Să protejăm pădurea

Falsa problemă a exporturilor de buștean și manipulările politice din jurul acesteia.

Chiar azi, în Came­ra Depu­ta­ți­lor s‑a votat o lege care inter­zi­ce expor­tul de buș­tean în afa­ra UE pen­tru o peri­oa­dă de 10 ani. O ves­te minu­na­tă pen­tru români care ast­fel vor avea pădu­ri­le Româ­ni­ei mult mai bine pro­te­ja­te, pen­tru ca hră­pă­re­ții stră­ini să nu se mai înfrup­te din bogă­ți­i­le noas­tre. Sunt mân­dru că sunt român.

Deși, dacă mă gân­desc mai bine, expor­tul de buș­tean nu prea se făcea în can­ti­tăți mari în ulti­mii ani. Nici chi­ne­zii – care luau buș­tean de fag – nu mai vor decât che­res­tea, iar tur­cii de pe la Izmir care cau­tă mar­fă pre­mi­um ca să facă pro­du­se pen­tru zona Gol­fu­lui iau te miri ce și mai nimic. Deci nu prea mi‑e clar ce am pro­te­jat cu asta. Poa­te e doar o miș­ca­re elec­to­ra­lă? Ca să ia niș­te poli­ti­cieni voturi? Nu cred, ei sunt oameni cin­stiți și toți vor bine­le nos­tru. Abso­lut toți.

Mă mai gân­desc puțin și-mi dau sea­ma că, dacă va fi per­mis totuși expor­tul de buș­tean în UE, nu e mare lucru ca o fir­mă din altă țară mem­bră să cum­pe­re buș­te­ni din Româ­nia și să‑i exporte ea unde are chef. Pen­tru că în țara aia nu e inter­zis să exporți. Nici nu tre­bu­ie dus lem­nul la ei, își fac ei o repre­zen­tan­ță în por­tul Con­stan­ța și trea­ba mer­ge uns. Dar nu cred să se întâm­ple una ca asta. Pre­cis par­la­men­ta­rii s‑au gân­dit la acest aspect, au vor­bit cu toa­te fir­me­le din UE și i‑au pus să pro­mi­tă că nu vor face așa ceva. Doar dacă nu cum­va chiar niș­te români vor face fir­me într‑o altă țară, ca să exporte… oare la asta s‑or fi gân­dit?!?

Pen­tru că în Euro­pa e cam exces de lemn acum, din cau­za unor dobo­râ­turi des­tul de vas­te. Stau și ei cu mar­fa pe ram­pe și se gân­desc cui s‑o vân­dă. Să mai cum­pe­re de la noi, exclus, au deja prea mult lemn, iar la ei ori­cum nu prea mai sunt capa­ci­tăți de pro­ce­sa­re, căci mun­ca manu­a­lă nu prea e ape­ti­san­tă pen­tru mun­ci­to­rul din vest. Dar ne-am dat noi la o par­te de pe pia­ța inter­națio­na­lă, să le facem loc lor, să vân­dă ce au, că‑s mai săr­mani ca noi și noi ne putem lip­si de veni­tu­ri­le astea. Așa sun­tem noi, băieți buni.

De ani de zile anu­mi­te ONG-uri se chi­nu­ie să ne facă aerul mai bun și mai curat pen­tru noi, româ­nii. Ide­ea lor e să inter­zi­că com­plet exploa­tă­ri­le. Și mă gân­desc doar că, din­co­lo de apa­ren­te­le inten­ții bune, așa le fac loc alto­ra pe pia­ța lem­nu­lui, scoțân­du-ne pe noi din poză. Pen­tru că dacă inter­zi­cem noi exploa­ta­rea nu înseam­nă că o opresc și rușii, și ucrai­ne­nii, și chi­ne­zii… Iar oxi­ge­nul ăla supli­men­tar pe care zicem că‑l vom avea noi, pen­tru că ne pro­te­jăm pădu­ri­le, să vezi al dra­cu­lui că nu stă lipit de glia stră­mo­șeas­că, se disi­pea­ză în atmosfe­ră și în ora­șe­le noas­tre ne vine aer de-ăla nasol, de la polu­a­to­rii veroși. Cum sunt ăia din Cer­no­bîl, unde ard pădu­ri­le radi­oac­ti­ve. S‑or fi gân­dit la ches­tia asta, eco­lo­giș­tii noș­trii din par­la­ment? Sau plă­nu­iesc să ne mutăm toți în pădu­ri­le vir­gi­ne, ca să res­pi­răm numai ozon de-al nos­tru, dacic?

Deci o să exploa­tăm lem­nul din pădu­re con­form cu regle­men­tă­ri­le actu­a­le și pe urmă buș­te­nii îi ducem numai în țară. La marii pro­ce­sa­tori, desi­gur. Ei o să fie băieți buni și n‑o să pro­fi­te de fap­tul că nu avem unde să des­fa­cem mar­fa și că din import pot lua mai ieftin. Nuuu, ei ne vor plăti cât le cerem, numai să fim noi mul­țu­miți. Deci nu tre­bu­ie să ne facem griji că n‑o să avem unde să vin­dem lem­nul și că poa­te niș­te oameni vor rămâ­ne fără mun­că, șomeri.

Dar, de fapt, toa­te astea nu se vor prea întâm­pla. Pen­tru că legea e dată ca praf în ochi și nu va avea nici un fel de efec­te con­cre­te. Nu mai expor­tăm de ceva vre­me buș­te­ni și, dacă chiar cine­va vrea asta, toc­mai am expli­cat cum poa­te să o facă. Capa­ci­ta­tea de pre­lu­cra­re din Româ­nia e sufi­cient de mare ca să pre­ia volu­mul de buș­te­ni care se exploa­tea­ză anu­al. Se va expor­ta în con­ti­nu­a­re che­res­tea și fur­nir, și semi­fa­bri­ca­te, și mobi­lă. Eco­no­mia o să mear­gă mai depar­te.

Doar niș­te poli­ti­cieni se vor bate cu pum­nul în piept că au lup­tat cu tăie­ri­le ile­ga­le și ne vor cere voturi. Unii se vor lăsa impre­sio­nați și li le vor da. Eu per­so­nal, nu. Știu des­tul de bine că nu vom rezol­va nimic cu ast­fel de măsuri. Până nu vom avea cura­jul să cobo­râm la rădă­ci­ni­le pro­ble­me­lor, ne vom tot învârti după pro­pria coa­dă. În timp ce alții vor pro­fi­ta de asta.

3 comentarii

Bogdan Tatar 25 aprilie 2020 Răspunde

Ok Sorin, și care e rădă­ci­na pro­ble­me­lor?
Poa­te că nu se vand buș­te­ni, dar che­res­tea tot se vin­de și mă îndo­iesc că pt fabri­ci­le de mobi­la din Roma­nia se taie dea­luri întregi în Mun­ții Mara­mu­re­șu­lui (zona de unde vin eu)
Și da, oxi­ge­nul nu rămâ­ne dea­su­pra țării, dar micro­cli­ma­tul tot e influ­en­tat de lip­sa padu­rii, că să nu mai vor­besc de sol.
Mie mi se pare că se taie in exces și necon­tro­lat pădu­re. Poa­te gre­șesc și e ok defapt. Sunt chiar curi­os care e păre­rea ta și care e rădă­ci­na pro­ble­me­lor.

Cu res­pect,
Bogdan

Sorin Sfirlogea 28 aprilie 2020 Răspunde

Tu vor­bești des­pre tăieri ile­ga­le, eu vor­besc des­pre ide­ea (trăz­ni­tă, zic eu) de a sto­pa com­plet exploa­ta­rea lem­nu­lui. Sunt două subiec­te sepa­ra­te. Pri­mul, alt­min­teri com­plet jus­ti­fi­cat ca îngri­jo­ra­re publi­că, a con­dus trep­tat opi­nia publi­că spre al doi­lea. Impre­sia mea este că sunt niș­te oameni care fac asta inten­țio­nat, pen­tru că au niș­te inte­re­se nede­cla­ra­te public. Dacă urmă­rești arti­co­le­le mele, vei afla și care e rădă­ci­na pro­ble­me­lor, în opi­nia mea.

typhoon 7 mai 2020 Răspunde

un fel de pro­gram lap­te si corn pen­tru elevi.…in teo­rie .….prac­ti­ca ne doboara..au pro­mul­gat o lege spre apro­ba­re pen­tru a linis­tii popo­rul …

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: