Basme cu păduri virgine

Despre păduri virgine, instituții care seamănă confuzie, proiecte finalizate care nici măcar nu au început și licitații care nu acoperă nici măcar jumătate din costul real al finalizării catalogului național.


Su­biec­tul pă­du­ri­lor vir­gi­ne din Ro­mâ­nia a fă­cut deja în­con­ju­rul Eu­ro­pei. Au ve­nit fel și fel de cer­ce­tă­tori și spe­cia­liști care au de­cre­tat cu mare pom­pă că aici avem su­pra­fe­țe imen­se de pă­duri ne­mai­po­me­ni­te și ex­tra­or­di­na­re, care tre­bu­ie toa­te pro­te­ja­te de în­da­tă pen­tru că sunt foar­te im­por­tan­te pen­tru în­trea­ga uma­ni­ta­te. Mie mi-ar fi plă­cut să‑i aud și cum cal­cu­lea­ză su­me­le de bani pe care ni le vor da ca să fa­cem sa­cri­fi­ci­ul ăsta, în timp ce în ță­ri­le lor ei ex­ploa­tea­ză fără jenă lem­nul și fac afa­ceri cu el. Dar pro­ba­bil că nu în­țe­leg eu be­ne­fi­ci­i­le fe­no­me­na­le pe care doar noi, ro­mâ­nii, le vom avea dacă ne oprim ex­ploa­ta­rea lemnului.

Pri­mul pas a fost fai­mo­sul stu­diu PIN-MATRA care a de­cre­tat că avem 300.000 de hec­ta­re de pă­duri vir­gi­ne. O so­ci­e­ta­te foar­te re­ga­lă din Olan­da ne‑a spus asta, ală­tu­ri de un vred­nic cer­ce­tă­tor de-al nos­tru, nea­oș car­pa­tin. De­si­gur, tre­bu­ie să‑i cre­dem pe olan­dezi pen­tru că ei sunt mari spe­cia­liști mondi­ali în pă­duri vir­gi­ne. Dacă nu mă cre­deți, mer­geți în Olan­da și pes­te tot veți ve­dea nu­mai și nu­mai pă­duri vir­gi­ne. Un sin­gur lu­cru mă ne­du­me­reș­te, to­tuși. Va­j­ni­cul nos­tru cer­ce­tă­tor care a des­co­pe­rit mul­ți­mea de hec­ta­re de pă­duri vir­gi­ne este as­tăzi con­si­li­er al mi­nis­tru­lui. Deci omul care știe unde sunt aces­te ne­ste­ma­te ale na­tu­rii e la bu­toa­ne. Și to­tuși s‑au scos la li­ci­ta­ție pen­tru stu­dii de fun­damen­ta­re doar 39.865 ha. Sunt 30.000 ha deja iden­ti­fi­ca­te, in­clu­se în ca­ta­log. De ce nu ne apu­căm și de res­tul de 230.000 ha? Ce ne reține?

O par­te din ONG-uri, cele care tră­iesc din scan­da­lu­ri­le le­ga­te de pă­duri, au lu­crat in­tens în ul­ti­mii ani la con­fu­za­rea opi­ni­ei pu­bli­ce. Tre­bu­ie să re­cu­nosc că au fă­cut o trea­bă foar­te bună. Acum mulți ro­mâni ames­te­că în min­tea lor pă­du­ri­le vir­gi­ne cu cele se­cu­la­re, cu cele na­tu­ra­le și cu cele pri­ma­re. Ni­meni nu pri­ce­pe ni­mic, dar tu­tu­ror le e clar că tre­bu­ie pro­te­ja­te. Toa­te. De ce? Pen­tru că. Ca să nu vă las în cea­ță, ada­ug o di­a­gra­mă care ex­pli­că di­fe­ren­țe­le din­tre acești ter­meni și ilus­trea­ză pro­por­ți­i­le din re­a­li­ta­te. Nu am pre­ten­ția că sunt foar­te exac­te, dar nici prea de­par­te de ade­văr nu sunt.

tipuri de păduri
Pă­du­ri­le din România

Ana­li­zând aceas­tă ima­gi­ne ori­ci­ne ar pu­tea în­țe­le­ge de ce un spe­cia­list se ener­vea­ză când ter­me­nii sunt fo­lo­siți alan­da­la. Prac­tic, nu se mai știe des­pre ce se vor­beș­te. Pro­ba­bil că asta e și in­ten­ția ce­lor care orches­trea­ză aceas­tă be­ție de ter­meni: con­fu­zia generală. 

Ur­mă­to­rul pas al bas­mu­lui cu nesfâr­și­te­le pă­duri vir­gi­ne ale Ro­mâ­ni­ei a fost stu­di­ul Pri­mo­fa­ro. Pro­ba­bil că au sim­țit unii că po­ves­tea cu PIN-MATRA e un fel de cior­bă re­în­că­l­zi­tă și s‑au gân­dit să pună de o to­ca­nă nouă. Nu mai in­sist asu­pra aces­tui așa-zis stu­diu, am făcut‑o într-un ar­ti­col an­te­ri­or.

În fine, de­u­năzi am asis­tat la un nou ca­pi­tol din po­ves­tea cu zâne și spi­ri­duși din pă­du­rea fer­me­ca­tă. Onor mi­nis­te­rul me­diu­lui ne spu­ne prin pre­să că a dub­lat su­pra­fa­ța pă­du­ri­lor vir­gi­ne și că trea­ba mer­ge per­fect. In­tri­gat, m‑am apu­cat să in­ves­ti­ghez. Ce vrăji o fi fă­cut va­j­ni­cul nos­tru mi­nis­ter? Cum a dub­lat el pes­te noap­te su­pra­fa­ța pă­du­ri­lor vir­gi­ne? Și iată ce am aflat.

Acum sunt 30.000 ha de pă­duri vir­gi­ne în ca­ta­log. Exis­tă o li­ci­ta­ție pen­tru în­toc­mi­rea stu­di­i­lor de fun­damen­ta­re pen­tru încă aproa­pe 40.000 ha. Deci asta e așa zisa dub­la­re. Nu­mai că cele 40.000 ha nu sunt încă pă­duri vir­gi­ne și nici nu se știe si­gur câte din­tre ele vor fi. Pen­tru că niș­te spe­cia­liști tre­bu­ie să mear­gă pe te­ren și să ana­li­ze­ze dacă sunt în­de­pli­ni­te cri­te­ri­i­le ofi­ci­a­le. Toa­tă trea­ba va dura un an și ni­meni nu poa­te ga­ran­ta că ceea ce se va găsi pe te­ren co­res­pun­de cu aș­tep­tă­ri­le de la bi­rou. Deci nu s‑a dub­lat ni­mic, deo­cam­da­tă. Doar pu­bli­ci­ta­te iefti­nă cu ju­mă­tăți de ade­văr și afir­ma­ții confuzante.

Dar dacă tot am stu­di­at pro­ble­ma, mi-am zis că me­ri­tă să fac și un pic de ana­li­ză mai apro­fun­da­tă. Pe por­ta­lul SEAP, la nu­mă­rul CN1021165, se gă­seș­te anun­țul pen­tru stu­di­ul de fun­damen­ta­re. Con­form da­te­lor de aco­lo, li­ci­ta­ția por­neș­te de la suma ma­xi­mă de 1,9 mi­li­oa­ne lei care este ofe­ri­tă pen­tru cele 39.865 ha de po­ten­ți­a­le pă­duri vir­gi­ne. Adi­că 48 de lei pe ha. Sau, alt­fel spus, 10€/ha. Atât in­ves­tim noi ca să aflăm unde avem un pa­tri­mo­niu ine­s­ti­ma­bil. Vă rea­min­tesc că pen­tru pă­șu­ni­le monta­ne Uniu­nea Eu­ro­pea­nă plă­teș­te o su­b­ven­ție de 250 €/ha în fi­e­ca­re an, doar ca să le ex­ploa­tăm. Suma ofe­ri­tă de mi­nis­ter este ri­di­co­lă. Și am să vă ex­plic de ce.

Pro­iec­tul tre­bu­ie să du­re­ze un an. Adi­că 250 de zile lu­cră­toa­re. Din aces­tea, doar 23 sunt fa­vo­ra­bi­le pen­tru de­pla­sări pe te­ren, pen­tru că iar­na e ex­clus să faci stu­dii de fun­damen­ta­re. Adi­că vreo 160 de zile lu­cră­toa­re. În 160 de zile lu­cră­toa­re tre­bu­ie aco­pe­ri­te 40.000 ha care tre­bu­ie vă­zu­te de un spe­cia­list. Aces­ta tre­bu­ie să no­ti­fi­ce pro­pri­e­ta­rii de vi­zi­ta sa, să le so­li­ci­te da­te­le ame­na­jis­ti­ce și să aș­tep­te răs­pun­sul. Dacă pro­pri­e­ta­rul nu răs­pun­de, tre­bu­ie să no­ti­fi­ce Gar­da Fo­res­ti­e­ră și să cea­ră ac­ces la da­te­le ame­na­jis­ti­ce. Apoi tre­bu­ie să ur­mă­reas­că prog­no­za me­teo ca să vadă când se poa­te mer­ge în pă­du­re, să se de­pla­se­ze în te­ren, să-și ca­u­te ca­za­re, să se des­cur­ce cu de­pla­sa­rea pe dru­mu­ri­le fo­res­ti­e­re și să par­cur­gă ceva dis­tan­țe pe jos pen­tru că aces­te pă­duri vir­gi­ne sunt cel mai pro­ba­bil în zone mai greu ac­ce­si­bi­le. Deja a pier­dut o zi ca să mear­gă până la lo­ca­li­ta­tea cea mai apro­pi­a­tă și cel pu­țin o ju­mă­ta­te de zi ca să ajun­gă la par­ce­le­le de pă­du­re care tre­bu­ie omo­lo­ga­te. Apoi să se con­vingă că sunt în­de­pli­ni­te cri­te­ri­i­le ne­ce­sa­re, să ia pro­be de lemn mort, să re­tra­se­ze li­mi­te­le cu un dis­po­zi­tiv GPS aco­lo unde doar păr­ți ale pă­du­rii în­de­pli­nesc con­di­ți­i­le, să facă fo­to­gra­fii re­le­van­te. Toa­te ce­rin­țe­le sunt des­cri­se în OM 2525 din 2016.

Es­ti­ma­rea mea este că nu poți face mai mult de 20–25 ha pe zi, în me­die și că nu ai mai mult de 100 de zile fa­vo­ra­bi­le pen­tru te­ren. La 40.000 hec­ta­re în 100 de zile ai ne­vo­ie de 16 oa­meni care să lu­cre­ze non-stop și să fie foar­te bine or­ga­ni­zați. În lu­mea re­a­lă așa ceva nu e prac­tic po­si­bil deci tre­bu­ie să so­co­tești cu vreo 50% mai mult. Deci in­sti­tu­ția care li­ci­tea­ză tre­bu­ie să aibă vreo 25 spe­cia­liști (cri­te­ri­i­le pe care tre­bu­ie să le în­de­pli­neas­că aceștia sunt și ele în ace­lași act nor­ma­tiv) care nu fă­ceau ni­mic, doar stă­teau și aș­tep­tau con­trac­tul ăsta. În re­a­li­ta­te așa ceva nu exis­tă, fi­reș­te. Cer­ce­tă­to­rii, ame­na­jiș­tii, ca­dre­le uni­ver­si­ta­re și toți cei care sunt au­to­ri­zați pen­tru ast­fel de stu­dii de fun­damen­ta­re nu au timp dis­po­ni­bil pen­tru pro­iec­te ră­să­ri­te din jo­be­nul mi­nis­te­ru­lui. Au lu­crări și teme, ade­sea pe mai mulți ani. Deci ter­me­nul de fi­na­li­za­re nu poa­te fi de­cât de­cem­brie 2021. Ca să aibă timp să planifice.

Să fa­cem și un cal­cul eco­no­mic pen­tru acești 25 de spe­cia­liști. Avem 1,9 mi­li­oa­ne de lei de la mi­nis­ter, deși s‑ar pu­tea ca suma cu care se câști­gă li­ci­ta­ția să fie mai mică, dacă sunt mai mulți com­pe­ti­tori. De­pla­să­ri­le, com­bus­ti­bi­lul, ca­za­rea și diur­na cos­tă mi­nim 15% din sumă. Rămân 1,6 mi­li­oa­ne lei. Sunt 25 de oa­meni care tre­bu­ie plătiți 12 luni, adi­că sa­la­ri­ul me­diu va fi 1,6 mil. lei : 25 spe­cia­liști : 12 luni. Asta face cam 5.400 lei pe lună pen­tru fi­e­ca­re spe­cia­list. Dăm jos ta­xe­le, rămân cam cu 2.800 lei net pen­tru fi­e­ca­re per­soa­nă. Cre­deți că spe­cia­liș­tii ăș­tia doar atât câști­gă în mod nor­mal? Cine aco­pe­ră di­fe­ren­ța până la sa­la­ri­ul lor real, care e cu cel pu­țin 50% mai mare? Și, stați așa, că încă n‑am pus la so­co­tea­lă chel­tu­ie­li­le ad­mi­nis­tra­ti­ve ale in­sti­tu­ți­ei care exe­cu­tă pro­iec­tul, că or avea și ei ma­na­geri, con­ta­bili, ju­riști, bi­ro­uri… Tare sunt cu­ri­os să văd cine se pre­zin­tă la li­ci­ta­ția asta…

As­tea sunt bas­me­le cu pă­duri vir­gi­ne. Ter­meni fo­lo­siți alan­da­la, in­sti­tu­ții care sea­mă­nă con­fu­zie, pro­iec­te fi­na­li­za­te care nici mă­car nu au în­ce­put, li­ci­ta­ții care nu aco­pe­ră nici mă­car ju­mă­ta­te din cos­tul real al fi­na­li­ză­rii ca­ta­lo­gu­lui na­țio­nal. Iar lu­mea stă în spa­te­le unui ecran de cal­cu­la­tor și sem­nea­ză pe­ti­ții să le sal­veze. Din pă­ca­te ni­meni nu știe ce sunt ele, unde se gă­sesc și cât cos­tă să le pro­te­jăm cu ade­vă­rat. Pen­tru că ar me­ri­ta pro­te­ja­te cât le mai avem.

Categorii: arii protejate

Etichete: # #

Un comentariu

Daniel 17 mai 2020 Răspunde

Parca‑i un bles­tem sa fim con­du­si nu­mai de im­pos­tori, in­com­pe­ten­ti si in­frac­tori. Pana si pre­nu­me­le lor, di­mi­nu­ti­ve sau di­mi­nu­ti­va­te (Cos­tel, Gelu, Nelu…), te duc cu gan­dul la mi­ci­mea lor. Am lup­tat pen­tru in­la­tu­ra­rea unor in­di­vizi din ca­te­go­ria “3 I”. Se pare ca ini­ti­a­le­le erau “mi­nu­s­cu­le”. Au ve­nit aces­ti noi po­li­truci cu tot cu “ma­jus­cu­le­le” lor.(I.I.I.=Impostura+Incompetenta+Infractiune…uneori). Dez­a­ma­gi­re totala…

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.