace­eași teh­ni­că a gu­ver­nă­rii prin dis­cre­ție to­ta­lă – re­for­me­le în­ce­pu­te de Lu­cia Var­ga în sil­vi­cul­tu­ră vor fi de­fi­ni­tiv sis­ta­te. După cum spu­neam mai de­mult, sunt niș­te bă­ieți prin Ro­mâ­nia care nu‑s prea in­te­re­sați de or­di­nea în pă­duri pe care o tot pro­po­vă­du­ia fos­ta doam­nă mi­nis­tru. Iar unii din­tre bă­ie­ții ăș­tia toc­mai au in­trat la guvernare.

Gye­re ide, kic­sim Ve­res­toy! Pus Vi­k­tor Pon­ta la noi Pană de vul­pe. La pádure.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.