5 metode ca să aperi pădurile

Ce poți să faci ca să contribui în mod eficace la protejarea pădurilor


Dra­gă iu­bi­to­ru­le de pă­du­re, așa cum ți-am mai spus și cu alte pri­le­juri, mă bu­cur că de la o vre­me te-ai tre­zit din le­tar­gie și ești gata să mi­li­tezi pen­tru lu­cru­ri­le im­por­tan­te din țara asta. Iar pă­du­ri­le sunt cu si­gu­ran­ță prin­tre ele, căci ca­li­ta­tea vie­ții noas­tre, a tu­tu­ror, de­pin­de în mare mă­su­ră de fe­lul în care știm să ne pro­te­jăm și să ne ex­ploa­tăm in­te­li­gent ca­pi­ta­lul na­tu­ral pe care îl avem. Dar pen­tru că văd că-ți con­sumi ener­gia în van, pen­tru că de­mer­su­ri­le tale pro­duc mai de­gra­bă gă­lă­gie de­cât efec­te, m‑am gân­dit să-ți îm­păr­ță­șesc pă­re­ri­le mele des­pre ce cred că tre­bu­ie să faci ca să aperi pă­du­rea cu mai mult suc­ces de­cât până acum.

Înainte să acuzi, informează-te

E drept, ceea ce se în­tâm­plă prin pă­du­ri­le din Ro­mâ­nia este de­par­te de ide­al, dar ac­cep­tă fap­tul că une­ori ești ma­ni­pu­lat să crezi că e mai rău de­cât în re­a­li­ta­te. Unii te ma­ni­pu­lea­ză pen­tru că vor să te dez­in­for­meze, al­ții pen­tru că nu știu nici ei des­pre ce vor­besc. Da, si­tu­a­ția ac­tu­a­lă nu e bună și tre­bu­ie ne­a­pă­rat în­drep­ta­te lu­cru­ri­le. Dar, îna­in­te de a te in­dig­na des­pre nu știu ce trans­port de lemn fu­rat sau tă­ie­re la ras, îna­in­te de a da like și sha­re la nu știu ce idee crea­ță a vre­u­nui alt in­ter­naut, în­cear­că să afli câte ceva des­pre cum tre­bu­ie ad­mi­nis­tra­te și ges­tio­na­te pă­du­ri­le. E im­por­tant să nu fii ma­ni­pu­lat, dacă vrei ca ceea ce spui să aibă va­loa­re și să fie luat în se­ri­os. Nu tre­bu­ie să de­vii spe­cia­list, dar tre­bu­ie să cu­noști mă­car câ­te­va lu­cruri de bază des­pre păduri.

Evită scandalul, promovează dialogul

Ni­că­ieri, nici­o­da­tă, nici o pro­ble­mă nu s‑a re­zol­vat atunci când păr­ți­le im­pli­ca­te s‑au acu­zat și s‑au în­ju­rat re­ci­proc. Abia când oa­me­nii se cal­mea­ză și se așea­ză la masa di­a­lo­gu­lui se gă­sesc so­lu­ții. În­trea­bă-te cine are de câști­gat din tă­ră­bo­i­ul ăsta con­ti­nuu din­tre tine, au­to­ri­tăți, ad­mi­nis­tra­tori de pă­duri și di­ver­se ONG-uri, care nu se sfâr­șeș­te și nici nu duce la vreo so­lu­ție con­struc­ti­vă. Pen­tru că sunt niș­te per­so­na­je care în­tre­țin ba­la­mu­cul cu un scop clar: au de câști­gat. Ei nu vor să fie gă­si­te so­lu­ții, vor scan­dal, căci scan­da­lul le adu­ce no­to­ri­e­ta­te și fi­nan­țări. Nu te lăsa prins în jo­cul lor. Nu-ți iro­si tim­pul și ener­gia în lu­cruri care nu duc la nici un re­zul­tat concret.

Caută soluții, nu vinovați

Nu te ilu­zio­na că, gă­sind vi­no­vați, vei re­zol­va pro­ble­me­le. În do­me­ni­ul fo­res­ti­er ni­meni nu (mai) este per­fect ino­cent. Nici sil­vi­cii de la stat, nici cei pri­vați, nici cei din ex­ploa­ta­re, nici ăia care au fa­brici de che­res­tea, nici mă­car gar­da fo­res­ti­e­ră. Toți au fă­cut gre­șeli cu sau fără in­ten­ție, unii mai pu­țin, al­ții mai mult. Cu cât îi vei acu­za mai tare și‑i vei în­ju­ra pu­blic, cu atât mai în­dâr­jit își vor găsi scu­ze și vor în­cer­ca să se opu­nă ori­că­rei schim­bări. Căci ni­mic nu so­li­da­ri­zea­ză oa­me­nii mai bine de­cât ide­ea că îi ata­că ci­ne­va, că au un ina­mic co­mun de care tre­bu­ie să se ape­re. Ceea ce e mu­sai să în­țe­legi este că tu nu tre­bu­ie să te pre­zinți ca du­ș­ma­nul lor. Și mai tre­bu­ie să pri­cepi că nu te poți dis­pen­sa de ei, pen­tru că al­ții care să facă mun­ca lor nu ai de unde să aduci.

Amin­teș­te-ți că cea mai mare par­te a dez­as­tru­lui e pro­du­să în pă­du­ri­le pri­va­te. Când s‑au vo­tat în par­la­ment le­gi­le re­tro­ce­dă­rii fără nici un fel de con­trol și fără re­guli cla­re, ai tă­cut. Prin tă­ce­rea ta de până acum ești și tu vi­no­vat că am ajuns în si­tu­a­ția asta. Gân­deș­te-te la so­lu­ții care se pot in­tro­du­ce și care sunt ac­cep­ta­bi­le pen­tru toa­tă lu­mea. Și mai ales, gân­deș­te-te la schim­bări trep­ta­te. Este im­po­si­bil să ră­su­cești un bu­ton și de mâi­ne to­tul să fie perfect.

Promovează soluții fezabile și acceptabile pentru toți cei interesați

Dacă pro­pui pros­tii, nu vei fi luat nici­o­da­tă în se­ri­os. In­dus­tria lem­nu­lui nu este o glu­mă în Ro­mâ­nia, sunt mul­te in­te­re­se so­ci­a­le și eco­no­mi­ce le­gi­ti­me în ju­rul ei și o mul­ți­me de oa­meni care își câști­gă cin­stit exis­ten­ța mun­cind în pă­duri, în de­po­zi­te de lemn sau în fa­brici de che­res­tea. Nu poți să‑i tri­miți în șo­maj doar pen­tru că tu nu-ți poți ima­gi­na altă me­to­dă de a opri tă­ie­ri­le ile­ga­le de­cât prin trans­for­ma­rea Ro­mâ­ni­ei într-un mare parc na­țio­nal unde ni­meni nu mai taie ni­mic. De mii de ani ex­ploa­tăm pă­du­ri­le, pu­tem să o fa­cem mai de­par­te dacă sun­tem ra­țio­nali și cumpătați.

Pune presiune acolo unde efectul e maxim

În­trea­bă-te în­tot­dea­u­na unde tre­bu­ie fă­cu­tă pre­siu­ne pen­tru a ob­ține efec­tul do­rit și ac­țio­nea­ză con­cer­tat și per­se­ve­rent în di­rec­ția corectă.

Vrei să se iden­ti­fi­ce și să se pro­te­je­ze pă­du­ri­le vir­gi­ne? Nu-ți pier­de tim­pul și ener­gia în­ju­rând per­so­na­lul Rom­sil­va, ei sunt doar ad­mi­nis­tra­tori. Ei nu ex­ploa­tea­ză pă­duri des­pre care tu crezi că ar pu­tea fi vir­gi­ne fi­ind­că așa au chef, ci pen­tru că așa e pre­vă­zut în ame­na­ja­men­te­le sil­vi­ce și ei sunt obli­gați le­gal să le res­pec­te. Adre­sea­ză-te mi­nis­te­ru­lui, el re­pre­zin­tă pro­pri­e­ta­rul, adi­că sta­tul, cere-le lor să schim­be ame­na­ja­men­te­le, cere-le să iden­ti­fi­ce pă­du­ri­le vir­gi­ne și să re­gle­men­te­ze si­tu­a­ția lor.

Vrei să se in­tro­du­că un con­trol mai strict al ma­te­ri­a­lu­lui lem­nos care se ex­ploa­tea­ză? Vrei mo­da­li­tăți de ur­mă­ri­re a ex­ploa­tă­ri­lor și trans­por­tu­ri­lor de lemn? Nu țipa inu­til pe in­ter­net, nu pune poze cu ca­mi­oa­ne des­pre care pre­su­pui tu că‑s în­căr­ca­te cu lemn fu­rat. Pune pre­siu­ne pe gu­vern să alo­ce ba­nii ne­ce­sari ca să cre­e­ze in­stru­men­te efi­cien­te și mai ales trans­pa­ren­te, cum e In­spec­to­rul pădurilor.

Vrei să se mă­reas­că su­pra­fa­ța îm­pă­du­ri­tă a Ro­mâ­ni­ei? Nu în­ju­ra mi­nis­te­rul pă­du­ri­lor sau Rom­sil­va. Pune pre­siu­ne pe par­la­ment să sim­pli­fi­ce le­gi­le care ar per­mi­te îm­pă­du­ri­rea ce­lor 2 mi­li­oa­ne de hec­ta­re de te­re­nuri agri­co­le de­gra­da­te, pen­tru că bi­ro­cra­ția și in­di­fe­ren­ța pri­ma­ri­lor omoa­ră ori­ce ini­ția­ti­vă în di­rec­ția asta, și vom ajun­ge cu pă­du­ri­le de la 27% din su­pra­fa­ța ță­rii la 34%. Adi­că pes­te me­dia europeană.

Pen­tru că da, e ade­vă­rat: uniți, sal­văm pă­du­ri­le. Uniți în ra­țiu­ne însă, nu în scandal.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.