Cum manipulează Agent Green

Despre cum te poți folosi de scandalurile false din jurul pădurilor ca să faci bani frumoși.


În Ro­mâ­nia au exis­tat și încă mai exis­tă tă­ieri ile­ga­le în pă­duri. Este un fapt pe care îl cu­noaș­tem cu to­ții și o bună par­te din so­ci­e­ta­te este alar­ma­tă, pe bună drep­ta­te. Lu­cru­ri­le as­tea tre­bu­ie să se opreas­că. Însă cum să le oprim? Pri­mul pas, spun eu, este să în­țe­le­gem cine, unde, cum și cât se taie ile­gal. Când vom ști cu to­ții răs­pun­sul la aces­te în­tre­bări, vom pu­tea să că­u­tăm so­lu­ți­i­le potrivite.

Deo­cam­da­tă însă avem o sta­re de con­fu­zie ge­ne­ra­lă. Se vor­beș­te alan­da­la des­pre o mul­ți­me de lu­cruri, mai mult sau mai pu­țin le­ga­te în­tre ele: pă­duri vir­gi­ne, par­curi na­țio­na­le, in­ter­zi­ce­rea to­ta­lă a tă­ie­ri­lor, ho­ții din Rom­sil­va, es­cro­cii de la Schwei­gho­fer. Oa­me­nii cred că știu des­pre ce vor­besc și unii sunt chiar ve­he­menți – ei știu deja cine e vi­no­vat și cum tre­bu­ie re­zol­va­tă pro­ble­mă. Oprim tot, in­ter­zi­cem tot, îi ares­tăm pe toți. Să fie asta so­lu­ția? Și, mai ales, cine in­du­ce is­te­ria asta în rân­dul ro­mâ­ni­lor? Și de ce?

Exis­tă or­ga­ni­za­ții care au de câști­gat din aceas­tă sta­re de con­fu­zie ge­ne­ra­lă, ONG-uri care vor să-și va­li­de­ze ac­ti­vi­ta­tea, să-și de­mon­stre­ze “hăr­ni­cia” exa­ge­rând re­a­li­tă­ți­le care sunt deja gra­ve, pre­zen­tând sce­na­rii apo­ca­lip­ti­ce și pre­zen­tân­du-se pe ei în­șiși drept unici sal­va­tori ai pă­du­ri­lor. De­si­gur, un sal­va­tor tre­bu­ie fi­nan­țat, fie prin con­tri­bu­ții pu­bli­ce, fie prin fi­nan­țări eu­ro­pe­ne. Ce re­cla­mă mai bună pen­tru un ast­fel de ONG de­cât dez­vă­lu­i­ri­le in­cen­di­a­re și des­co­pe­ri­ri­le sen­zațio­na­le des­pre fap­te mai mult sau mai pu­țin ade­vă­ra­te? Mo­de­lul te­le­vi­ziu­ni­lor de scan­dal s‑a mu­tat și în lu­mea or­ga­ni­za­ți­i­lor de mediu.

Așa func­țio­nea­ză și Agent Gre­en. Sub apa­ren­ța bu­ne­lor in­ten­ții se as­cund tot fe­lul de în­tre­bări des­pre ade­vă­ra­te­le lor in­ten­ții. De ce ma­ni­pu­lea­ză opi­nia pu­bli­că? De ce fac afir­ma­ții min­ci­noa­se pe care, când sunt con­frun­tați cu re­a­li­ta­tea, re­fu­ză să le re­trac­te­ze public?

Să luăm ul­ti­mul caz de care s‑au ocu­pat: de­fri­șa­rea pă­du­ri­lor vir­gi­ne din zona Vi­dra­ru. Ce știm des­pre acestea:

  • în zona ace­ea o mare par­te din pă­duri au fost re­tro­ce­da­te unor de­ți­nă­tori privați.
  • sunt su­pra­fe­țe sem­ni­fi­ca­ti­ve care au fost tă­i­a­te com­plet, foar­te pro­ba­bil în mod ile­gal. Toa­te aces­te su­pra­fe­țe se gă­sesc în pro­pri­e­ta­tea pri­va­tă și asta se poa­te ve­ri­fi­ca foar­te ușor.
  • Gre­en­pe­a­ce și Rom­sil­va au co­la­bo­rat anul tre­cut ca să in­ven­ta­ri­e­ze pă­du­ri­le ce se în­ca­drea­ză la ca­te­go­ria vir­gi­ne din­tre cele care se gă­sesc în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui. Do­cu­men­ta­ți­i­le ne­ce­sa­re au fost în­toc­mi­te și îna­in­ta­te spre mi­nis­te­rul ape­lor și pă­du­ri­lor, în ve­de­rea in­clu­de­rii lor în ca­ta­lo­gul pă­du­ri­lor vir­gi­ne. Mi­nis­te­rul lu­crea­ză (sper) la asta.

Ce face Agent Green:

  • au luat o dro­nă și au fil­mat zo­ne­le de­fri­șa­te ile­gal pe pro­pri­e­tăți private
  • au pus fil­mu­le­țul pe in­ter­net și au spus că se dis­trug pă­du­ri­le vir­gi­ne din zona Vidraru
  • au oprit un ca­mion care trans­por­ta le­gal lemn dintr‑o ex­ploa­ta­re le­ga­lă de pe pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui și au afir­mat că e ceva în ne­re­gu­lă cu el
  • in­si­nu­a­rea e cla­ră: Rom­sil­va e hoțul
  • când s‑a do­ve­dit că to­tul era le­gal, au re­fu­zat să re­trac­te­ze minciunile

Lu­mea s‑a in­fla­mat: e clar, Rom­sil­va sunt ho­ții și dis­tru­gă­to­rii, vor să taie toa­te pă­du­ri­le vir­gi­ne etc. Toa­tă aten­ția pu­bli­că a fost în­drep­ta­tă spre ei. Un­de­va, în li­niș­te și pace, niș­te pro­pri­e­tari care și-au de­fri­șat pă­du­rea pro­prie își nu­mă­ră ba­nii fă­cuți din afa­ce­rea asta. Niș­te fir­me de ex­ploa­ta­re își so­co­tesc pro­fi­tul ob­ți­nut din ex­ploa­ta­rea și vân­za­rea lem­nu­lui tă­i­at ile­gal. Pe ei nu‑i în­trea­bă ni­meni ni­mic, sunt fe­riți de tot scan­da­lul ge­ne­rat. Cine îi apă­ră? Păi Agent Gre­en, care di­rec­țio­nea­ză fu­ria oa­me­ni­lor spre altcineva.

Și-acum vă în­treb: dacă cei de la Agent Gre­en pot afla ușor (și pro­ba­bil deja știu) ade­vă­rul, de ce nu‑l spun cu voce tare, de ce in­si­nu­ea­ză că ar fi alți vi­no­vați, protejându‑i ast­fel pe cei care au tă­i­at ile­gal în pă­du­ri­le de la Vi­dra­ru? Poa­te pen­tru că sunt mână în mână cu ade­vă­ra­ții hoți?

12 comentarii

Bogdan 15 martie 2017 Răspunde

Vad ca Ga­briel Paun cel care re­pre­zin­ta Agent Gre­en se cre­de un fel de In­dia­na Jo­nes : http://www.formula-as.ro/2017/1252/ecologie-14/gabriel-paun-cand-lupti-pentru-padurile-din-romania-sa-nu-stai-prea-aproape-de-sinele-de-metrou-21863
Sa ne as­tep­tam si la mai mul­te “dezva­lu­iri mar­ca An­te­na 3” pe vi­i­tor: http://www.paginademedia.ro/2017/03/pleaca-de-la-in-premiera-ca-sa-fie-agentul-verde-de-la-antena-3-la-un-ong-de-mediu

Mhai 15 martie 2017 Răspunde

To­tu­si ce dis­cu­tam? Mai­ne ne tre­zim cu Ar­cul de­ser­tic al Car­pa­ti­lor si ni­meni nu e vi­no­vat. Pana si in Bra­zi­lia unde se de­fri­sea­za in ne­s­ti­re, ori­ce pro­pri­e­tar de te­re­nuri este obli­gat sa tina mi­nim 30% te­ren im­pa­du­rit. Nu con­tea­za des­pre ce tip de te­ren vor­bim, sau unde e amplasat.
Asta e ca si Tari, care vrea sa schim­be Con­sti­tu­tia pen­tru ca nu se mu­lea­za pe min­ciu­ni­le lui.

Anonymous 19 martie 2017 Răspunde

Va fi o po­ves­te lun­ga pe care va rog sa o ci­ti­ti cu rab­da­re. Agent Gre­en este cel pu­tin du­bi­os. Asta‑i una la mana. Dis­cu­tia des­pre acest asa zis scan­dal, is­cat in ju­rul ta­ie­ri­lor din zona Vi­dra­ru, are co­no­ta­tii si im­pli­ca­tii ne­ba­bu­i­te. Teh­nic, spec­ta­to­rul TV nu in­te­le­ge ni­mic. Este doar “im­plan­tat” su­bli­mi­nal cu ma­nie re­vo­lu­tio­na­ra im­po­tri­va Rom­sil­va. El nu stie daca e vor­ba cu ade­va­rat de pa­duri vir­gi­ne, nu stie daca ima­gi­ni­le pre­zin­ta pa­duri pri­va­te sau de stat, nu stie ca ta­ie­ri­le ma­si­ve si ile­ga­le sunt fa­cu­te in to­ta­li­ta­te in pa­duri pri­va­te, in anii 2013–2016, cand ie­si­se­ra din ad­mi­nis­tra­rea Rom­sil­va si fu­se­se­ra pre­lu­a­te de Ocoa­le sil­vi­ce pri­va­te si, in fine, nu stie ce in­seam­na “Stu­di­ul Pin-Ma­tra” Ehhh, aici e cui­ul lui Pe­pe­lea. Acest “stu­diu”, fa­cut intr-un mod dis­cu­ta­bil, se pare ca in mare par­te din bi­rou, ti­nut “la se­cret” multi ani, apa­re ca prin far­mec anul tre­cut, si­mul­tan cu apa­ri­tia unui domn “B” in pos­tu­ra de con­si­li­er al Doam­nei Eri­ka Stan­ciu. Desi, la acest stu­diu s‑a fa­cut tri­mi­te­re inca din 2012 prin­tr-un or­din de mi­nis­tru. Abia in mo­men­tul apa­ri­ti­ei aces­tui domn “B”, mi­nis­te­rul, prin cele doua doam­ne, mi­nis­tru si se­cre­tar de stat, au re­lan­sat, cu mare ener­gie, ide­ea re­a­li­za­rii “Ca­ta­lo­gu­lui Na­tio­nal al Pa­du­ri­lor Vir­gi­ne si Cva­si­vir­gi­ne din Ro­ma­na­ia”. In­te­re­se­le, din­co­lo de pro­te­ja­rea unor zone, fapt la­u­da­bil, as­cund de­blo­ca­rea unor fon­duri cat mai “ge­ne­roa­se”, pe care sa le poa­ta ac­ce­sa anu­mi­te “or­ga­ni­za­tii”. Or­di­nul de mi­nis­tru 252530.12.2016, dat de doam­ne­le mi­nis­tre­se ina­in­te de a stin­ge pen­tru ul­ti­ma oara lu­mi­na in in­sti­tu­tie, sea­ma­na mai mult a “ca­iet de sar­cini” cu “de­di­ca­tie”. As avea cu­ra­jul sa pa­ri­ez ca e ope­ra, aproa­pe in to­ta­li­ta­te, a aces­tui domn “B”, una si ace­ea­si per­soa­na cu dom­nul “B” care a in­toc­mit, din bi­rou, “Stu­di­ul Pin-Ma­tra”. Sme­che­rul de la Agent Gre­en, care in pa­ran­te­za fie spus tre­bu­ia ares­tat pen­tru se­ches­tra­re de per­soa­ne si lip­si­rea aces­to­ra de li­be­ra­ta­te, chiar si pen­tru ac­tiu­nea ce a pus in pe­ri­col cir­cu­la­tia pe Trans­fa­ga­ra­san, țipa in gura mare des­pre pa­du­ri­le cu­prin­se in stu­di­ul Pin-Ma­tra (cir­ca 6000 hec­ta­re in zona Vidraru)cum ca ar fi vir­gi­ne, ne su­fland o vor­bu­li­ta des­pre fap­tul ca ele nu au in­tru­nit nici­o­da­ta con­di­ti­i­le pen­tru a fi in­ca­dra­te ast­fel. Din cele 6000 de hec­ta­re, pe baza ul­ti­me­lor eva­lu­ari, doar cir­ca 1200 hec­ta­re sunt pa­duri ce ar pu­tea fi in­tro­du­se in ca­ta­log si nu ca pa­duri vir­gi­ne, ci cva­si­vir­gi­ne. Ar mai fi de spus ca au­to­ri­ta­ti­le sta­tu­lui (jan­dar­me­rie si po­li­tie) nu au luat nicio ma­su­ra im­po­tri­va aces­tui asa zis iu­bi­tor de na­tu­ra. In lu­mea ci­vi­li­za­ta, sme­che­rii as­tia care „iu­besc” na­tu­ra, ur­ma­rind, ca din in­tam­pla­re, fon­duri imen­se, mai sunt si ares­tati din cand in cand.

Adi 5 iulie 2019 Răspunde

Anony­mo­us, ce-ti mai pla­ce in­tri­ga. Dupa tine, la ce s‑a in­tam­plat si se mai in­tam­pla cu pa­du­ri­le, ares­tat si dat opro­bi­u­lui pu­blic ar tre­bui sa fie Agent Gre­en. Ai drep­ta­te, Rom­sil­va este o fata mare, po­li­tia, jan­dar­me­ria, po­li­ti­cieni de tot fe­lul, etc., etc. ar tre­bui me­da­li­ati. Au drep­ta­te cei care spun ca nu ar tre­bui sa fie prea com­pli­cat (???!!!). Cine ce averi au si cum le-au do­ban­dit. Stim de ce nu se poate.

george -paul pandele 31 martie 2017 Răspunde

cum poa­te Rom­Sil­va sa nu ia ma­suri con­tra aces­tui anal­fa­bet in pro­ble­me­le padurii,mangraonul asta care n‑a plan­tat un pu­iet in vi­a­ta lui dar care tra­ies­te bine mer­si dupa pro­ble­me­le scor­ni­te de el in pri­vin­ta sil­vi­cul­tu­rii rominesti,de ce nu este adus in fata jus­ti­ti­ei pen­tru toa­te re­le­le pri­ci­nu­i­te in­ce­pind cu ra­ni­rea gra­va a unui om ‚ru­i­na­rea fa­mi­li­ei lui la co­ro­ies­ti riul alb unde sub pre­tex­tul ca bo­cea mi­ha­la­che a ta­iat ar­bori din par­cul na­tio­nal re­te­zat au dat cu ma­si­na pes­te el lasindu‑l paraplegic,ancheta pro­cu­ro­ri­lor au con­stat ca mo­ti­va­tia lor a fost fal­sa ‚omul nu ta­ia­se nici ma­car un arbore,cind va plati asta toa­te fa­ra­de­le­gi­le facute,justitia in tara asta tace in fara aces­tor in­frac­tori televizati?

Adrian Mogoş 29 aprilie 2018 Răspunde

De ce nu pre­ci­zati ca sun­teti mem­bru in CA al Romsilva?

Sorin Sfirlogea 29 aprilie 2018 Răspunde

Pen­tru că mi se pare exa­ge­rat ca la fi­e­ca­re afir­ma­ție pe care o fac să spun ce func­ții am. Cine vrea să afle des­pre mine nu tre­bu­ie de­cât să ca­u­te pe in­ter­net, nu țin se­cre­te. În plus, func­ția mea nu schim­bă da­te­le pro­ble­mei. Poa­te că ar fi re­le­van­tă doar pen­tru că am ac­ces la in­for­ma­ții pe care pu­bli­cul nu le are – deși nu sunt se­cre­te – și știu când se spun minciuni.

Ioana Tanta 19 septembrie 2018 Răspunde

As fi cu­ri­oa­sa daca ci­ne­va ar ve­ri­fi­ca ave­ri­le ce­lor care lu­crea­za pen­tru Rom­sil­va de la pa­du­rari la di­rec­tor ce ar des­co­peri. De exem­pul sunt cu­ri­oa­sa cum ci­ne­va care in­tre­ti­ne o fa­mi­lie de 4 per­soa­ne din­tr-un sa­lar de pa­du­rar is per­mi­te mai mul­te apar­ta­men­te in Cluj_Napoca. Si nu au nici fer­ma de ani­ma­le sau fer­ma agricola.
Cand mer­gea ra­da­rul pa­ru­ri­lor din 6 ca­mi­oa­ne pe care le-am ve­ri­fi­cat 2 nu erau inregistrate.

Vasile 12 noiembrie 2018 Răspunde

Aveti drep­ta­te, sa se ve­ri­fi­ce ave­ri­le, dar la toti, in­clu­siv a dum­ne­a­voas­tra doam­na. De ce nu de­pu­neti plan­ge­re pen­tru res­pec­ti­vul padurar.

Lin 29 august 2019 Răspunde

https://clubferoviar.ro/tren-cu-lemn-fara-acte/

Si lem­nul asta cade asa din cer in ca­mi­oa­ne si va­goa­ne, numa mi­nuni in Romania.

Sorin Sfirlogea 1 septembrie 2019 Răspunde

Lem­nul pro­ve­nea din Slo­va­cia, iar ne­re­gu­la nu era de pro­ve­nien­ță, ci de do­cu­men­te de trans­port. Des­ti­na­ția era alta. Ci­tiți cu aten­ție ști­ri­le. E im­por­tant. Alt­min­teri nu vă ia ni­meni în serios.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.