Să protejăm pădurea

Falsa problemă a exporturilor de buștean și manipulările politice din jurul acesteia.


Chiar azi, în Ca­me­ra De­pu­ta­ți­lor s‑a vo­tat o lege care in­ter­zi­ce ex­por­tul de buș­tean în afa­ra UE pen­tru o pe­ri­oa­dă de 10 ani. O ves­te mi­nu­na­tă pen­tru ro­mâni care ast­fel vor avea pă­du­ri­le Ro­mâ­ni­ei mult mai bine pro­te­ja­te, pen­tru ca hră­pă­re­ții stră­ini să nu se mai în­frup­te din bo­gă­ți­i­le noas­tre. Sunt mân­dru că sunt român.

Deși, dacă mă gân­desc mai bine, ex­por­tul de buș­tean nu prea se fă­cea în can­ti­tăți mari în ul­ti­mii ani. Nici chi­ne­zii – care luau buș­tean de fag – nu mai vor de­cât che­res­tea, iar tur­cii de pe la Izmir care ca­u­tă mar­fă pre­mi­um ca să facă pro­du­se pen­tru zona Gol­fu­lui iau te miri ce și mai ni­mic. Deci nu prea mi‑e clar ce am pro­te­jat cu asta. Poa­te e doar o miș­ca­re elec­to­ra­lă? Ca să ia niș­te po­li­ti­cieni vo­turi? Nu cred, ei sunt oa­meni cin­stiți și toți vor bi­ne­le nos­tru. Ab­so­lut toți.

Mă mai gân­desc pu­țin și-mi dau sea­ma că, dacă va fi per­mis to­tuși ex­por­tul de buș­tean în UE, nu e mare lu­cru ca o fir­mă din altă țară mem­bră să cum­pe­re buș­te­ni din Ro­mâ­nia și să‑i ex­porte ea unde are chef. Pen­tru că în țara aia nu e in­ter­zis să ex­porți. Nici nu tre­bu­ie dus lem­nul la ei, își fac ei o re­pre­zen­tan­ță în por­tul Con­stan­ța și trea­ba mer­ge uns. Dar nu cred să se în­tâm­ple una ca asta. Pre­cis par­la­men­ta­rii s‑au gân­dit la acest as­pect, au vor­bit cu toa­te fir­me­le din UE și i‑au pus să pro­mi­tă că nu vor face așa ceva. Doar dacă nu cum­va chiar niș­te ro­mâni vor face fir­me într‑o altă țară, ca să ex­porte… oare la asta s‑or fi gândit?!?

Pen­tru că în Eu­ro­pa e cam ex­ces de lemn acum, din ca­u­za unor do­bo­râ­turi des­tul de vas­te. Stau și ei cu mar­fa pe ram­pe și se gân­desc cui s‑o vân­dă. Să mai cum­pe­re de la noi, ex­clus, au deja prea mult lemn, iar la ei ori­cum nu prea mai sunt ca­pa­ci­tăți de pro­ce­sa­re, căci mun­ca ma­nu­a­lă nu prea e ape­ti­san­tă pen­tru mun­ci­to­rul din vest. Dar ne-am dat noi la o par­te de pe pia­ța in­ter­națio­na­lă, să le fa­cem loc lor, să vân­dă ce au, că‑s mai săr­mani ca noi și noi ne pu­tem lip­si de ve­ni­tu­ri­le as­tea. Așa sun­tem noi, bă­ieți buni.

De ani de zile anu­mi­te ONG-uri se chi­nu­ie să ne facă ae­rul mai bun și mai cu­rat pen­tru noi, ro­mâ­nii. Ide­ea lor e să in­ter­zi­că com­plet ex­ploa­tă­ri­le. Și mă gân­desc doar că, din­co­lo de apa­ren­te­le in­ten­ții bune, așa le fac loc al­to­ra pe pia­ța lem­nu­lui, scoțân­du-ne pe noi din poză. Pen­tru că dacă in­ter­zi­cem noi ex­ploa­ta­rea nu în­seam­nă că o opresc și ru­șii, și ucrai­ne­nii, și chi­ne­zii… Iar oxi­ge­nul ăla su­pli­men­tar pe care zi­cem că‑l vom avea noi, pen­tru că ne pro­te­jăm pă­du­ri­le, să vezi al dra­cu­lui că nu stă li­pit de glia stră­mo­șeas­că, se di­si­pea­ză în at­mosfe­ră și în ora­șe­le noas­tre ne vine aer de-ăla na­sol, de la po­lu­a­to­rii ve­roși. Cum sunt ăia din Cer­no­bîl, unde ard pă­du­ri­le ra­di­oac­ti­ve. S‑or fi gân­dit la ches­tia asta, eco­lo­giș­tii noș­trii din par­la­ment? Sau plă­nu­iesc să ne mu­tăm toți în pă­du­ri­le vir­gi­ne, ca să res­pi­răm nu­mai ozon de-al nos­tru, dacic?

Deci o să ex­ploa­tăm lem­nul din pă­du­re con­form cu re­gle­men­tă­ri­le ac­tu­a­le și pe urmă buș­te­nii îi du­cem nu­mai în țară. La ma­rii pro­ce­sa­tori, de­si­gur. Ei o să fie bă­ieți buni și n‑o să pro­fi­te de fap­tul că nu avem unde să des­fa­cem mar­fa și că din im­port pot lua mai ieftin. Nuuu, ei ne vor plăti cât le ce­rem, nu­mai să fim noi mul­țu­miți. Deci nu tre­bu­ie să ne fa­cem griji că n‑o să avem unde să vin­dem lem­nul și că poa­te niș­te oa­meni vor rămâ­ne fără mun­că, șomeri.

Dar, de fapt, toa­te as­tea nu se vor prea în­tâm­pla. Pen­tru că le­gea e dată ca praf în ochi și nu va avea nici un fel de efec­te con­cre­te. Nu mai ex­por­tăm de ceva vre­me buș­te­ni și, dacă chiar ci­ne­va vrea asta, toc­mai am ex­pli­cat cum poa­te să o facă. Ca­pa­ci­ta­tea de pre­lu­cra­re din Ro­mâ­nia e su­fi­cient de mare ca să pre­ia vo­lu­mul de buș­te­ni care se ex­ploa­tea­ză anu­al. Se va ex­por­ta în con­ti­nu­a­re che­res­tea și fur­nir, și se­mi­fa­bri­ca­te, și mo­bi­lă. Eco­no­mia o să mear­gă mai departe.

Doar niș­te po­li­ti­cieni se vor bate cu pum­nul în piept că au lup­tat cu tă­ie­ri­le ile­ga­le și ne vor cere vo­turi. Unii se vor lăsa im­pre­sio­nați și li le vor da. Eu per­so­nal, nu. Știu des­tul de bine că nu vom re­zol­va ni­mic cu ast­fel de mă­suri. Până nu vom avea cu­ra­jul să co­bo­râm la ră­dă­ci­ni­le pro­ble­me­lor, ne vom tot în­vârti după pro­pria coa­dă. În timp ce al­ții vor pro­fi­ta de asta.

3 comentarii

Bogdan Tatar 25 aprilie 2020 Răspunde

Ok So­rin, și care e ră­dă­ci­na problemelor?
Poa­te că nu se vand buș­te­ni, dar che­res­tea tot se vin­de și mă în­do­iesc că pt fa­bri­ci­le de mo­bi­la din Ro­ma­nia se taie de­a­luri în­tregi în Mun­ții Ma­ra­mu­re­șu­lui (zona de unde vin eu)
Și da, oxi­ge­nul nu rămâ­ne dea­su­pra ță­rii, dar mi­cro­cli­ma­tul tot e in­flu­en­tat de lip­sa pa­du­rii, că să nu mai vor­besc de sol.
Mie mi se pare că se taie in ex­ces și ne­con­tro­lat pă­du­re. Poa­te gre­șesc și e ok de­fapt. Sunt chiar cu­ri­os care e pă­re­rea ta și care e ră­dă­ci­na problemelor.

Cu res­pect,
Bogdan

Sorin Sfirlogea 28 aprilie 2020 Răspunde

Tu vor­bești des­pre tă­ieri ile­ga­le, eu vor­besc des­pre ide­ea (trăz­ni­tă, zic eu) de a sto­pa com­plet ex­ploa­ta­rea lem­nu­lui. Sunt două su­biec­te se­pa­ra­te. Pri­mul, alt­min­teri com­plet jus­ti­fi­cat ca în­gri­jo­ra­re pu­bli­că, a con­dus trep­tat opi­nia pu­bli­că spre al doi­lea. Im­pre­sia mea este că sunt niș­te oa­meni care fac asta in­ten­țio­nat, pen­tru că au niș­te in­te­re­se ne­de­cla­ra­te pu­blic. Dacă ur­mă­rești ar­ti­co­le­le mele, vei afla și care e ră­dă­ci­na pro­ble­me­lor, în opi­nia mea.

typhoon 7 mai 2020 Răspunde

un fel de pro­gram lap­te si corn pen­tru elevi.…in te­o­rie .….prac­ti­ca ne doboara..au pro­mul­gat o lege spre apro­ba­re pen­tru a li­nis­tii poporul …

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.