Pădurile virgine de la Vidraru

Au fost comunicate rezultatele controlului exploatărilor forestiere din zona Vidraru


Vă mai adu­ceți amin­te de po­ves­tea cu ca­mio­nul oprit de Agent Gre­en la Vi­dra­ru des­pre care au spus că e lemn tă­i­at din pă­du­ri­le vir­gi­ne? Pre­cis știți pen­tru că a vuit tot in­ter­ne­tul des­pre po­ves­tea asta. Și, dacă me­mo­ria nu v‑a lă­sat, vă amin­tiți și că ca­mio­nul s‑a do­ve­dit a trans­por­ta în mod le­gal niș­te lemn ex­ploa­tat în mod le­gal dintr‑o pă­du­re care nu era nici­cum vir­gi­nă. Dar tot de­ran­jul de atunci a avut to­tuși niș­te con­se­cin­țe: mi­nis­te­rul ape­lor și pă­du­ri­lor a de­cis să facă un con­trol com­plex în zona aia. Și am vești bune pen­tru voi, con­tro­lul s‑a în­che­iat și re­zul­ta­te­le au fost anun­ța­te ofi­ci­al prin­tr-un co­mu­ni­cat de presă.

Pri­mul lu­cru pe care îl spu­ne mi­nis­te­rul este că s‑au con­sta­tat niș­te ne­re­guli. Era de aș­tep­tat. Iar în frun­tea lis­tei de ne­re­guli este oco­lul sil­vic Vi­dra­ru, apar­ținând de Rom­sil­va, care a au­to­ri­zat și ex­ploa­tat în con­for­mi­ta­te cu ame­na­ja­men­te­le sil­vi­ce pes­te 30.000 mc de lemn din pă­duri “care ar face obiec­tul Stu­di­u­lui Pro­iec­tul PIN-MATRA” fără acor­dul Găr­zii Fo­res­ti­e­re. Stu­di­ul PIN-MATRA e ăla care zice că în Ro­mâ­nia avem 300.000 ha de pă­duri vir­gi­ne. Deci, cică Rom­sil­va ar fi în offsi­de pen­tru că ar fi tă­i­at pă­duri virgine.

Să mer­gem mai de­par­te în co­mu­ni­ca­tul de pre­să. La ca­pi­to­lul Afir­ma­ții care nu se con­fir­mă, deci care nu sunt ade­vă­ra­te, onor mi­nis­te­rul spune:

Afir­ma­ția po­tri­vit că­re­ia Re­gia Na­țio­na­lă a Pă­du­ri­lor – Rom­sil­va a fost in­for­ma­tă încă din data de 10 de­cem­brie 2004 des­pre exis­ten­ța pă­du­ri­lor vir­gi­ne (Stu­di­ul Pro­iec­tul PIN-MATRA).

În tra­du­ce­re asta în­seam­nă că Rom­sil­va nu a fost nici­o­da­tă in­for­ma­tă de acest fai­mos stu­diu, nu l‑a pri­mit nici­o­da­tă ofi­ci­al, deci nu are nici un te­mei le­gal ca să tra­te­ze vreo pă­du­re din Ro­mâ­nia ca pă­du­re vir­gi­nă. Cu alte cu­vin­te, le­gând cu cele de mai sus, mi­nis­te­rul ne spu­ne că Rom­sil­va a în­căl­cat o re­gu­lă care nu i s‑a co­mu­ni­cat niciodată.

Dar stați, că nu‑i tot! Co­mu­ni­ca­tul de pre­să con­ti­nuă cu noi și noi sur­pri­ze. La ca­pi­to­lul Mă­suri pro­pu­se se spu­ne așa:

– Efec­tu­a­rea de Cor­pul de con­trol al mi­nis­tru­lui Ape­lor și Pă­du­ri­lor a unei ve­ri­fi­cări re­fe­ri­toa­re la ela­bo­ra­rea și apli­ca­rea OM nr. 3397 din 2012 pri­vind sta­bi­li­rea cri­te­ri­i­lor și in­di­ca­to­ri­lor de iden­ti­fi­ca­re a pă­du­ri­lor vir­gi­ne și cva­si­vir­gi­ne în Ro­mâ­nia, emis de fos­tul Mi­nis­ter al Me­diu­lui și Pă­du­ri­lor, pre­cum și la ela­bo­ra­rea și apli­ca­rea OM nr. 2525 din 2016 pri­vind con­sti­tu­i­rea Ca­ta­lo­gu­lui na­țio­nal al pă­du­ri­lor vir­gi­ne și cva­si­vir­gi­ne din Ro­mâ­nia, emis de fos­tul Mi­nis­ter al Me­diu­lui, Ape­lor și Pă­du­ri­lor, având în ve­de­re următoarele:

– Au­to­ri­ta­tea pu­bli­că cen­tra­lă care răs­pun­de de sil­vi­cul­tu­ră nu de­ți­ne do­cu­men­te­le fi­na­le și ofi­ci­a­le care să ates­te că acest stu­diu a fost pre­dat de ela­bo­ra­tor, acest lu­cru fi­ind va­la­bil și pen­tru struc­tu­ri­le te­ri­to­ri­a­le din sub­or­di­nea in­sti­tu­ți­ei;
– In­sti­tu­tul de Cer­ce­tări și Ame­na­jări Sil­vi­ce sus­ți­ne că ”nu a avi­zat și nu de­ți­ne un exem­plar din re­fe­ra­tul fi­nal al pro­iec­tu­lui PIN-MATRA”;
– Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Ru­ra­le (au­to­ri­ta­tea pu­bli­că cen­tra­lă care răs­pun­dea de sil­vi­cul­tu­ră în anul 2004) pre­ci­zea­ză că ”do­cu­men­tul so­li­ci­tat nu se află în evi­den­țe­le MADR”;
– Re­gia Na­țio­na­lă a Pă­du­ri­lor Rom­sil­va sus­ți­ne că ”la ela­bo­ra­rea aces­tui stu­diu, per­so­na­lul teh­nic al RNP-Rom­sil­va nu a fost im­pli­cat în niciun fel și nici nu a fost in­for­mat sau con­sul­tat atunci când a fost în­toc­mi­tă baza de date”.

Dacă n‑ați în­țe­les acest mam­bo-jam­bo în lim­ba bi­ro­cra­te­ză, vă ex­plic eu: nici o in­sti­tu­ție din Ro­mâ­nia, nici mă­car mi­nis­te­rul ape­lor și pă­du­ri­lor nu are de fapt nici un do­cu­ment ofi­ci­al le­gat de pă­du­ri­le vir­gi­ne și cva­si­vir­gi­ne. Cum ar spu­ne ne­nea Ian­cu, fai­mo­sul stu­diu des­pre pă­du­ri­le vir­gi­ne e mi­nu­nat, dar lip­seș­te cu de­să­vâr­și­re din punct de ve­de­re oficial.

Să re­ca­pi­tu­lăm:

  • Rom­sil­va tre­bu­ie pe­dep­si­tă pen­tru că a greșit
  • Gre­șe­a­la e că a în­căl­cat niș­te reguli
  • Pro­ble­ma e că ni­meni nu le‑a co­mu­ni­cat aces­te reguli
  • Nici mă­car cei care fac con­tro­lul nu știu care sunt aces­te reguli

Ca să în­țe­le­geți și mai bine, fac ur­mă­toa­rea com­pa­ra­ție: mer­geți pe o stra­dă cu ma­și­na, nu e nici un semn care să vă in­ter­zi­că asta, dar unii de pe tro­tu­ar hui­du­ie că sun­teți pe sens in­ter­zis și se așea­ză în față ma­și­nii ca să vă blo­che­ze, apa­re un po­li­țist și vrea să vă amen­de­ze, îl în­tre­bați de ce și vă răs­pun­de că cir­cu­lați în con­tra­sens, îi spu­neți că nu ați vă­zut nici un semn de cir­cu­la­ție care să pre­ci­ze­ze re­gu­la asta, iar el vă zice că nici el nu a vă­zut vre­un semn și nici nu știe des­pre re­gu­la asta, dar vrea to­tuși să vă amen­de­ze. Acum în­țe­le­geți ce imen­să bram­bu­re­a­lă este cu po­ves­tea asta a unor pre­su­pu­se 300.000 ha de pă­duri virgine?

Ce ne mai spu­ne co­mu­ni­ca­tul? Că fil­mă­ri­le cu dro­na ale Agent Gre­en nu sunt re­pre­zen­ta­ti­ve pen­tru 70% din pă­du­ri­le din zonă, așa cum au pre­tins. Dez­as­trul nu are, to­tuși, ase­me­nea pro­por­ții, e mai li­mi­tat. Din fericire.

La fi­nal am să vă atrag aten­ția asu­pra ches­tiu­nii cu ade­vă­rat gra­ve din acest comunicat:

În pe­ri­oa­da 2005–2010, în fon­dul fo­res­ti­er pro­pri­e­ta­tea Obș­tii Moș­ne­ni­lor Are­feni a fost pus în va­loa­re și au­to­ri­zat la ex­ploa­ta­re un vo­lum de 72.568 mc masă lem­noa­să, fără să exis­te ame­na­ja­ment sil­vic apro­bat.

În plus

În fon­dul fo­res­ti­er de­ți­nut de o so­ci­e­ta­te co­mer­ci­a­lă, prin vo­lu­mul re­col­tat în pe­ri­oa­da  2010–2013, po­si­bi­li­ta­tea a fost de­pă­și­tă de 2,7 ori, res­pec­tiv față de 13.509 mc pre­ve­de­re în ame­na­ja­men­tul sil­vic pen­tru pe­ri­oa­da 2010–2019 s‑a re­col­tat un vo­lum de 37.502 mc. Ul­te­ri­or, iar în pe­ri­oa­da 2013–2015, încă un vo­lum de 20.461 mc masă lem­noa­să s‑a re­col­tat cu în­căl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor legale.

Fără nici un te­mei le­gal, în­căl­când nor­me­le teh­ni­ce ale sil­vi­cul­tu­rii, co­dul sil­vic și toa­te re­gle­men­tă­ri­le exis­ten­te, obș­tea moș­ne­ni­lor și o so­ci­e­ta­te co­mer­ci­a­lă – adi­că niș­te ce­tă­țeni ro­mâni – pur și sim­plu au tă­i­at pă­du­rea. Pe ei ni­meni nu‑i flu­ie­ră vreo­da­tă, nici Agent Gre­en, nici alt­ci­ne­va. Pe ei nu‑i în­ju­ră ni­meni pe in­ter­net, nici nu se sem­nea­ză pe­ti­ții îm­po­tri­va lor. Pe ei nu i‑a con­tro­lat ni­meni nici­o­da­tă. Lu­mea e con­cen­tra­tă să în­ju­re Rom­sil­va, care a tă­i­at 30.000 mc con­form ame­na­ja­men­te­lor sil­vi­ce și ni­meni nu zice o vor­bă des­pre pro­pri­e­ta­rii pri­vați care au tă­i­at 100.000 mc fără ame­na­ja­ment sil­vic sau cu în­căl­ca­rea lui. Nu vi se pare ciu­dat? Dacă ați lu­cra la Rom­sil­va, cum vi s‑ar pă­rea ches­tia asta?

Unde era Gar­da fo­res­ti­e­ră în acești 5 ani? Cum de n‑au vă­zut ni­mic? De ce la mă­suri pro­pu­se nu se pre­ve­de și un con­trol in­tern al mi­nis­te­ru­lui, asu­pra pro­pri­i­lor an­ga­jați care tre­bu­iau să fi aflat și să re­ac­țio­ne­ze la un așa dez­as­tru? Dacă vreți să apă­rați pă­du­ri­le, as­tea sunt în­tre­bă­ri­le la care tre­bu­ie să ce­reți răspuns.

Co­mu­ni­ca­tul de pre­să îl gă­siți aici.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.