Încă 4.000 de hectare de păduri virgine

Suprafața pădurilor virgine inventariate și catalogate crește. E bine. Se poate.


Pro­ba­bil că cei mai mulți nu știu că Ro­mâ­nia e pe cale să-și îm­bo­gă­țeas­că ca­ta­lo­gul de pă­duri vir­gi­ne și cva­si­vir­gi­ne cu încă 4.000 de hec­ta­re. Și pro­ba­bil că și mai pu­țini își ima­gi­nea­ză cine a iden­ti­fi­cat și pro­pus aces­te pă­duri pen­tru in­clu­de­rea în ca­ta­log. Nu e vre­un ONG. Nu sunt ăia care se bat cu pum­nul în piept de di­mi­nea­ță până sea­ra că apă­ră pă­du­ri­le. Ei nu chel­tu­ie timp și bani ca să facă iden­ti­fi­cări, ei sunt ocu­pați să-și facă ima­gi­ne din care să iasă bani. As­tea 4.000 de hec­ta­re sunt iden­ti­fi­ca­te și pro­pu­se de Rom­sil­va. Acum do­cu­men­te­le sunt la mi­nis­ter și e doar o ches­tiu­ne de timp ca să fie puse în ca­ta­log. Se va în­tâm­pla în cu­rând, cu siguranță.

Ro­mâ­nia ajun­ge la 16.000 de hec­ta­re, la o su­pra­fa­ță de pă­duri de 6 mi­li­oa­ne de hec­ta­re. O fi mult, o fi pu­țin? În Eu­ro­pa, ur­mă­toa­rea țară ca su­pra­fa­ță de pă­duri vir­gi­ne e Fran­ța cu 11.000 hec­ta­re dintr‑o su­pra­fa­ță to­ta­lă de 24 de mi­li­oa­ne de hec­ta­re. Com­pa­ra­tiv noi avem iden­ti­fi­ca­te de șase ori mai mul­te pă­duri vir­gi­ne la mia de hec­ta­re de pă­du­re. Și vom mai găsi și al­te­le, veți ve­dea. Tot în pă­du­ri­le de stat, fiți siguri.

Și vreți să vă mai spun ceva? De cu­rând Ro­mâ­nia a in­clus pă­duri în pa­tri­mo­ni­ul UNESCO. Ați ci­tit pre­cis în pre­să des­pre asta. Cine cre­deți că e ad­mi­nis­tra­to­rul aces­tor pă­duri? Exact, ați ghi­cit! Din nou sta­tul, prin Rom­sil­va. Și, să vezi co­mé­die, o par­te din pă­du­ri­le in­clu­se în pa­tri­mo­niu nu sunt vir­gi­ne. Sunt de-alea cre­a­te de om. Adi­că de sil­vi­cul­tori. Pen­tru că sil­vi­cul­to­rii ro­mâni sunt ca­pa­bili – atunci când vor – să cre­e­ze pă­duri va­lo­roa­se care de­vin pa­tri­mo­niu mondial.

Așa­dar nu tot ce face Rom­sil­va e ne­gru. Și, dacă nu le re­cu­noaș­tem me­ri­te­le atunci când e ca­zul, nu avem nici o șan­să ca ei să în­cea­pă să-și re­cu­noas­că gre­șe­li­le și defectele.

Categorii: arii protejate

Etichete: #

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.