Cine sabotează sectorul forestier?

Se vorbește frecvent despre sabotarea sectorului forestier, despre forțe care vor să-l distrugă. Unde sunt acești sabotori, în exteriorul sau interiorul sectorului?


În tim­pul ce­lui de-al doi­lea răz­boi mondi­al nu exis­ta CIA. Dar exis­ta un pre­de­ce­sor al aces­tei fai­moa­se agen­ții de spi­o­naj, iar ro­lul său era cam ace­lași ca și as­tăzi. Poa­te cu mai pu­ți­nă teh­no­lo­gie și mai pu­țin spec­ta­cu­loa­să în abor­dări. Dar, fără în­do­ia­lă, efi­ca­ce în ac­țiu­ni­le sale. Ame­ri­ca era în răz­boi, deci trea­ba unei agen­ții de spi­o­naj era cât se poa­te de cla­ră: să pro­du­că cât mai mul­te pa­gu­be ina­mi­cu­lui prin ac­țiuni su­b­ver­si­ve, greu de de­pis­tat. Însă cum poți să faci asta? Cu in­stru­men­te­le vi­o­len­ței, de­si­gur: ex­plo­zii, sa­bo­ta­je ale in­fras­truc­tu­rii, asa­si­na­te ale unor per­so­na­je cheie.

Exis­tă însă și alte me­to­de, mai sub­ti­le: ar­me­le psi­ho­lo­gi­ce. Și pen­tru că ele sunt mai pu­țin evi­den­te și cu­nos­cu­te, stră­mo­șul CIA pre­gă­ti­se la vre­mea ace­ea un ma­nu­al des­pre cum poa­te fi sa­bo­tat ina­mi­cul din in­te­ri­o­rul or­ga­ni­za­ți­i­lor sale cu aju­to­rul unor oa­meni in­fil­trați. Vă in­vit să par­cur­geți o lis­tă a câ­tor­va teh­nici re­co­man­da­te pen­tru a dez­or­ga­ni­za lu­cru­ri­le și să com­pa­rați aces­tă lis­tă cu ceea ce fac unii din­tre ma­na­ge­rii și li­de­rii sec­to­ru­lui fo­res­ti­er, pre­cum cei din au­to­ri­ta­te, ad­mi­nis­tra­ție sau cer­ce­ta­re. Poa­te veți re­gă­si câ­te­va similitudini.

  • “In­sis­tați ca to­tul să se facă prin ca­na­le­le ofi­ci­a­le. Nu per­mi­teți nici­o­da­tă sim­pli­fi­cări care să ducă la de­ci­zii mai rapide.”
  • “Ți­neți ‘dis­cur­suri.’ Vor­biți cât mai des și mult. Ilus­trați-vă opi­ni­i­le cu po­vești lungi și re­la­tări ale ex­pe­rien­țe­lor personale.”
  • “Ori­când este po­si­bil, tri­mi­teți de­ci­zia că­tre co­mi­te­te, pen­tru ‘ana­li­za­re și re­co­man­da­re.’ Fa­ceți co­mi­te­te­le cât mai mari po­si­bil — mă­car cinci persoane.”
  • “Des­chi­deți su­biec­te ne­re­le­van­te și ne­im­por­tan­te cât mai des cu putință.”
  • “Ar­gu­men­tați în­de­lung asu­pra schim­bă­rii mo­du­lui de for­mu­la­re în toa­te do­cu­men­te­le scrise.”
  • “Re­ve­niți la de­ci­zi­i­le an­te­ri­oa­re și în­cer­cați să pu­neți sub sem­nul în­tre­bă­rii va­li­di­ta­tea acestora.”
  • “Sus­ți­neți că e ne­vo­ie de ‘pru­den­ță’. Fiți ‘re­zo­na­bili’, ce­reți ce­lor­lalți să fie ‘re­zo­na­bili’ și să evi­te dez­or­di­nea, care poa­te duce la ‘pro­ble­me’ viitoare.”
  • “Ară­tați-vă în­gri­jo­ra­rea cu pri­vi­re la drep­tul de a de­ci­de. Ri­di­cați pro­ble­ma drep­tu­lui de a de­ci­de al gru­pu­lui în care vă aflați și dacă nu cum­va se in­tră în con­flict cu eșa­loa­ne­le superioare.”
  • “Pen­tru a scă­dea mo­ra­lul și pro­duc­ti­vi­ta­tea, fiți to­le­ranți cu cei ine­fi­cienți, promovați‑i în mod ne­jus­ti­fi­cat. Fa­ceți dis­cri­mi­nări ale ce­lor pro­duc­tivi, ară­tați-vă ne­mul­țu­miți de mun­ca lor, chiar dacă nu aveți o justificare.”
  • “Ți­neți șe­din­țe atunci când sunt alte lu­cruri cri­ti­ce de făcut.”

Atunci când sun­tem con­vinși că răul vine din ex­te­ri­or, poa­te că e bine să arun­căm o pri­vi­re și spre noi în­și­ne. Poa­te răul vine mai ales din in­te­ri­or. Când nu e ne­a­pă­rat in­ten­țio­nat, e su­fi­cien­tă un pic de in­com­pe­ten­ță, o lea­că de or­go­liu, niș­te în­gâm­fa­re, nis­cai ah­ti­e­re după func­ții sau ti­tluri aca­de­mi­ce. Când e voit, e ase­zo­nat cu co­rup­ție din belșug.

Sec­to­rul fo­res­ti­er, de la pu­iet până la che­res­tea, este așa cum este pen­tru că atât am ști­ut, am pu­tut și am vrut să fa­cem. Noi, cei din interior. 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.