Romsilva, un posibil plan de reformă.

Romsilva are nevoie de reformă. Iar modelul de organizare către care se va îndrepta trebuie să se bazeze pe principii sănătoase care dau garanția unui fond forestier bine administrat și a redării demnității meseriei de silvicultor.


Ar­ti­co­le­le an­te­ri­oa­re au stâr­nit câ­te­va dis­cu­ții în on­li­ne. O fi bine sau nu să se­pa­răm ad­mi­nis­tra­ția sil­vi­că de co­mer­ci­a­li­za­rea lem­nu­lui? Ce ne fa­cem dacă sta­tul nu va alo­ca su­me­le bu­ge­ta­re ne­ce­sa­re pen­tru a ad­mi­nis­tra bine pă­du­rea? Ce ne fa­cem dacă din ca­u­za asta nu se mai fac lu­cră­ri­le sil­vi­ce? Ce ne fa­cem dacă în loc să fie mai bine, o să fie mai rău? Ada­ug și o în­tre­ba­re: oare toa­te as­tea nu sunt mai de­gra­bă pre­tex­te, iar în­tre­bă­ri­le care nu sunt ros­ti­te sunt altele?

Poa­te că ar tre­bui să ex­plic până la ca­păt cum văd eu apli­ca­tă o ast­fel de re­for­mă. Într‑o for­mu­la­re foar­te sche­ma­ti­că, ea sună cam așa:

 • pen­tru per­so­nal și func­țio­na­rea zil­ni­că a RNP
  • se ex­ter­na­li­zea­ză ser­vi­ci­i­le care se pot pres­ta de că­tre terți (de pil­dă în­tre­ți­neri de dru­muri forestiere)
  • se desfi­in­țea­ză struc­tu­ri­le inu­ti­le (di­rec­ții sil­vi­ce cu doar 2 ocoa­le, sec­ții de me­ca­ni­za­re, sec­ții de ex­ploa­ta­re etc)
  • se in­for­ma­ti­zea­ză, se stan­dar­di­zea­ză și se cen­tra­li­zea­ză pro­ce­se­le de su­port gen con­ta­bi­li­ta­te sau achiziții
  • paza pă­du­ri­lor este asu­ma­tă la nivel de ocol, pe baza unui plan co­or­do­nat de șe­ful de ocol, exe­cu­ta­tă cu echi­pa­je for­ma­te prin ro­ta­ție din per­so­na­lul sil­vic, cu do­tări mo­der­ne și se­cu­ri­ta­te sporită
  • se re­nun­ță la can­toa­ne (al că­ror rost era doar răs­pun­de­rea ges­tio­na­ră) care nu mai sunt ne­ce­sa­re în ac­tu­a­lul con­text, pă­du­ra­rii de­vin per­so­nal sil­vic în ocol și se or­ga­ni­zea­ză mun­ca fi­e­că­rui an în cam­pa­nii și pro­iec­te la care par­ti­ci­pă echi­pe for­ma­te din per­so­na­lul sil­vic func­ție de com­pe­ten­țe și experiență
  • se face un cal­cul de per­so­nal ne­ce­sar pen­tru ad­mi­nis­tra­re – la o pri­mă ve­de­re RNP s‑ar pu­tea des­cur­ca re­zo­na­bil cu apro­xi­ma­tiv 50–60% din personal
  • se cal­cu­lea­ză o sumă re­zo­na­bi­lă pen­tru hec­ta­rul de pă­du­re ad­mi­nis­tra­tă, o va­loa­re care să aco­pe­re chel­tu­ie­li­le de per­so­nal și lo­gis­ti­ca afe­ren­tă, adi­că uni­for­me, echi­pa­men­te de lu­cru, în­tre­ți­ne­re clă­diri, uti­li­tăți, con­su­ma­bi­le etc, dar care nu in­clu­de cos­tul lu­cră­ri­lor silvice
  • se alo­că suma la în­ce­pu­tul fi­e­că­rui an pen­tru a asi­gu­ra func­țio­na­rea ad­mi­nis­tra­ți­ei, in una sau mai mul­te tran­șe (tri­mes­tri­a­le sau lunare)
  • RNP alo­că bu­ge­tul până la nivel de ocol sil­vic func­ție de cri­te­rii mul­ti­ple, ba­lansând efor­tul de a ad­mi­nis­tra pă­du­rea pe zone – la mun­te (unde e mai ușor) sau la câm­pie (unde e mult mai dificil)
  • șe­ful de ocol are res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a sta­bili nu­mă­rul de per­so­nal, sa­la­ri­i­le și chel­tu­ie­li­le în ra­port cu bu­ge­tul pri­mit, de­ve­nind ast­fel di­rect res­pon­sa­bil de buna func­țio­na­re a ocolului
 • pen­tru su­pli­men­ta­rea ve­ni­tu­ri­lor oco­lu­lui silvic
  • oco­lul sil­vic are li­ber­ta­tea de a or­ga­ni­za ac­ti­vi­tăți le­ga­te de pă­du­re care pot să‑i adu­că ve­ni­turi suplimentare
  • ac­ti­vi­tă­ți­le su­pli­men­ta­re nu pot afec­ta ca­li­ta­tea ad­mi­nis­tră­rii pă­du­rii și nu pot crea ex­cep­ții de apli­ca­re a re­gu­li­lor de ad­mi­nis­tra­re (nor­me teh­ni­ce, arii pro­te­ja­te etc)
  • ac­ti­vi­tă­ți­le su­pli­men­ta­re nu pot pre­su­pu­ne va­lo­ri­fi­ca­rea în ori­ce for­mă a re­sur­se­lor lem­noa­se sau a fa­u­nei săl­ba­ti­ce, ci sunt mai de­gra­bă din zona ser­vi­ci­i­lor (de pil­dă pho­to hun­ting, ser­vi­cii edu­ca­țio­na­le etc)
 • pen­tru fi­nan­ța­rea lu­cră­ri­lor silvice
  • fi­e­ca­re ocol sil­vic face în sep­tem­brie an­te­ri­or o cal­cu­la­ție es­ti­ma­ti­vă de vo­lum de masă lem­noa­să care se va re­col­ta în anul ur­mă­tor și se tri­mi­te cen­tra­li­zat aceas­tă in­for­ma­ție la mi­nis­te­rul mediului
  • fi­e­ca­re ocol sil­vic face în sep­tem­brie an­te­ri­or un de­viz pen­tru anul ur­mă­tor cu lu­cră­ri­le sil­vi­ce ne­ce­sa­re în con­for­mi­ta­te cu ame­na­ja­men­tul sil­vic, de la îm­pă­du­riri la ex­ploa­tări fo­res­ti­e­re, și se tri­mi­te aceas­tă cal­cu­la­ție (cen­tra­li­zat) la mi­nis­te­rul mediului
  • mi­nis­te­rul me­diu­lui apro­bă cal­cu­la­ți­i­le și de­vi­ze­le și in­for­mea­ză mi­nis­te­rul de fi­nan­țe asu­pra ve­ni­tu­ri­lor și chel­tu­ie­li­lor preconizate
 • pen­tru pla­ta lu­cră­ri­lor sil­vi­ce al­te­le de­cât ex­ploa­ta­rea pădurilor
  • pen­tru fi­e­ca­re lu­cra­re exe­cu­ta­tă pres­ta­to­rul emi­te fac­tu­ră că­tre mi­nis­te­rul de fi­nan­țe (pen­tru că ei re­pre­zin­tă pro­pri­e­ta­rul nu­mit stat) 
  • fac­tu­ra tre­bu­ie în­so­ți­tă de acor­dul oco­lu­lui sil­vic care cer­ti­fi­că ast­fel că lu­cra­rea a fost pre­vă­zu­tă în de­vi­zul anu­al și că a fost pres­ta­tă corespunzător
  • mi­nis­te­rul de fi­nan­țe plă­teș­te prestatorului
  • dacă con­troa­le­le ul­te­ri­oa­re do­ve­desc că lu­cra­rea nu s‑a exe­cu­tat sau nu s‑a exe­cu­tat co­res­pun­ză­tor, mi­nis­trul de fi­nan­țe de­du­ce su­me­le res­pec­ti­ve din bu­ge­tul RNP, iar re­gia își ia mă­su­ri­le ad­mi­nis­tra­ti­ve in­ter­ne pe care le con­si­de­ră necesare
  • amă­na­rea in­ves­ti­ți­i­lor sau a chel­tu­ie­li­lor de re­pa­ra­ții din re­țea­ua de dru­muri nu mai este o pro­ble­mă atât de mare pen­tru ad­mi­nis­tra­tor, cât pen­tru stat care nu va pu­tea să-și va­lo­ri­fi­ce masa lem­noa­să inaccesibilă
 • pen­tru exe­cu­ta­rea și pla­ta lu­cră­ri­lor de exploatare
  • su­pra­fa­ța oco­lu­lui se îm­par­te pe ba­zi­ne și/sau gru­pări de tru­puri de pă­du­re pen­tru care se scoa­te la li­ci­ta­ție pres­ta­rea ser­vi­ci­i­lor de ex­ploa­ta­re pen­tru o pe­ri­oa­dă de 4–5 ani, cu pre­ci­zarea vo­lu­me­lor es­ti­ma­ti­ve și a am­pla­să­rii parchetelor
  • fir­me­le de ex­ploa­ta­re se pot pre­zen­ta la li­ci­ta­ție sin­gu­re sau în aso­ci­eri care își asu­mă aces­te ser­vi­cii pe în­treg ba­zi­nul sau gru­pa­rea de tru­puri și pe în­trea­ga perioadă
  • se uti­li­zea­ză o li­ci­ta­ție olan­de­ză (câști­gă pre­țul cel mai mic pe me­trul cub de lemn ex­ploa­tat), la care se ada­u­gă cri­te­rii le­ga­te de uti­li­za­rea teh­no­lo­gi­i­lor eco­lo­gi­ce (de pil­dă funiculare)
  • la fi­e­ca­re lu­cra­re de ex­ploa­ta­re oco­lul sil­vic eli­be­rea­ză au­to­ri­za­ție, iar fir­ma sau aso­ci­e­rea de fir­me emi­te o fac­tu­ră de avans (ceva de ge­nul 25% din va­loa­rea pres­ta­ți­ei), plăti­tă de mi­nis­te­rul de finanțe
  • se exe­cu­tă lu­cra­rea și se li­vrea­ză lem­nul re­zul­tat în cel mai apro­pi­at punct de pu­ne­re în pia­ță al sta­tu­lui că­tre ges­tio­na­rul de depozit
  • oco­lul sil­vic re­cep­țio­nea­ză lu­cra­rea de ex­ploa­ta­re (re­pri­mi­rea par­che­tu­lui) și dă avi­zul de emi­te­re a fac­tu­rii finale
  • în ca­zul în­căl­că­rii re­gu­li­lor de re­pri­mi­re, oco­lul obli­gă pres­ta­to­rul să co­rec­te­ze pro­ble­me­le exis­ten­te – în caz de re­fuz re­pe­tat con­trac­tul de pres­ta­re se anu­lea­ză și se or­ga­ni­zea­ză o altă li­ci­ta­ție, iar pres­ta­to­rul nu mai este pri­mit în li­ci­ta­ții pen­tru o pe­ri­oa­dă de timp (asta s‑ar pu­tea să fie un pic prea dur ca măsură)
  • dacă to­tul e ok, mi­nis­te­rul fi­nan­țe­lor plă­teș­te lucrarea

Asta e o ver­siu­ne su­per sim­pli­fi­ca­tă a ide­i­lor și ne­ce­si­tă încă mul­tă mun­că pen­tru a ajun­ge la un mo­del func­țio­nal. De ase­me­nea di­gi­ta­li­za­rea tre­bu­ie să joa­ce un rol im­por­tant în aceas­tă re­for­mă. Și toa­te cele de mai sus pre­su­pun, de­si­gur, mo­di­fi­cări le­gi­sla­ti­ve, pen­tru că ac­tu­a­la le­gi­sla­ție nu per­mi­te acest mod de or­ga­ni­za­re. Sunt însă si­gur că prin­ci­pi­i­le pe care se ba­zea­ză acest mo­del sunt co­rec­te: res­pon­sa­bi­li­za­rea per­so­na­lu­lui de te­ren, eli­mi­na­rea fac­to­ri­lor ge­ne­ra­tori de co­rup­ție, ma­na­ge­men­tul prin obiec­ti­ve, pre­va­len­ța re­zul­ta­tu­lui față de res­pec­ta­rea unei pro­ce­duri, se­cu­ri­ta­tea per­so­na­lu­lui silvic.

Dar, cel mai im­por­tant, nu este un plan care se poa­te apli­ca într-un timp scurt. Este un mod de or­ga­ni­za­re că­tre care tre­bu­ie fă­cu­tă o tranzi­ție în pași, pe o pe­ri­oa­dă de 8–10 ani, pen­tru a se pu­tea im­ple­men­ta schim­bă­ri­le ne­ce­sa­re și a per­mi­te per­so­na­lu­lui să se adap­te­ze la noul con­text. Unii vor pre­fe­ra să se pen­sio­ne­ze (chiar și an­ti­ci­pat), al­ții vor mi­gra spre fir­me de ex­ploa­ta­re și lu­crări sil­vi­ce. Unii ar pu­tea de­ve­ni an­tre­pre­nori în sec­to­rul fo­res­ti­er. Iar al­ții se vor duce spre cu to­tul alte do­me­nii de activitate.

Nu am nici pre­ten­ția că pla­nul aces­ta e per­fect. Are ne­vo­ie de mai mul­tă re­flec­ție și de ajus­tă­ri­le ne­ce­sa­re pen­tru a‑l face ope­ra­țio­nal. Dar cred cu con­vin­ge­re că dacă nu se re­for­mea­ză pro­fund, se­ri­os, pe prin­ci­pii să­nă­toa­se, eli­minând ca­u­ze­le co­rup­ți­ei și in­flu­en­ței po­li­ti­ce, Rom­sil­va nu va re­zis­ta din punct de ve­de­re eco­no­mic și po­li­tic la pre­siu­nea ge­ne­ra­tă de con­tex­tul ac­tu­al și vi­i­tor. Iar în că­de­rea sa mă tem că ar pu­tea în­gro­pa o dată cu ea pă­du­ri­le de stat și onoa­rea me­se­ri­ei de sil­vi­cul­tor. Și am­be­le sunt mai im­por­tan­te de­cât o re­gie, ori­cât de mare ar fi ea.

Un comentariu

ciprian 21 septembrie 2020 Răspunde

Per­fect! Ad­mi­nis­tra­tie ul­tra­mo­der­na si efi­cien­ta. Pe alo­curi, prin par­ti­le esen­ti­a­le, de tip ger­ma­nic, de apli­cat in ta­ri­soa­ra noas­tra, cu ro­ma­na­sii nos­tri… Po­si­bil dar pu­tin probabil…
Cu­nosc sis­te­mul in ama­nunt, din toa­te punc­te­le de ve­de­re, lu­crez in el de multi ani.
Nu ma cen­zu­ra, chiar daca une­ori nu voi fi de acord cu tine. Voi in­cer­ca sa cri­tic soft, ca sa nu mai de­ran­jez, asa cum s‑a in­tam­plat in trecut…

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.