Mafia pădurilor are orbul găinilor

Despre cum mafia pădurilor a ratat jumătate de milion de hectare de păduri super mișto...

S‑a făcut mare tără­boi cu stu­di­ul Pri­mo­fa­ro publi­cat cu ceva vre­me în urmă și eco­u­ri­le încă se mai aud prin diver­se oca­zii. Niș­te emi­nenți cer­ce­tă­tori aus­trieci au stu­di­at pro­ble­ma pădu­ri­lor vir­gi­ne, secu­la­re și natu­ra­le care tre­bu­ie con­ser­va­te în Româ­nia și au ajuns la un sur­prin­ză­tor rezul­tat: nu sunt doar 300.000 ha cum spu­nea stu­di­ul PIN-MATRA, ci 525.000 ha! Sun­tem extra­or­di­nari.

Pri­mul para­dox pe care îl văd aici este cel legat de legen­da­ra noas­tră poftă de defri­șa­re și dis­tru­ge­re. Care va să zică am tre­cut prin anii ’50 când Sovro­m­lemn a ras și tuns mun­ții Româ­ni­ei ca să plă­teas­că dato­ria de răz­boi către pri­e­te­na noas­tră URSS, apoi comu­nis­mul a exploa­tat nemi­los pădu­ri­le și, în fine, capi­ta­lis­mul de după ’90 a declan­șat goa­na defri­șării mun­ți­lor și totuși ne-au scă­pat pes­te jumă­ta­te de mili­on de hec­ta­re care sunt aproa­pe nea­tin­se de mâna omu­lui. Cum dra­cu’ de sun­tem așa proști? Nici la defri­șat nu ne pri­ce­pem?!?

Să mai ana­li­zăm puțin aceas­tă cifră. Din rapor­tul Națiu­ni­lor Uni­te pen­tru Schim­bă­ri­le Cli­ma­ti­ce (recent publi­cat) aflăm că dis­tri­bu­ția supra­fe­ței pădu­ri­lor din Româ­nia pe cla­se de vâr­ste ara­tă cam așa: 82% păduri sub 100 de ani și 18% păduri pes­te 100 de ani. Am o mică îndo­ia­lă că pădu­ri­le alea secu­la­re de care vor­besc emi­nen­ții cer­ce­tă­tori aus­trieci ar avea mai puțin de 120 de ani, dar nu mă cram­po­nez de cifre și lăsăm așa: tot ce e pes­te 100 de ani e posi­bil să fie secu­lar, natu­ral și poa­te chiar și vir­gin. Trea­că de la mine. Acu­ma, dacă apli­căm 18% la 6 mil hec­ta­re de fond fores­ti­er, rezul­tă că 1,08 mili­oa­ne de hec­ta­re de păduri au pes­te 100 de ani. Prac­tic, ce ne spun emi­nen­ții cer­ce­tă­tori aus­trieci este că jumă­ta­te din pădu­ri­le astea nu le-am văzut până acum și au rămas prin­tr-un mira­col poa­te nu chiar com­plet vir­gi­ne, dar clar secu­la­re și natu­ra­le. N‑am făcut lucrări sil­vi­ce în ele, nu am apli­cat tra­ta­men­te sil­vi­ce, n‑am făcut com­ba­teri de dău­nă­tori, n‑am recol­tat lemn din rări­turi, nimic. Deci ima­gi­nați-vă dez­as­tru națio­nal: de 30 de ani mafia pădu­ri­lor nu vede ceea ce e chiar sub nasul lor! Asta da ști­re!

După aia m‑am mai liniș­tit când am citit care a fost meto­da folo­si­tă de emi­nen­ții cer­ce­tă­tori aus­trieci: “Aces­te date au fost com­pi­la­te prin ana­li­za vizu­a­lă a ima­gi­ni­lor sate­li­ta­re și aerie­ne (fur­ni­za­te de Goo­gle Ear­th)”. Deci au stat la ei aca­să și s‑au uitat pe inter­net la pădu­ri­le noas­tre și au zis: bă, ce vir­gi­ne sunt astea! Mai mult decât atât, la pagi­na 30, chiar emi­nen­ții cer­ce­tă­tori aus­trieci m‑au edi­fi­cat com­plet:

Meto­da ana­li­zei vizu­a­le are evi­den­te limi­tări, pre­cum incer­ti­tu­di­nea natu­ra­le­ței pădu­rii cau­za­tă de ima­gini de sla­bă cali­ta­te (din cau­za pla­fo­nu­lui de nori sau a umbre­lor) sau de ima­gini înve­chi­te […]. Deo­a­re­ce date­le din ame­na­ja­men­te­le sil­vi­ce nu au fost acce­si­bi­le, nu a fost posi­bi­lă deter­mi­na­rea exac­tă a vâr­stei pădu­ri­lor sau a lucră­ri­lor de exploa­ta­re din tre­cut.

PRIMOFARO – Inven­tory of Poten­ti­al Pri­ma­ry and Old-Grow­th Forest Areas in Roma­nia (tra­du­ce­re pro­prie)

Cum s‑ar zice: nouă ni s‑au părut natu­ra­le și vir­gi­ne, da’ nu se vedea prea bine. 

Eu totuși înțe­leg con­fu­zia lor și în ega­lă măsu­ră inte­re­sul pen­tru pădu­ri­le româ­nești. Ca supra­fa­ță de păduri, Aus­tria e o țară cu doar 4 mil de hec­ta­re față de cele 6 ale Româ­ni­ei. Inte­re­sant este că sta­tis­ti­ci­le FAO ne ara­tă că ei exploa­tea­ză 19 mil mc de lemn rot­und, în timp ce noi doar 15 mil mc. Pen­tru că ei fac cul­turi inten­si­ve. Fac pro­duc­ție, ca la porumb. Ce dra­cu’ să cer­ce­te­ze emi­nen­ții oameni de ști­in­ță?!? Și-atunci s‑au dus în Româ­nia (pe Goo­gle, nu cu picio­rul, că e greu și obo­seau) și s‑au mirat ca proș­tii de pădu­ri­le noas­tre natu­ra­le. Pen­tru că asu­pra unui lucru nu se înșe­a­lă: alea făcu­te de noi sea­mă­nă al dra­cu­lui de bine cu cele natu­ra­le! Să vă spun de ce.

Pen­tru că de foar­te mulți ani sil­vi­cul­tu­ra româ­neas­că a fost de‑a drep­tul obse­da­tă de ide­ea păs­tră­rii tipu­lui natu­ral de pădu­re. Pen­tru nepro­fe­si­o­niști asta nu prea e clar, deci să explic: înseam­nă că ne-am stră­du­it cât de mult am putut să pro­mo­văm rege­ne­ra­rea natu­ra­lă a pădu­rii din arbo­rii valo­roși, prin înde­păr­ta­rea trep­ta­tă a pădu­rii bătrâ­ne. Asta se plă­teș­te în cos­turi mai mari, mun­că mai mul­tă, pri­ce­pe­re mai mare. Obse­sia asta, care poa­te a părut exa­ge­ra­tă din punct de vede­re teh­nic și nepro­fi­ta­bi­lă eco­no­mic, este răs­plăti­tă acum. De aia avem păduri valo­roa­se, pen­tru că am făcut trea­bă bună. Și nu săriți cu gura că sil­vi­cii au și furat. Una nu o exclu­de pe cea­lal­tă. Au făcut trea­bă bună (nu toți, dar cei mai mulți din­tre ei) și au mai și furat (nu toți, sper că nu cei mai mulți din­tre ei).

Stu­di­ul Pri­mo­fa­ro nu are o valoa­re ști­in­ți­fi­că. Sunt niș­te obser­va­ții apro­xi­ma­ti­ve des­pre pădu­ri­le Româ­ni­ei care pro­ba­bil au jus­ti­fi­cat sala­ri­i­le unor “emi­nenți cer­ce­tă­tori”. Dar un lucru a rea­li­zat totuși acest stu­diu: este cel mai ela­bo­rat lau­da­tio adus sil­vi­cul­tu­rii româ­nești. Ar tre­bui să‑l punem în ramă și să ne mân­drim cu el spu­nând tutu­ror: până și spe­cia­liș­tii aus­trieci au cre­zut că pădu­ri­le făcu­te de noi sunt natu­ra­le! Atât de mese­ri­ași sun­tem!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: