Dezastrul din Delta Dunării

Sau ce se întâmplă când incompetența și prostia își dau mâna


Un pri­e­ten mi‑a tri­mis un link că­tre un fil­mu­leț scurt care redă un “dez­as­tru” din Del­ta Du­nă­rii. Dom­nul Mi­hă­i­lă Ște­fan, per­soa­na care fil­mea­ză, zice că este jur­na­list pen­tru că scrie pe un site obs­cur nu­mit Mic News (adi­că știri mici???). Pe Fa­ce­bo­ok am gă­sit o poză de pro­fil con­fu­zan­tă – dom­nul Ște­fan are chip de fe­me­ie!?! – ală­tu­ri de în­dem­nul să bem doi li­tri de apă pe zi, să res­pi­răm 15 me­tri cubi de aer cu­rat și să fa­cem miș­ca­re. Nu zice ni­mic des­pre uti­li­za­rea cre­ie­ru­lui. Pro­ba­bil că nu i se pare la fel de im­por­tant. În fil­mu­le­țul cu pri­ci­na (pe care îl pu­teți ve­dea mai jos) dom­nul Ște­fan ne în­deam­nă pe un ton dis­pe­rat și re­vol­tat să dis­tri­bu­im mai de­par­te aces­te ima­gini, ca să vadă toa­tă lu­mea ce se poa­te în­tâm­pla: Doam­ne Dum­ne­ze­u­le, îmi vine să plâng, îmi vine să urlu, zice el la un mo­ment dat.

Dra­gă dom­nu­le Ște­fan, fiți băr­bat, chiar dacă poza de pro­fil nu vă aju­tă! N‑are rost să plân­geți pen­tru un crâng de sal­cie din Del­ta Du­nă­rii, care a fost tă­i­at con­form tra­ta­men­tu­lui tă­ie­ri­lor în sca­un, o teh­ni­că sil­vi­că de re­ge­ne­ra­re ab­so­lut obiș­nu­i­tă. Dați-mi voie să vă li­niș­tesc: sal­cia este o spe­cie foar­te re­zis­ten­tă la inun­da­ții, ceea ce în del­tă se în­tâm­plă des, de ace­ea este foar­te po­tri­vi­tă pen­tru ast­fel de si­tu­a­ții. Re­ge­ne­ra­rea sal­ci­ei se face foar­te efi­cient prin lăs­tari, iar ca să lăs­tă­reas­că, ar­bo­rii (co­pa­cii pe lim­ba dvs.) sunt tă­i­ați la o anu­mi­tă înăl­ți­me, de obi­cei un pic mai sus față de nive­lul ma­xim la care poa­te ajun­ge apa – e bine ca sec­țiu­nea tă­i­a­tă să nu stea în apă. Din “sca­u­ne­le” ră­ma­se (niș­te cioa­te mai îna­l­te) se vor dezvol­ta lăs­tari care vor for­ma vi­i­to­rul crâng de salcie.

A! Să nu uit. O să vă în­tre­bați de ce tre­bu­ie tă­i­a­te săl­ci­i­le. Nu pen­tru va­loa­rea lem­nu­lui, vă asi­gur. Lem­nul de sal­cie e ex­trem de moa­le, se usu­că greu și pu­tre­zeș­te foar­te ușor. Nu e bun nici de foc, nici de con­struc­ții. Aproa­pe că nu me­ri­tă să‑l trans­porți că te cos­tă ca­mio­nul mai mult de­cât lem­nul. Se poa­te fo­lo­si pen­tru ce­lu­lo­ză și hâr­tie. Sau se fac lin­guri din el și di­ver­se alte unel­te mici de lemn, pen­tru că se cio­pleș­te ușor. Dar ni­meni nu taie atâ­tea săl­cii pen­tru a face lin­guri. Se taie pen­tru că după ce tre­ce de 25–30 de ani sal­cia în­ce­pe să pu­tre­zeas­că pe in­te­ri­or și își pier­de ca­pa­ci­ta­tea de re­ge­ne­ra­re. După care se pră­bu­șeș­te în apă la ur­mă­toa­rea inun­da­ție și din cioa­tă nu mai lăs­tă­reș­te ni­mic, pen­tru ca pu­tre­ga­i­ul dis­tru­ge vi­ta­li­ta­tea. Ca să men­ții pă­du­rea (care pro­te­jea­ză di­gu­ri­le și te­re­nu­ri­le agri­co­le din jur de alu­viu­ni­le adu­se de inun­da­ții) tre­bu­ie să tai pe la 25–30 de ani. Nu vă spe­ri­ați, în ur­mă­to­rii cinci ani o să fie iar pă­du­re aco­lo. Da­to­ri­tă unor sil­vi­cul­tori care au avut gri­jă să facă lu­cră­ri­le ne­ce­sa­re. Pu­teți să‑i că­u­tați și să le mul­țu­miți. Salutați‑i și din par­tea mea.

Așa­dar nu ur­lați pen­tru ca pu­teți spe­ria inu­til fa­u­na din del­tă, foar­te im­por­tan­tă și ea pen­tru bi­o­di­ver­si­ta­tea eco­sis­te­mu­lui. Mai bine pu­neți mâna pe o căr­țu­lie de sil­vi­cul­tu­ră, dacă tot vă pa­sio­nea­ză su­biec­te­le as­tea, și în­vă­țați cum e cu re­gi­mul crân­gu­lui. Dacă n‑aveți răb­da­re pen­tru o car­te în­trea­gă vă re­co­mand acest ma­te­ri­al scurt, unde vă lă­mu­riți mai ra­pid (că­u­tați punc­tul 1.2.1.3 Crân­gul cu tă­ie­re în sca­un). Sau acest fil­mu­leț de un mi­nut ju­mă­ta­te unde vi se ex­pli­că ace­lași lu­cru. Sau în­tre­bați pe ci­ne­va care se pri­ce­pe. Ori­ce so­lu­ție e mai bună de­cât să vă la­men­tați ri­di­col și să in­fla­mați inu­til oa­me­nii pe Fa­ce­bo­ok ca să ob­ți­neți like-uri.

Pen­tru că știți prea bine, mai ales că sun­teți un mare jur­na­list, că oa­me­nii sunt cam ne­vri­coși la su­biec­te din as­tea cu pă­du­rea și nici min­te prea mul­tă nu au. După cum pro­ba­bil ați ob­ser­vat, cele pes­te 1200 de co­men­ta­ri­i­le la fil­mu­le­țul dvs. au re­u­șit să sin­te­ti­ze­ze cu mare suc­ces cam toa­te ca­te­go­ri­i­le de pros­tie co­lec­ti­vă ale românilor:

 • Ca­te­go­ria “Sun­tem pier­duți, n‑avem scăpare” 
  • Par­că sun­tem Blestemați.….De dis­tru­ge­re TOT în ȚARA asta.….Dar deja sun­tem un po­por Blestemat…Vai de NOI…
  • Bai esti ne­bun! Deci nu imi, vine cred. Co­paci verzi ce nu ar fi tre­bu­it taiati…ii taie de dra­gul ba­ni­lor bani leau luat mintile..
 • Ca­te­go­ria “Să fa­cem dreptate” 
  • Fa­ceti cat mai mul­te emi­siuni in mass-me­dia cu acest su­biect, sa se mo­di­fi­ce le­gi­sla­ti­va si cine taie ile­gal ani grei de pus­ca­rie, tre­bu­ie sa fa­cem ceva pana nu e prea tar­ziu.
   Fac un apel ca­tre cei care pot face ceva; nu mai asteptati!
  • Bai fra­ti­lor, arun­cati pe gea­mul ma­si­nii res­tu­ri­le si am­ba­la­je­le de la mc do­nald, va pi­sati pe lan­ga toa­le­ta, cand mer­geti la gra­tar la un spa­tiu ver­de la­sati nu­mai gu­noi in urma, cand mer­geti la.mall si man­cati ca porcii va dor pi­cioa­re­le sa mai du­ceti si res­tu­ri­le la gu­noi ca na, sa stran­ga altul…daca vreti schim­bari in­ce­peti cu lu­cruri ma­run­te care tin de in­di­vid si in timp fa­cand asta vom ajun­ge la schim­bari majore..sunt sa­tul de moralisti
 • Ca­te­go­ria “DNA să vină să vă ia” 
  • Sa va cada mai­ni­le la aia care ati taiat
  • Ne­no­ro­ci­ți­lor ați dis­trus to­tul în țara asta. DNA sā vinā sā vā ia la puș­ca­rie cu cei care au dis­trus totul
 • Ca­te­go­ria “Ex­per­ții ne informează” 
  • Au ră­mas mun­ții de par­că ar fi un deșert.
  • Vai de mine , aia sunt co­pa­cii din per­de­le fo­res­ti­e­re cul­ti­va­te de co­mu­nisti. Per­de­le fo­res­ti­e­re nu ne apa­rau doar de nin­sori, ci si de se­ce­ta. Opresc van­tu­ri­le care ar pu­tea sa cul­ce cul­tu­ri­le si sa spul­be­re pa­man­tul bun si in ace­la­si timp tin umi­di­ta­tea in zona (asta e fa­vo­ri­ta mea per­so­na­lă, să vrei să men­ții umi­di­ta­tea în del­tă e o ches­tie de mare inteligență)
  • Pa­cat pa­du­ri­le sant Au­rel Ver­de al nos­tru daca au ta­iat tot de ce nu plan­tea­za alti pomi an ace­le lo­curi, ara­ta de par­ca ar fi un sat Parasit
  • Ne­no­ro­ci­ti le e lene sa se aple­ce , asa se taie ar­bori de la 1m de la pamant.Boii dracului.
 • Ca­te­go­ria “Să gă­sim vinovatul” 
  • De ta­iat, au ta­iat localnici
  • Dar ce sa fa­cem PRESEDINTELE EL ESTE DE ACORD ‚EL CE FACE IN TARA ASTA EL ARE CEA MAI MARE PUTERE
  • Da PSD a or­do­nat să taie lem­ne și vin­de ptr.campania elec­to­ra­lă ori bani in bu­zu­nar murdari
  • Se poa­te da co­or­do­na­te­le re­a­le? Spu­ne-ți fra­ți­lor exact lo­ca­li­ta­tea, pri­ma­rul, po­li­ța­i­ul, pre­o­tul, etc

2 comentarii

Ceh Lucia 19 martie 2017 Răspunde

Pe cind Del­ta din Bucuresti??????

Costel Gogoasa 20 martie 2017 Răspunde

Pro­ba­bil îi este tea­mă că în lo­cul co­pa­ci­lor sa nu ră­sa­ră un hotel !

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.