Se închide Inspectorul Pădurilor?

Despre confuzia generală legată de potențiala închidere a aplicației.


E o ade­vă­ra­tă bu­li­bă­șe­a­lă pe in­ter­net în le­gă­tu­ră cu In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor. Mi­nis­te­rul pă­du­ri­lor și ape­lor a anun­țat ne­re­guli ale con­trac­tu­lui cu In­da­co și in­ten­ția de a în­chi­de tem­po­rar apli­ca­ția până la cla­ri­fi­ca­rea lu­cru­ri­lor. Lu­mea a re­ac­țio­nat, acu­zând PSD că vrea să as­cun­dă fur­tu­ri­le de lemn și ară­tând cu de­ge­tul spre mi­nis­ter. Mi­nis­te­rul se apă­ră și zice că nu asta in­ten­țio­nea­ză. Care e ade­vă­rul, de fapt?

Ade­vă­rul e că sub nu­me­le de In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor exis­tă două pro­du­se in­for­ma­ti­ce di­fe­ri­te, care n‑au mare le­gă­tu­ră unul cu ce­lă­lalt din punct de ve­de­re func­țio­nal cu ex­cep­ția sur­sei de date. Pri­mul pro­dus este apli­ca­ția de mo­bil, pe care mulți au instalat‑o pe te­le­fo­nul pro­priu si care per­mi­te ve­ri­fi­ca­rea în timp real a trans­por­tu­ri­lor de lemn. Cel de-al doi­lea pro­dus, nu­mit la fel în mod nu foar­te in­spi­rat, este un por­tal web pe care ori­ci­ne îl poa­te ac­ce­sa la adre­sa www.inspectorulpadurilor.ro. Aco­lo e o har­tă a Ro­mâ­ni­ei și in­for­ma­ții des­pre mul­te alte as­pec­te: ac­te­le de pu­ne­re în va­loa­re (adi­că par­che­te­le de ex­ploa­ta­re le­ga­le), avi­ze­le de trans­port lemn eli­be­ra­te în timp real, de­li­mi­ta­rea zo­ne­lor de pro­tec­ție stric­tă și in­te­gra­lă (unde nu e per­mi­să le­gal ex­ploa­ta­rea) și de­li­mi­ta­rea pă­du­ri­lor PIN MATRA (așa nu­mi­te­le pă­duri vir­gi­ne, des­pre care se tot vorbește).

Ce au în co­mun aces­te două apli­ca­ții? În­tâm­pla­rea face să știu des­tul de mul­te des­pre su­biec­tul ăsta, pen­tru că am con­tri­bu­it și eu la re­a­li­za­rea apli­ca­ți­ei de mo­bil. Am­be­le apli­ca­ții, și cea de mo­bil, și por­ta­lul, trag date din sis­te­mul de ur­mă­ri­re a cir­cu­la­ți­ei lem­nu­lui (nu­mit SUMAL) aco­lo unde se în­re­gis­trea­ză toa­te par­che­te­le de ex­ploa­ta­re și de unde se dau co­duri uni­ce pen­tru toa­te avi­ze­le de trans­port de lemn din Ro­mâ­nia. Dar, teh­nic vor­bind, dacă în­chizi una din­tre apli­ca­ții, cea­lal­tă con­ti­nuă să func­țio­ne­ze fără nici o problemă.

Acu­ma hai să cla­ri­fi­căm lu­cru­ri­le: apli­ca­ția de mo­bil n‑are nici o trea­bă, e live, func­țio­nea­ză și ni­meni nu se lea­gă de ea. În con­ti­nu­a­re se pot ve­ri­fi­ca trans­por­tu­ri­le de lemn ca și până acum. Dis­cu­ția cu în­chi­de­rea tem­po­ra­ră se re­fe­ră la por­ta­lul web www.inspectorulpadurilor.ro, asu­pra că­ru­ia mi­nis­te­rul zice că exis­tă ceva pro­ble­me con­trac­tu­a­le cu In­da­co. Nu știu care e si­tu­a­ția, așa că nu mă pro­nunț. Dar, re­pet ca să fie clar, în­chi­de­rea por­ta­lu­lui nu afec­tea­ză teh­nic de­loc apli­ca­ția de mobil.

Asta nu în­seam­nă că por­ta­lul nu e util. Ba din con­tra. Și sper că pro­ble­me­le con­trac­tu­a­le se vor lă­muri re­pe­de, iar por­ta­lul va ramâ­ne dis­po­ni­bil. Pen­tru că e un mare pas îna­in­te în trans­pa­ren­ti­za­rea cir­cu­la­ți­ei lem­nu­lui în Ro­mâ­nia și este sin­gu­rul in­stru­ment care dă o ima­gi­ne de an­sam­blu a ex­ploa­tă­rii și miș­că­rii lem­nu­lui. Plus că ne per­mi­te să ob­ser­văm dacă exis­tă vre­un par­chet de ex­ploa­ta­re în zo­ne­le de pro­tec­ție in­te­gra­lă sau stric­tă din par­cu­ri­le na­țio­na­le și na­tu­ra­le. Adi­că dacă se res­pec­tă legea.

Apro­po, deo­cam­da­tă por­ta­lul nu e în­chis, func­țio­nea­ză bine mer­si aici. Iar apli­ca­ția de mo­bil o poți des­căr­ca de aici.

Upda­te:

Se­si­zez to­tuși o in­co­e­ren­ță lo­gi­că a mi­nis­te­ru­lui pe por­ta­lul In­spec­to­rul Pă­du­ri­lor. Ofi­ci­al, mi­nis­te­rul spu­ne că stu­di­ul PIN MATRA re­fe­ri­tor la pă­du­ri­le vir­gi­ne nu are va­li­di­ta­te le­ga­lă pen­tru că el nu exis­tă ca do­cu­ment for­mal în nici o in­sti­tu­ție a sta­tu­lui. Cu toa­te as­tea de­li­mi­tă­ri­le de su­pra­fe­țe de fond fo­res­ti­er pro­pu­se de acest stu­diu apar pe por­tal, ca și cum ar fi o in­for­ma­ție ofi­ci­a­lă. Care e până la urmă po­zi­ția mi­nis­te­ru­lui: exis­tă sau nu stu­di­ul ăsta? Cred că e un su­biect de cla­ri­fi­cat. Urgent.

Un comentariu

Marian Dragoi 23 iulie 2017 Răspunde

Mul­tu­mim Bo­gdan pen­tru in­ter­ven­tie. Pro­ble­ma asta a ra­mas des­chi­sa de foar­te mult timp. Ceea ce nu in­te­leg este de ce oa­me­nii – si ofi­ci­a­lii in ace­ea­si ma­su­ra – se mai lea­ta de PIN MATRA cand avem ca­ta­lo­gul pa­du­ri­lor vir­gi­ne, care a por­nit de la PIN MATRA. In alta or­di­ne de idei, dar tot in ace­ea­si zona: am in­pre­sia, ce mi‑a fost con­fir­ma­ta in ca­te­va dis­cu­tii in­for­ma­le – ca pe ter­men lung vom avea 3 ca­te­go­rii de pa­duri: 1) pa­duri vir­gi­ne (fara ma­na­ge­ment), 2) pa­duri in si­turi Na­tu­ra 2000 care in­clud zone de pro­tec­tie si zone de dezvol­ta­re, in care avem in­ter­ven­tii care nu afec­tea­za sta­rea fa­vo­ra­bi­la de con­ser­va­re si pa­duri 100% de pro­duc­tie, de la care nici ma­car nu vom avea pre­ten­tia sa fie na­tu­ra­le, ca tip de pa­du­re – adi­ca pot fi si plan­ta­tii, bine-mersi.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.