Să oprim exploatarea pădurilor (III)

Ar contribui stoparea completă exploatării pădurilor la lupta împotriva actualelor schimbări climatice? Dacă numai luăm lemn din pădure, vom opri fenomenul de încălzire globală?

În pri­mul epi­sod al aces­tei mini-serii de arti­co­le am pri­vit pro­ble­ma exploa­tă­rii pădu­ri­lor din per­spec­ti­va efec­te­lor ime­di­a­te asu­pra cali­tă­ții vie­ții noas­tre și am încer­cat să explic că e prac­tic impo­si­bil să avem un mediu mai sănă­tos în ora­șe – aco­lo unde sun­tem majo­ri­ta­tea din­tre noi – doar prin sto­pa­rea tota­lă a exploa­tă­rii lem­nu­lui. În al doi­lea epi­sod am tre­cut în revis­tă con­se­cin­țe­le eco­no­mi­ce nega­ti­ve ale unei ast­fel de măsuri dras­ti­ce. A venit momen­tul să pri­vim aceas­tă idee și dintr‑o per­spec­ti­vă de mai lun­gă dura­tă: ar con­tri­bui sto­pa­rea exploa­tă­ri­lor la lup­ta împo­tri­va schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce?

Ca să ne lămu­rim asu­pra răs­pun­su­lui corect să ne amin­tim câte­va lucruri de bază:

 • schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce se pro­duc ca urma­re a unui feno­men de încă­l­zi­re glo­ba­lă a pla­ne­tei din cau­za gaze­lor cu efect de seră, din­tre care bio­xi­dul de car­bon este cel mai sem­ni­fi­ca­tiv
 • avem nevo­ie de două lucruri:
  • să redu­cem emi­si­i­le de CO2
  • să absor­bim și să sto­căm cât mai mult din exce­den­tul de CO2 din atmosfe­ră

Să înce­pem cu al doi­lea obiec­tiv: cum absor­bim CO2 din atmosfe­ră? Mama natu­ră a rezol­vat deja pro­ble­ma asta. Pro­ce­sul de foto­sin­te­ză exact asta face: con­su­mă bio­xid de car­bon și apă, folo­seș­te ener­gia sola­ră și pro­du­ce bio­ma­să (lemn, frun­ze etc) și oxi­gen. În pădu­re asta înseam­nă că arbo­rii cresc și pro­duc lemn. Cu cât mai mult lemn, cu atât mai mult car­bon luat din atmosfe­ră.

Dar pădu­rea nu doar con­su­mă bio­xid de car­bon, ci și ema­nă. Frun­ze­le moar­te din fie­ca­re toam­nă, lem­nul care cade la pământ, vege­ta­ția care în fie­ca­re toam­nă moa­re și se des­com­pu­ne, toa­te sunt emi­sii de CO2, dar sunt mult mai mici decât acu­mu­la­rea anu­a­lă. De la o vâr­stă înco­lo însă, când pădu­rea îmbă­trâ­neș­te, arbo­rii bătrâni și mari încep să cadă și să se des­com­pu­nă, iar emi­si­i­le ajung să se apro­pie de valoa­rea acu­mu­lă­ri­lor. Pădu­rea bătrâ­nă are o balan­ță de car­bon mai aproa­pe de zero: absoar­be car­bon mai puțin, și emi­te des­tul de mult. Am sim­pli­fi­cat între­gul feno­men, dar v‑am dat o ima­gi­ne apro­pi­a­tă de rea­li­ta­te și a vă face să înțe­le­geți că o pădu­re bătrâ­nă nu este cea mai bună meto­dă de a absor­bi rapid bio­xid de car­bon.

Dim­po­tri­vă, o pădu­re tână­ră acu­mu­lea­ză foar­te mult CO2 pe care îl sto­chea­ză apoi în trun­chiuri, rădă­cini și crengi sub for­mă de lemn. Asta înseam­nă că, pen­tru a absor­bi CO2 din atmosfe­ră, nu de mai mul­te păduri bătrâ­ne avem nevo­ie, ci de păduri tine­re.

Con­clu­zia nu este că tre­bu­ie să tăiem toa­te pădu­ri­le bătrâ­ne ca să por­nim une­le tine­re și să acu­mu­lăm mai mult CO2 din atmosfe­ră. Pădu­ri­le bătrâ­ne au și alte roluri, la fel de impor­tan­te, lega­te de flo­ră și fau­nă, de echi­li­brul eco­sis­te­me­lor natu­ra­le etc. Tot ce spun aici este că avem nevo­ie și de păduri tine­re ca să absor­bim CO2 și că asta se poa­te face numai dacă exploa­tăm lem­nul, rațio­nal și sus­te­na­bil.

Dar, să ne înțe­le­gem: sim­pla exploa­ta­re a pădu­ri­lor nu rezol­vă pro­ble­ma în tota­li­ta­te, căci mai e și celă­lalt aspect al său, res­pec­tiv redu­ce­rea emi­si­i­lor de CO2. Aici nu vă voi ține o dizer­ta­ție des­pre ce putem face fie­ca­re din­tre noi prin schim­ba­rea obi­ce­iu­ri­lor noas­tre (renun­ța­rea la plas­tic, colec­ta­re selec­ti­vă a deșe­u­ri­lor, reci­cla­re, efi­cien­ță ener­ge­ti­că etc), dar am să vă rea­min­tesc că sun­tem foar­te defi­ci­tari la aces­te aspec­te.

Să vedem însă ce se poa­te face pen­tru acest obiec­tiv din per­spec­ti­va lem­nu­lui. E des­tul de sim­plu și de logic: tre­bu­ie să tri­mi­tem cât mai puțin CO2 sto­cat în lemn îna­poi în atmosfe­ră. Să redu­cem con­su­mul de lemn de foc, să reci­clăm hâr­tia și car­to­nul. Să favo­ri­zăm uti­li­za­rea lem­nu­lui în obiec­te de folo­sin­ță înde­lun­ga­tă, cum ar fi con­struc­ți­i­le din lemn, mobi­li­er din lemn cât mai puțin pre­lu­crat șamd. În acest fel CO2 care s‑a acu­mu­lat în lemn nu se întoar­ce ime­di­at în atmosfe­ră, ci rămâ­ne sto­cat lung timp în obiec­te uti­le.

Alt­fel spus: vă îngri­jo­rea­ză schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce? Atunci:

 • Să pro­mo­văm un pro­gram națio­nal de încu­ra­ja­re și sus­ți­ne­re a con­struc­ți­i­lor din lemn. De ce tur­năm atâ­tea betoa­ne, când știm că fabri­ca­rea beto­nu­lui gene­rea­ză un volum foar­te mare de CO2?
 • Să favo­ri­zăm uti­li­za­rea ori­un­de e posi­bil a obiec­te­lor făcu­te din lemn. Pen­tru că alt­fel înlo­cu­i­to­rul lem­nu­lui este întot­dea­u­na plas­ti­cul.
 • Să mili­tăm pen­tru intro­du­ce­rea unor sis­te­me de arde­re a lem­nu­lui cu ran­dament ridi­cat, în loc de godi­ne și sobe stră­mo­șești din lut, ca să fie nevo­ie de mai puțin lemn pen­tru încă­l­zi­rea gos­po­dă­ri­i­lor.
 • Să gân­dim un pro­gram națio­nal de îmbu­nă­tă­ți­re a efi­cien­ței ener­ge­ti­ce a case­lor româ­ni­lor, ca să nu se mai piar­dă ener­gia din cau­za proas­tei izo­la­ții ter­mi­ce.
 • Să găsim o solu­ție ca să nu se mai ardem lemn ver­de, exploa­tat toam­na și ars iar­na, ci să tre­cem la peleți cu pute­re calori­că mare. Așa vom redu­ce polu­a­rea pe care o pro­du­cem și vom con­tri­bui cu ade­vă­rat la lup­ta împo­tri­va schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce.

La final, să reca­pi­tu­lăm:

 • exploa­ta­rea pădu­ri­lor ne aju­tă să înce­ti­nim pro­ce­sul de încă­l­zi­re glo­ba­lă dacă este făcu­tă rațio­nal și sus­te­na­bil (și legal, bine­în­țe­les), pen­tru că gene­rea­ză păduri noi și tine­re care absorb rapid CO2 din atmosfe­ră
 • uti­li­za­rea pe sca­ră lar­gă a lem­nu­lui în obiec­te de folo­sin­ță înde­lun­ga­tă ne aju­tă să scă­dem emi­si­i­le de CO2 pe care am reu­șit să‑l absor­bim prin păduri și cre­ea­ză posi­bi­li­ta­tea de a exploa­ta alte­le pen­tru a con­ti­nua pro­ce­sul de acu­mu­la­re rapi­dă
 • uti­li­za­rea teh­no­lo­gi­i­lor moder­ne de obți­ne­re a ener­gi­ei ne aju­tă să scă­dem emi­si­i­le de CO2, mic­șorând can­ti­ta­tea de lemn pe care o  ardem

* * *

Aveam de gând să închei cu acest epi­sod seria de arti­co­le des­pre exploa­ta­rea pădu­ri­lor. Mi-am dat sea­ma însă că mai exis­tă o per­spec­ti­vă care tre­bu­ie ana­li­za­tă: cea poli­ti­că. O las pen­tru al patru­lea epi­sod.

3 comentarii

Agoston Dinu 29 aprilie 2020 Răspunde

De 30 ani tot vb sa oprim taie­rea padu­ri­lor dar in zadar !!!! Ce tre­bu­ie sa facem sa se sto­pe­ze taie­rea ! Stop defri­se­ri­lor !

Bratu Elena 30 aprilie 2020 Răspunde

Daca aveti ener­gie si posi­bi­li­tati sa relu­ati seri­i­le de arti­co­le chiar daca in pre­zent nu se remar­ca inte­res pe aceas­ta tema­ti­ca. Macar cinci minu­te de sil­vi­cul­tu­ra pe sap­ta­ma­na, o emi­siu­ne tv cu o idee sem­ni­fi­ca­ti­va con­tu­ra­ta de ima­gini la care audi­to­riu este mai recep­tiv.

IOAN HORGA 1 mai 2020 Răspunde

Sa Auda toti pos­ta­cii des­pre defrisari,despre padu­re.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: