Pentru iubitorii pădurilor virgine


Pen­tru că su­biec­tul e foar­te dez­bă­tut și foar­te fi­er­bin­te, pen­tru că mul­tă lume zice că e in­te­re­sa­tă de soar­ta pă­du­ri­lor vir­gi­ne, pen­tru că am câ­te­va cu­noș­tin­țe de IT pe care le-am pu­tut pune la trea­bă și pen­tru că am fost dis­pus să sa­cri­fic o zi de mun­că în fo­lo­sul vos­tru, am fă­cut o har­tă in­te­rac­ti­vă a pă­du­ri­lor vir­gi­ne pro­pu­se de stu­di­ul PIN MATRA. Am vrut să vă dau po­si­bi­li­ta­tea să vă ui­tați în de­ta­liu la pe­ri­me­tre­le res­pec­ti­ve și să aveți la în­demâ­nă și cri­te­ri­i­le prin care o pă­du­re poa­te fi de­cla­ra­tă vir­gi­nă sau cvasivirgină.

Vreau să vă pre­vin că o să aveți și dez­a­mă­giri. Une­le pe­ri­me­tre sunt în mod evi­dent alt­ce­va de­cât pă­duri vir­gi­ne pen­tru că se văd cu ochiul li­ber pă­șu­ni­le și po­ie­ni­le care au luat în mare par­te lo­cul pă­du­rii. În al­te­le pe­ri­me­tre se văd dru­mu­ri­le fo­res­ti­e­re care le tra­ver­sea­ză și spu­neți-mi mie că exis­tă pă­du­re care e ac­ce­si­bi­lă prin drum fo­res­ti­er și care n‑a fost ex­ploa­ta­tă, că o mă­nânc. Al­te­le au su­pra­fa­ța mai mică de­cât o pre­văd cri­te­ri­i­le de con­sti­tu­i­re (dacă dați clic în po­li­go­nul res­pec­tiv ve­deți de­ta­li­i­le). Deci stu­di­ul PIN MATRA e de­par­te de a fi cel mai pre­cis in­stru­ment de iden­ti­fi­ca­re a pă­du­ri­lor vir­gi­ne. Dar mai bine vă ui­tați singuri.

Două vor­be des­pre cri­te­ri­i­le de iden­ti­fi­ca­re a pă­du­ri­lor vir­gi­ne. Le gă­siți ală­tu­ri de har­tă. Au fost de­fi­ni­te de cer­ce­tă­tori ro­mâni, oa­meni cu zeci de ani de stu­dii și do­cu­men­ta­re ști­in­ți­fi­că în spa­te. Re­cu­nosc că la nivel per­so­nal m‑am aflat (și pro­ba­bil încă mă aflu) în dez­a­cord cu une­le din­tre opi­ni­i­le lor în pri­vin­ța mul­tor as­pec­te­le prac­ti­ce ale sil­vi­cul­tu­rii, dar când vine vor­ba des­pre cer­ce­ta­re ști­in­ți­fi­că tind să le dau crezare.

Da­te­le pro­vin din sur­se pu­bli­ce, mai exact de la mi­nis­te­rul me­diu­lui, adi­că de aici. Aveți pu­ți­nă răb­da­re, har­ta nu se în­car­că rapid.

Har­ta pă­du­ri­lor pro­pu­se de stu­di­ul PIN MATRA

Categorii: arii protejate

Etichete: #

Un comentariu

Alin Ciula 8 august 2017 Răspunde

Po­li­goa­ne­le Pin Ma­tra e bine ca le avem, dar gre­sim daca ne ba­zam doar pe aces­te po­li­goa­ne cand vor­bim des­pre pa­duri seculare/virgine/cvasivirgine.
Pa­duri ce in­de­pli­nesc cri­te­ri­i­le se ga­sesc si in afa­ra po­li­goa­ne­lor Pin-Ma­tra, la­sa­te la voia in­tam­pla­rii (adi­ca pe mana ame­na­jis­ti­lor, care la pro­gra­mea­za la ta­ie­re asa cum stiu ei mai bine).
In une­le zone/judete, ‘spe­cia­lis­tii’ ce au con­tri­bu­it la stu­diu n‑au ca­ta­dic­sit sa se de­pla­se­ze nici ma­car la se­di­i­le ocoa­le­lor res­pec­ti­ve sa con­sul­te do­cu­men­te­le (ca ar fi aflat si­tu­a­tia re­a­la), da­ra­mi­te pe teren.
Asa ca in ca­zu­ri­le astea:
http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-olteana
http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurii-virgine-din-valea-higeg
http://www.tarcu.ro/resurse/studii-de-caz/cazul-padurilor-virgine-din-bazinul-raului-lung

In afa­ra de omi­te­ri­le as­tea de mai sus, sa­var­si­te in mod evi­dent cu rea-in­ten­tie (adi­ca oa­me­nii chiar n‑au vrut sa car­te­ze pa­duri vir­gi­ne si le-au ba­gat la gra­ma­da la ex­ploa­ta­re), se mai poa­te se­si­za o eroa­re de alt tip, pro­ba­bil in­vo­lun­ta­ra (de po­zi­tio­na­re a po­li­go­nu­lui), in­ex­pli­ca­bi­la dar evi­den­ta: pt. tru­pul din L‑34–105‑D (OS Mehadia/CS), se ob­ser­va din avion ca po­li­goa­ne­le si­tu­a­te pes­te zona an­tro­piza­ta cu pa­jisti in ca­tu­ne­le Zoina/Topla/Studena co­res­pund per­fect (ca si for­ma, in­tin­de­re) tru­pu­lui de pa­du­re se­cu­la­ra in­tac­ta si­tu­at cu 1 km mai la E. Deci pt acest po­li­gon, co­or­do­na­te­le sunt de­vi­a­te cu 1 km apro­xi­ma­tiv, spre V. Deci sa nu ne mi­ram ca avem pa­jisti in po­li­goa­ne, in ca­zul asta mai bine po­zi­tio­nam po­li­go­nul co­rect, unde ii e lo­cul. Poa­te ci­ne­va sa faca asta intr-un in­treg Mi­nis­ter si in di­ta­mai regia?

Si abe­ra­ti­i­le as­tea sunt doar in zona cu­nos­cu­ta de mine. Daca le luam la pu­ri­cat pe rand, si­gur mai gasim.

No­roc cu Go­o­gle Ear­th, dar e trist ca din 2005 mul­te din pa­du­ri­le ce erau pe atunci ne­par­cur­se, au ajuns sur­ce­le cu acte in regula.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.